Kronik Lenfositik Lösemi Tedavisinde Monoklonal Antikor Alemtuzumabın Rolü

Cochrane derleme özeti

Kronik lenfositik lösemi (KLL) tüm lösemilerin %25’ini oluşturan bir kanser. Batı ülkelerinde lenfatik sistemin en sık görülen kanseri olan bu hastalığın çok değişken bir seyri ve prognozu var. Bazı hastalar uzun yıllar minimal belirtiler gösterir ya da hiç göstermez ve tedavi gerekmeden yaşam beklentisi normaldir. Başka hastalar tanıda ya da hemen sonrasında belirti verir ve beklenen enfeksiyöz ve otoimmün komplikasyonlar yaşamı kısaltır. Standart tedavi bir ya da iki ilaçla kemoterapidir. Günümüzde buna monoklonal antikorlar, özellikle alemtuzumab ve rituksimab eklendi. Ancak genel sürvide artışla ilgili bazı ipuçları olsa da bu ilaçların etkisi belirsiz, ayrıca non-randomize araştırmalara göre şiddetli enfeksiyon riski de var.

Bu sistematik derlemede KLL tedavisinde alemtuzumabın etkinlik ve güvenliğini araştıran randomize kontrollü araştırma kanıtlarını analiz ettik. CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE taranarak derleme kriterlerimize uyan 5 araştırma bulundu. Yeni tanı konmuş ya da nüks eden toplam 845 hastada alemtuzumab, daha fazla tedavi yapılmaması ya da anti-kanser tedaviyle kıyaslandı.

İki araştırmada alemtuzumab daha fazla tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı. Bir araştırma genel sürvi verileri raporladı, alemtuzumab alan hastalarda anlamlı bir avantaj sağlandığını gösterdi. Her iki araştırmada da ilerlemesiz sürvi alemtuzumabla istatistiksel olarak anlamlı derecede iyileşti ancak daha fazla hastada enfeksiyon (özellikle sitomegalovirüs) oldu. Şiddetli enfeksiyonlar nedeniyle bir araştırma erken bitirildi.

İki araştırmada alemtuzumab rituksimabla kıyaslandı. Her iki çalışmada da sürvi ve nükssüz sürvi raporlanmadı. Tedaviye cevap ya da çalışma tedavisi esnasındaki ölümlerde istatistiksel anlamlı fark bulamadık. Bir araştırma alemtuzumab kolunda mortalite artışı nedeniyle durduruldu.

Beşinci araştırmada alemtuzumab, klorambusil kemoterapisiyle kıyaslandı. Bu araştırmada son yayınlanma tarihine kadar sürvide fark bulunamadı. Alemtuzumab nükssüz sürviyi ve cevap oranını istatistiksel olarak anlamlı ölçüde iyileştirdi. Yine alemtuzumab alan hastalarda daha fazla enfeksiyon, özellikle akciğer ve retinada sitomegalovirüs enfeksiyonları oldu

Özetle güncel olarak mevcut kanıtlar alemtuzumabla, tedavi verilmemesine kıyasla bir sürvi avantajı gösteriyor ancak genel enfeksiyon ve sitomegelovirüs enfeksiyonu riskinde de artış gösteriyor.

Kaynak

Skoetz N, Bauer K, Elter T, Monsef I, Roloff V, Hallek M, Engert A. Alemtuzumab for patients with chronic lymphocytic leukaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD008078. DOI: 10.1002/14651858.CD008078.pub2

Orijinal özet için: KLL’de Alemtuzumab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv