Diyaliz Gerektiren Kronik Böbrek Hastalarında D Vitamini Bileşikleri

Çeviri: Dr. Ege Karamancı

Cochrane derleme özeti

Azalmış böbrek fonksiyonu olan hastalarda (kronik böbrek hastalığı; KBH) kan kalsiyum ve fosfor seviyeleri değişikliğe uğrar. Böbrek kandan fosfor atılım yeteneğini kademeli olarak kaybeder ve kalsiyum seviyesini normal tutmak için yeterli miktarda D vitaminini aktive edemez. Paratiroid bezi bu değişiklikleri hisseder ve kalsiyum seviyesini arttırmak için paratiroid hormon yapımını ve salınımını arttırır. Bu metabolik değişiklikler kemik metabolizmasını etkileyerek kalsiyum salınımına ve buna bağlı kemik anormalliklerine yol açar ve kemik yapımını bozar. Sonuç olarak kemik deformasyonu, kemik ağrıları ve kırık riskinde artma ortaya çıkar.

KBH’da bu mineral değişikliklerinin tedavisi için aktif D vitamini kullanımı paratiroid hormon salınımını baskılar. Daha önceleri kullanılan kalsitriol ve alfakalsidol gibi aktif D vitamini preparatları D vitamini reseptörlerinde direkt eylemle kalsiyum ve fosfor seviyelerini arttırırdı. Bulunan yeni ajanlar buna benzer şekilde paratiroid hormonu baskılar, fakat kalsiyum ve fosforu artışını sınırlar. Kalsiyum ve fosforun yükselmesinden kaçınmak, bu minerallerin aktive edebileceği, kardiyak hastalık ve doku hasarına yol açabilecek arter ve doku kalsifikasyonunu engellemek için önemlidir.

Diyaliz gerektiren KBH’ı olan toplam 2773 hastayı içeren 60 çalışmayı derledik. Hiçbir çalışma D vitamini tedavisinin ölüm riski üzerine etkisini anlamak için tasarlanmamıştı. D vitamini ajanları parathormonu herhangi bir tedavi almayanlara göre ciddi şekilde azalttı ancak kalsiyum ve fosfor seviyelerinin ikisini de arttırdı. İntravenöz D vitamini tedavisi oral yoldan alınana göre parathormon salgısını daha fazla azalttı.

Yukarıda değinilen ve halen daha olağan kullanılan eski tedavilerle yeni D vitamini tedavilerini az sayıda çalışma doğrudan karşılaştırdı. Bu nedenle yeni tedavi seçenekleri eskilere göre daha üstün kabul edilmedi.

D vitamininin paratiroid fonksiyonlarına etkilerinin; yaşama süresi, kemik ağrısı ve cerrahi paratiroidektomi ihtiyacını iyileştirip iyileştirmeyeceğini anlamak için yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç var. D vitamini bileşiklerinin hastalara, paratiroid hormonu üzerindeki etkilerinden bağımsız olarak fayda etmesi mümkündür. Bu konu ancak herhangi bir tedavi farklılığından emin olabilmek için yeterince büyük spesifik çalışmalarla yeterince değerlendirilebilir.

Orijinal özet için: Kronik Böbrek Hastasına D Vitamini

* SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Yazarların kararı

Diyaliz gerektiren KBH’ı olanlarda D vitamini bileşenlerinin parathormonu baskıladığını ve serum fosforu ile kalsiyumunu arttırdığını doğruladık. Tüm çalışmalar D vitaminin klinik sonuç ölçütlerine etkisini göstermek için yetersiz güçteydi ve yeterli güçte çalışmalar yapılana kadar, D vitamini tedavisi sonucunda serum parathormon, kalsiyum ve fosfor değerlerinde görülen değişimlerin önemi halen bilinmiyor. Gözlemsel veriler D vitamini bileşenlerinin KBH olanlarda yaşam süresini arttırdığını gösterse de bu bilginin randomize kontrollü çalışmalarla onaylanması ya da çürütülmesi gerekiyor.

Bilimsel özet

Arka plan

Klinik kılavuzlar KBH’larında D vitamini bileşenleriyle ile serum parathormon seviyesinin düşürülmesini önerir, ancak bu tedavi gözlemsel çalışmalarda mortaliteyi arttıran serum kalsiyum ve fosforunu yükseltebilir. Gözlemsel bilgiler aynı zamanda D vitamini tedavisinin KBH olanlarda mortaliteyi azalttığını da gösteriyor.

Amaç

Diyaliz alan ve KBH olanlarda D vitamini bileşenlerinin klinik, biyokimyasal ve kemikle ilgili sonuç ölçütlerine etkilerini değerlendirdik.

Araştırma stratejisi ‘Cochrane Renal Group’ uzmanlık verilerini, CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE’i ve bulduğumuz makalelerin referans listelerini araştırdık.

Seçim kriterleri

KBH olup diyaliz tedavisi alanlarda D vitamini bileşenleriyle tedaviyi değerlendiren randomize kontrollü çalışmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz Veriler iki yazar tarafından çıkarıldı. Sonuçlar, ikili sonuçlar için risk oranları (RR) veya sürekli sonuçlar için ortalama farklar (MD) ve % 95 güven aralıkları (CI) ile özetlendi.

Ana Sonuçlar

2773 katılımcılı 60 çalışma derlendi. Ölüm riski, kemik ağrısı veya paratiroidektomiyle formülasyon, uygulama yolu ve süresi arasında ilişki bulunmadı. Raporlanan sonuç ölçütlerinde belirgin heterojenite olduğundan meta-analiz için az miktarda veri sağlanabildi. Plaseboya kıyasla D vitamini bileşenleri serum parathormonunu, serum fosforunu artırarak düşürdü. Artan hiperkalsemi ve serum kalsiyumuna yönelik bilgiler istatistiksel olarak anlamlı değildi, ancak klinik açıdan anlamlı olabilir.

Yeni D vitamini bileşenleri (parikalsitol, maksakalsitol,dokserkalsiferol) plaseboya göre parathormonu azalttı ve birlikte hiperkalsemi riskini artırdı, ancak fosforla ilgili yetersiz veri bulundu.

Erişilebilen çalışmaların kısıtlamaları kesin bir tedavi etkinliği bildirmemize engel olsa da intravenöz D vitamini tedavisi oral tedaviye göre parathormonu düşürebilir ve birlikte, kalsiyum ve fosfor değerleri düşebilir. Aralıklı veya günlük, intraperitoneal veya oral kullanım yollarını ve eskilere karşı yeni D vitamini bileşiklerini doğrudan karşılaştıran az çalışma bulundu.

Kaynak

Palmer SC, McGregor DO, Craig JC, Elder G, Macaskill P, Strippoli GFM. Vitamin D compounds for people with chronic kidney disease requiring dialysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD005633. DOI: 10.1002/14651858.CD005633.pub2

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Son Paylaşımlar
Arşiv