BT İçin Çocuklar Nasıl Sakinleştirilir?

Medscape.com’dan çeviri

Kanaat

İncelenen literatür, pentobarbitalin kloral hidrattan daha iyi performans gösterdiğini (daha az yan etki), midazolamdan daha başarılı olduğunu, propofole göre de daha az yan etkili olduğunu gösterdi. Bire bir kıyaslamada etomidat sedasyon başarısı, sedasyonun kısalığı ve yan etkiler açısından pentobarbitalden daha iyi performans gösterdi. Bu nedenle çocuklarda BT çekimi için en emin ve etkili sedatif ajan etomidattır.

Çocukta BT için sedasyon

Acil yardım departmanında çocuklarda BT gibi tanısal çalışmalar için gereken kooperasyonu sağlamak için pediatrik sedasyon endikasyonu vardır. Acil yardım doktorlarının elinde silah olarak, kloral hidrat, pentobarbital, propofol, midazolam ve etomidat dâhil olmak üzere çok çeşitli sedatif ajanlar bulunur. Ancak baş BT’si yapılacak çocuklarda sedasyon için en etkili ve emin ajanın hangisi olduğu konusu tartışmalıdır. Yeni literatürün bir gözden geçirilmesi yararlı fikirler sağlayabilir.

Mason ve arkadaşları, 1 yaşından küçüklerin BT ve MRG çekimlerinde sedasyon için oral pentobarbital ve koralhidratın etki ve emniyetini karşılaştırdılar. Sonuçlar, her iki ilacın da başarılı sedasyon sağlamada eşit derecede etkili olduğunu gösterdi. Ancak sedasyon esnasında toplam advers etki oranı pentobarbitalde 5 kat kadar daha düşük bulundu (%0.5’e 2.7). Çalışmada kloral hidrat 50 mg/kg, pentobarbital 4 mg/kg dozunda kullanıldı.1

Moro-Sutherland ve arkadaşları, baş BT’si çekilen 55 çocukta IV midazolam ile IV pentobarbitali kıyasladılar. Sonuçlar, ortalama 3.75 mg/kg pentobarbital verilen gruptaki hastaların %97’sinde başarı ile sedasyon sağlanarak çekim yapıldığını gösterdi. Midazolam grubunda bu başarı %19 oranında sağlanabildi. Yazarlar pentobarbitalin daha etkili olduğuna karar verdiler.2

Dr. Steven E. Zgleszewski, BT çekilen 140 çocukla ilgili bir prospektif observasyonel çalışma yayınladı. Araştırma grubu, propofol sedasyonunda advers solunum olayları ve toparlanma zamanını, fenobarbital sedasyonu ile ilgili literatürden derlenen bilgiyle kıyasladılar.3

Sonuçlar, propofol ile sedasyon sağlanan hastalarda, hava yollarında obstrüksiyonu gidermek için, pentobarbitalden daha fazla manipülasyon gerektiği (%23’e karşı 0) ve daha fazla advers etki görüldüğü (%12’ye karşı 0), ancak propafol sonrasında toparlanmanın daha hızlı olduğunu gösterdi (34 dk’ya karşı 100 dk). Yazarlar, propofolde solunumla ilgili yan etki oranının daha fazla olduğuna karar verdiler.3

6 ay 6 yaş arası 61 hastada yürütülen çift kör ve randomize kontrollü bir çalışmada, Kienstra ve arkadaşları, baş boyun çekimleri esnasında etomidat ve pentobarbitali kıyasladılar. Çalışmada pentobarbital 5 mg/kg, etomidat 0.3 mg/kg dozla kullanıldı. Pentobarbitalle %97, etomidatla %57 başarı sağlandı. Yazarlar, pentobarbitalin baş-boyun çekimlerinde daha etkili olduğuna karar verdiler. Ancak etomidatla indüksiyon süresi, sedasyon süresi ve toplam muayene süresi anlamlı derecede daha kısa bulundu. Bundan öte, etomidat verilen çocukların ebeveyninin daha çoğu, çıkışta çocuklarının durumunun girişteki gibi olduğunu bildirdi. Ya da bu grupta daha az ebeveyn çocuklarının çıkıştaki davranışı ile ilgili endişe bildirdi.4

Son olarak, Baxter ve arkadaşları, baş BT’si çekilen 842 çocukta etomidat ve pentobarbitalin etki, sedasyon süresi ve advers etkilerini kıyasladılar. Yazarlar, 446 kişilik etomidat grubunda 1 başarısız sedasyon, 336 kişilik pentobarbital grubunda 11 başarısız sedasyon bildirdiler. Etomidat grubunda sedasyon süresi daha kısa bulundu (34 dk’ya karşı 144 dk). Yan etkiler de; oksijen desatürasyonu, apne ve toparlanma gecikmesi dâhil etomidatla daha düşük oranda bulundu (%0.9’a karşı %4.5).5

Kanaat

İncelenen literatür, pentobarbitalin kloral hidrattan daha iyi performans gösterdiğini (daha az yan etki), midazolamdan daha başarılı olduğunu, propofole göre de daha az yan etkili olduğunu gösterdi. Bire bir kıyaslamada etomidat sedasyon başarısı, sedasyonun kısalığı ve yan etkiler açısından pentobarbitalden daha iyi performans gösterdi. Bu nedenle çocuklarda BT çekimi için en emin ve etkili sedatif ajan etomidattır.

Sergey M. Motov, MD.Assistant Program Director, Department of Emergency Medicine, Maimonides Medical Center, Brooklyn, New York.

Kaynaklar

  1. Mason KP, Sanborn P, Zurakowski D, et al. Superiority of pentobarbital versus chloral hydrate for sedation in infants during imaging. Radiology. 2004;230:537-542. Epub 2003 Dec 29.

  2. Moro-Sutherland DM, Algren JT, Louis OT, Kozinetz CA, Shook JE. Comparison of intravenous midazolam with pentobarbital for sedation for head computed tomography imaging. Acad Emerg Med. 2000;12:1370-1375.

  3. Zgleszewski SE, Zurakoswski D, Fontaine PJ, D’Angelo M, Mason KP. Is propofol a safe alternative to pentobarbital for sedation during pediatric diagnostic CT? Radiology. 2008;247:528-534.

  4. Kienstra AJ, Ward MA, Sasan F, Hunter J, Morriss MC, Macias CG. Etomidate versus pentobarbital for sedation of children for head and neck CT imaging. Pediatr Emerg Care. 2004;20:499-506.

  5. Baxter AL, Mallory MD, Spandorfer PR, Sharma S, Freilich SH, Cravero J; Pediatric Sedation Research Consortium. Etomidate versus pentobarbital for computed tomography sedations: report from the Pediatric Sedation Research Consortium. Pediatr Emerg Care. 2007;23:690-695.

Orijinal yayın için: BT İçin Çocuklar Nasıl Sakinleştirilir?

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv