Kemik İçi Defektlerde Periodontal Doku Rejenerasyonu İçin Mine Matriks Türevleri (Emdogain®)


Foto: Jaiswal GR, Kumar R, Khatri PM, Jaiswal SG, Bhongade ML J Indian Soc Periodontol (2012)

Çeviri: Dr. Volkan Karabey *

Cochrane derleme özeti

Emdogainin dişeti hastalığına bağlı olarak dişi destekleyen dokuların kaybında rejenerasyonu sağlamada diğer metotlara göre bazı avantajları var. Bu avantajlardan biri operasyon sonrası daha az komplikasyon görülmesidir ancak emdogain uygulamasından 1 yıl sonra değerlendirildiğinde dişlerin kurtarılmasında veya hastalar tarafından fark edilen estetik gelişmelerde diğer yöntemlere göre daha avantajlı olduğu kanıtlanmadı.

Plak bakterileri dişi destekleyen dokuların yıkımına neden olan dişeti hastalığına (periodontitis) neden olabilir. Cerrahi temizlik hastalıklı dişleri kurtarmak için yapılır. Kemik grefti, yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ve emdogain gibi mine matriks türevleri destek dokuları rejenere etmeyi amaçlar.

Emdogain, gelişmekte olan domuz dişinden elde edilir ve periodontal ligamenti rejenere ettiğine inanılan proteinleri içerir. Derlememizde cerrahi temizliğe ek olarak yapılan emdogain uygulamasının tek başına cerrahi temizliğe göre 1 mm daha fazla dokuyu rejenere ettiği bulundu. Ancak hastalar estetik sonuçlarda herhangi bir fark bulmadığından, bu gelişmenin hastalar tarafından ne derece fark edilebilir olduğu belirsiz.

Emdogain yönlendirilmiş doku rejenerasyonuyla benzer sonuçlar gösterdi ancak kullanımı daha kolay ve daha az komplikasyona neden oluyor. Kemik yerine geçen maddeler emdogaine göre daha az dişeti çekilmesine yol açabiliyor. Yapılan araştırmalarda Emdogaine karşı herhangi bir yan etki olmadığı raporlandı.

Yazarların kararı

Uygulamadan bir yıl sonra, plasebo veya kontrol grubuna göre Emdogain (EMD) periodontal ataşman seviyelerinde (1.1 mm) ve periodontal cep derinliğinde (0.9 mm) anlamlı gelişme gösterdi. Ancak araştırmalar arasında görülen yüksek seviyedeki heterojenite sonuçların büyük bir dikkatle yorumlanmasını gerektiriyor. Ek olarak yapılan bir hassasiyet analizi, tedavi etkisinin abartılı hesaplanmış olabileceğini gösterdi.

Mine matriks türevleri (MMT) kullanımının klinik avantajları bilinmiyor. Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR) grubunda operasyon sonrası komplikasyonların önemli oranda daha fazla olması haricinde YDR ile MMT arasında klinik olarak herhangi önemli bir farkın olduğuna dair kanıt yok. Kemik yerine geçen maddelerde REC MMT ye göre daha az.

Bilimsel Özet

Arka plan

Periodontitis, dental plakta bulunan bakterilerin neden olduğu dişetlerinin kronik infektif hastalığıdır. Bu durum dişi destekleyen dokuların kaybına ve sonuç olarak da diş kaybına neden olur. Hastalığın ilerlemesini durdurmak ve kayıp dokuları rejenere etmek için cerrahi işlem gerekebilir. Periodontal dokuları rejenere etmek için yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR), kemik greftleme (KG) ve mine matriks türevleri (MMT) kullanımı gibi çeşitli cerrahi teknikler geliştirildi. MMT mine matriksinin bir ürünüdür ve çeşitli moleküler ağırlıklarda amelogeninler içerir. Amelogeninler mine oluşumunda ve diş gelişimi sırasında periodontal ataşman oluşumunda görev alır.

Amaç

Kemik içi defektlerin tedavisinde MMT nin etkisini test etmek ve MMT’yi YDR ve çeşitli KG işlemleri ile karşılaştırmak amaçlandı.

Araştırma stratejisi

Cochrane Oral Health Group Trials Register, CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE’i araştırdık. Çeşitli dergiler teker teker arandı. Dil kısıtlaması uygulanmadı. Randomize kontrollü araştırmaların (RKA) yazarları bulundu, yayımlanmamış çalışmalar için kişilere ve üretici firmalara erişildi. En yeni arama: Şubat 2009.

Seçim kriterleri

En az 3 mm kemik içi defekti olan, MMT ile tedavi edilip sonuçları açık flap debridmanı, YDR ve çeşitli KG işlemleri ile karşılaştırılan periodontitisli hastaları içeren, en az 1 yıllık takibi olan RKA’lar seçildi. Sonuç ölçütü olarak; diş kaybı, sondalanabilir ataşman seviyelerinde değişimler (SAS), sondalama derinlikleri (SD), dişeti çekilmeleri (DEÇ), ağız içi radyografilerde defektin tabanı ile kemik seviyesi arası derinlik, estetik ve yan etkiler incelendi. 1,5 ve 10 yıllık zaman dilimlerinde değerlendirme yapıldı.

Veri toplama ve analiz

Seçim kriterlerinie uyan çalışmaların taranması, çalışmaların metodolojik kalitelerinin değerlendirilmesi ve veri çıkarma bağımsız olarak iki yazar tarafından yapıldı. Devam eden sonuçlar ortalama farklar kullanılarak rastlantısal-etki modeliyle ve ikili sonuçlar risk oranı ve %95 güven aralıklarıyla (GA) ifade edildi. Heterojeniteyi araştırmamaya karar verdik, ancak kayırma hatası riski için hassasiyet analizi yapıldı.

Ana sonuçlar

35 potansiyel uygun çalışmadan 13 tanesi derlendi. Seçilen çalışmalarda 5 yıldan sonra takip verileri yoktu bu yüzden 1 yıllık veriler dâhil edildi. Dokuz çalışmanın meta-analizine göre plasebo ve kontrol grupları ile karşılaştırıldığında MMT ile tedavi edilen bölgelerde, anlamlı derecede SAS iyileşmeleri (ortalama fark 1.1 mm, 95% GA 0.61 - 1.55) ve PPD azalması görüldü (0.9 mm, 95% GA 0.44 - 1.31) ancak yüksek derecede heterojenite vardı.

Kontrol grubunda anlamlı olarak daha fazla alanda <2 mm SAS kazancı görüldü (Risk oranı (RR) 0.53, 95% GA 0.34 - 0.82). Kontrol grubundaki %25’lik prevalansa göre, bir hastada kontrol grubuna göre 2 mm veya daha fazla SAS kazancı sağlamak için yaklaşık dokuz hastanın tedavi edilmesi gerekiyor (NNT). Diş kaybında ve hastanın değerlendirdiği estetik görünümde fark görülmedi.

Hassasiyet analizinde, sadece kayırma hatası riski düşük çalışmalar (4 çalışma) değerlendirildiğinde, SAS için etki büyüklüğü 0.62 mm bulundu (%95 GA 0.28 - 0.96). Bu sonuç, genel sonuçlara göre 1.1 mm daha az.

MMT ile YDR karşılaştırıldığında (5 çalışma), YDR ile istatiksel olarak anlamlı oranda daha fazla operasyon sonrası komplikasyon (3 çalışma, RR 0.12, 95% GA 0.02-0.85) ve daha fazla REC görüldü (0.4 mm 95% GA 0.15-0.66).

MMT ile bioaktif seramik dolguları karşılaştıran tek çalışmada, MMT ile tedavi edilen bölgelerde istatiksel olarak anlamlı oranda daha fazla REC bulundu (-1.60 mm, %95 GA -2.74-0.46).

Kaynak

Esposito M, Grusovin MG, Papanikolaou N, Coulthard P, Worthington HV. Enamel matrix derivative (Emdogain®) for periodontal tissue regeneration in intrabony defects. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD003875. DOI: 10.1002/14651858.CD003875.pub3

Orijinal özet için: Kemik İçi Defekt

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Dent Corner Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Beşiktaş/İstanbul

Son Paylaşımlar