Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazlarında Sistemik Kemoterapiye Karşı Hepatik Arterden İnfüzy

Cochrane derleme özeti

Kolorektal kanserlerin, karaciğerle sınırlı ve çıkarılamayan metastazlarında standart tedavi sistemik kemoterapidir. Maalesef bu hastalarda prognoz kötüdür ve sistemik kemoterapi şifa sağlamaz. Hepatik arterden infüzyon (HAİ) gibi lokrorejiyonel tedavilerin tümöre daha yüksek dozlar verebilme avantajıyla genel sürviye fayda sağladığı önerisi tartışma konusudur. Bu araştırmada HAİ’yi sistemik kemoterapiyle kıyaslayan 10 randomize kontrollü araştırmanın sonuçları meta analize alındı.

Bulgularımız HAİ yoluyla verilen florpirimidinlerin çalışmada kullanılan sistemik tedaviye kıyasla daha yüksek tümör cevap oranları sağladığını gösteriyor. Ancak bu tedaviyi gören hastalarda sağlanan bu anti-kanser aktivite, sistemik tedavi alanlara kıyasla bir sürvi avantajına dönüşmüyor. Ayrıca modern sistemik kemoterapilerin, analiz edilen çalışmalarda kullanılan rejimlere kıyasla daha yüksek cevap oranları sağlayabildiği de düşünüldüğünde, güncel kanıtlar karaciğerdeki çıkarılamayan kolorektal kanser metastazlarının araştırma ya da klinik maksatlı tedavisinde tek başına HAİ yoluyla verilen florpirimidin tedavisini desteklemiyor.

Kaynak

Mocellin S, Pasquali S, Nitti D. Fluoropyrimidine-HAI (hepatic arterial infusion) versus systemic chemotherapy (SCT) for unresectable liver metastases from colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD007823. DOI: 10.1002/14651858.CD007823.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Arterinden Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv