Pirasetamın Demans Veya Bilişsel Bozulmada Etkisi

Cochrane derleme özeti

Piracetam, demans için kullanılan ilk ilaçlardan biridir ve varsayılan eylemleri çok az belirlenmiş bulunan nootropik denen ilaç grubuna dahildir. Piracetam ile ilgili araştırmaların çoğu yıllar önce yapıldı. Bu çalışmalarda günümüzde standart kabul edilecek metotlar kullanılmadı.

Çalışmalardan bazıları pirasetamın bazı faydaları olabileceğini telkin etmekle beraber, genel olarak kanıtlar, demans ya da bilişsel bozulmada kullanımını desteklemek için yeterince pozitif ya da tutarlı değildir.

Piracetam hafızayı ve diğer entelektüel işlevleri kuvvetlendirebilen bir ilaçtır, ancak demans tedavisinde faydası kesin değildir. Bununla beraber Kıta Avrupası’nın birkaç ülkesinde bilişsel bozulma ve demans için sıklıkla reçete ediliyor.

Amaç

Bu derleme, pirasetamın demans belirtileri ve bilişsel bozulma üzerindeki klinik etkisini belirlemeyi hedefliyor.

Çalışmalar

Alzheimer, vasküler demans, ikisinin karışımı, sınıflanmamış demans veya demans kriterlerine tam uymayan bilişsel bozulma hastalarında, pirasetamın plasebo ile kıyaslandığı randomize, çift kör çalışmalar tarandı. Toplam 11 959 popülasyonlu 24 çalışma seçildi.

Çalışmaların çoğu çapraz kontrol dizaynlı olup ilk faz bilgiler mevcut değildi ya da alınamadı. Araştırma çıktısı olarak sadece Global Değişim Algısı (Global Impression of Change – GIC) dört çalışmadan sağlanıp birleştirilebildi.

Sonuçlar

Sonuçlarda heterojenite kanıtları vardı. Pirasetam grubunda iyileşme plaseboya kıyasla 3.43 kat fazla bulundu. Sabit etkiler modeli kullanıldığında aynı oran 3.55 olarak bulundu. Bu hesaplar, gereken bilgiler bildirilerden sağlanamadığı için intention-to-treat analiziyle yapılmak yerine çalışmayı tamamlayabilen hastaların bilgileriyle yapıldı.

Mevcut kısıtlı bilgilerle, bilişim (erken hafıza, vizüospasyal, MMSE, gecikmiş hafıza ve konuşma), bağımlılık ve depresyonda, tedavi ve plasebo grupları arasında anlamlı farklar bulunmadı.

Büyük miktarda yayınlanmamış ve izlenemeyen bilginin araştırmacılara açık olmaması, yayınlama hatası ihtimalini artırıyor.

Yazarların kararı

Yayınlanmış kanıtlar, pirasetamın demans ya da bilişsel bozulma gösteren hastaların tedavisinde kullanımını desteklemiyor. Kanıtlar, pirasetamın daha kapsamlı değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Flicker L, Grimley Evans J. Piracetam for dementia or cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: CD001011. DOI: 10.1002/14651858.CD001011

Orijinal özet için: Pirasetam Etkili mi?

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv