Klasik Trigeminal Nevralji Tedavisinde Cerrahi Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Trigeminal nevralji, “5. Kafa çiftinin bir ya da fazla dalının dağılım bölgesinde, ani, tekrarlayan, genellikle tek yanlı, şiddetli ve kısa süreli bıçak saplanır tarzda ağrı” olarak tanımlanır. İnsidensi 100 000 hasta yılı başına 12.6’dır ve daha çok ileri yaş gruplarını etkiler. 5. Kafa çifti olan nervus trigeminus, en büyük kafa çifti olup adına uygun üç dalı vardır. Yüzün hissiyatını sağlar.

Nedenleri belirsizdir. Klasik tigeminal nevraljili tüm hastaların tedavisi ilaçlarla, en sık da anti-epileptik bir ilaçla başlar. İçlerinde altın standart karbamazepindir. İlaç tedavisi başarısız olduğunda cerrahi müdahaleler kullanılabilir. Cerrahi tedaviler iki ana gruba ayrılır: Ablatif (siniri tahrip eden) ve non-ablatif (sinirin işlevini koruyup üzerindeki basıncı gideren) tedaviler. Bu prosedürler değişik sürelerle ağrının kesilmesini sağlar.

Bu derlemede trigeminal nevraljide tüm cerrahi prosedürleri araştırdık. Toplam 496 katılımcıyla yapılmış 11 araştırma bulduk, ancak sadece 3 araştırma raporlanabilecek yeterli veri sağladı. Toplam 181 katılımcıyla yapılan bu üç araştırma, derlememizin kriterlerini karşıladı ve temelini oluşturdu. Üç araştırmada da teknikler birbirine karşı kıyaslandı, tümünde de destrüktif teknikler değerlendirildi. Mikrovasküler dekompresyonun araştırılmamış olması tıbbi literatürde büyük bir kusur oluşturuyor.

Bir araştırmada 40 katılımcıda radyofrekansla termokoagülasyonun iki farklı tekniğinin etkisi prosedürün 6 ay sonrasında kıyaslandı. Bu uygulamada, ciltten geçirilen özel bir iğne elekrotla, kafa kaidesindeki bir boşlukta sinirin üç dalının çıktığı gangliyona (Gasser gangliyonu) radyofrekans (RF) verilir. RF kesikli olarak verildiğinde tüm hastalarda ilk ağrı üç ay içinde geri döndü. Ardından sürekli RF verilmesi gerekti ve bu hastalarda da, baştan sürekli RF verilen hastalarla kıyaslanabilir ağrı kontrolü sağlandı. Sürekli RF kullanılan grupta hissiyatta, hafiften şiddetliye değişen derecede kayıp olağan görüldü.

87 katılımcılı ikinci bir araştırmada trigeminal sinire, kafatası içinde tam beyin kökünden ayrıldığı yerde stereotaktik olarak radyasyon vermek için (gamma knife) bir ya da iki spesifik noktanın kullanımı araştırıldı. Sonradan ilaç kullanımı, ağrı ölçüsü olarak alındı. İki nokta kullanımıyla komplikasyon olarak görülen duysal kayıp çoğaldı. İleri yaş ve eski ameliyatlar yetersiz ağrı giderici etkinin belirleyicisi oldu. Bir prosedürün diğerinden daha iyi olup olmadığına dair yargıya varmak için veriler yetersizdi.

Üçüncü çalışmada 54 katılımcıda Gasser gangliyonuna RF ile koagüle etmenin iki tekniği kıyaslandı. Çalışmada iğneyi sokarken röntgen ya da bir nöro-navigasyon sistemi rehberliğinin kullanımı kıyaslandı. Ağrı giderici etki üç ayda bir sorgulamayla değerlendirildi. Her iki teknikle de iki grup arasında anlamlı fark göstermeyen ağrı giderme sağlandı, ancak nöro-navigasyon sistemiyle etki daha uzun sürdü ve yan etkiler azaldı.

Gözden geçirdiğimiz prosedürlerin tümüyle de ağrı giderme etkisi sağlandı ve bazı katılımcılar sonradan ilaç kullanmayı bırakabildi. Ancak birçok prosedür sonucunda duysal yen etkiler ortaya çıktı.

Derlenen tüm araştırmalarda metodolojik kusurlar ve ikisi hariç tümünde ciddi kayırma hatası riski vardı. Bu araştırmalarda trigminal nevraljili hastalara en etkili cerrahi prosedür hakkında rehberlik edecek az kanıt var. Kullanılan cerrahi müdahalelerin acilen değerlendirilmesi ve sağlam tasarımlı ve randomize, kontrollü ya da uzun süreli prospektif ve bağımsız değerlendirme yapan kohort çalışmaları yapılması gerekiyor.

Kaynak

Zakrzewska JM, Akram H. Neurosurgical interventions for the treatment of classical trigeminal neuralgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD007312. DOI: 10.1002/14651858.CD007312.pub2

Orijinal özet için: Trigeminal Nevralji Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv