Karaciğer Naklinde Kan Kaybı Ve Nakil İhtiyacını Azaltma Yöntemleri

Cochrane derleme özeti

Karaciğer vücudun enerji kaynağıdır. Enerji depolar ve metabolik aktivitenin merkezidir. Karaciğer harabiyetine yol açan, alkolizm, viral enfeksiyonlar ve oto-immün hastalıklar gibi şiddetli hastalıklarda, karaciğer nakli ana tedavidir.

Karaciğer nakli büyük bir ameliyattır ve birlikte önemli kan kaybı olur. Kaybı ve nakil ihtiyacını azaltmak için çeşitli metotlar kullanılmıştır.

Karaciğer nakli olan hastalarda kan kaybı ve nakil ihtiyacını azaltmada kullanılan farklı metotların fayda ve zararlarını belirlemek için, 2011 Eylülüne kadar yayınlanan tıbbi literatürü ayrıntılı olarak gözden geçirdik. İki yazar birbirinden bağımsız olarak randomize kontrollü araştırmaları seçti ve değerlendirdi.

Toplam 1913 katılımcıyla yapılan 33 araştırma derlendi. Derlemeye alınan araştırmalarda katılımcı sayısı 8 ile 209 arasındaydı. Kıyaslamalarda, pıhtılaşmayı etkileyen aprotinin, traneksamik asit, kan bileşenleri çeşitli ilaçlar; trombo-elastografi; ve venöz kan kaybını azaltmak için venöz basıncın düşürülmesi değerlendirildi.

Kıyaslaması yapılan müdahalelerin hiçbirinde kıyaslama grupları arasında, ölüm ya da greft kaybı riskinde ya da büyük komplikasyon oranlarında anlamlı fark olmadığını bulduk. Araştırmalarda yaşam kalitesi raporlanmadı. Kan kaybı ve kan nakli gereği sonuçlarında tutarlılık görülmüyor.

Aprotinin, traneksamik asit, rekombinat faktör VIIa, santral venöz basınç düşürülmesi ve tromboelastografi, kan kaybını ve nakil gereğini azaltabiliyor. Ancak bu sonuçlar, kayırma hatası riski ve katılımcı azlığına bağlı tesadüfi hata riski yüksek olan az sayıda çalışmaya dayanıyor.

Hiçbir kıyaslamada hastanede ve yoğun bakımda kalış ve sürelerinde fark bulunmadı. Yine bu sonuçların dayandığı araştırmaların çoğunluğunda sistematik ve tesadüfi hata riski yüksekti.

Aprotinin büyük kalp ameliyatlarından sonra ölümleri artırdığı şüphesiyle pazardan çekildi. Bu derlemenin sonuçları, karaciğer naklinde aprotininle mortalitede bir artış göstermedi ancak, araştırmada katılımcı sayısı az olduğundan bu bilginin dikkatle yorumu gerekir.

Karaciğer nakli olan hastalarda kan kaybını azaltmada herhangi bir yöntemi savunamıyor ya da reddedemiyoruz. Sistematik ve tesadüfi hata riski düşük, iyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy KS, Pissanou T, Pikhart H, Vaughan J, Burroughs AK, Davidson BR. Methods to decrease blood loss and transfusion requirements for liver transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD009052. DOI: 10.1002/14651858.CD009052.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Kan Kaybı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv