Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 6

Yaşam tarzı değişiklikleri, İlaç tedavisi ve araştırmalar

Yaşam tarzı değişiklikleri

İlaç tedavisi ve araştırmalar

Tansiyon düşürmek için kullanılabilecek mebzul ilaç bulunuyor. Tümünün listesi, olağan dozları ve kullanım sıklığı izleyen tabloda görülebilir.

HT hastalarının üçte ikiden fazlası tek ilaçla kontrol edilemiyor ve farklı sınıflardan iki ya da daha fazla antihipertansif kullanılması gerekiyor. Örneğin ALLHAT çalışmasında, TA 140/90 altına alınabilen hastaların %60’ında bu sonuç iki veya daha fazla ilaçla, sadece %30’unda tek ilaçla sağlanabildi. TA hedefi daha düşük seçilen ya da çok yüksek tansiyonlu hastalarda 3 veya daha fazla antihipertansif ilaç gerekebilir.

1967 yılında VA Kooperatif araştırmasının yayınlandığından beri, felçler, koroner kalp hastalığı ve kalp yetmezliği dâhil KV olaylarla ilgili plasebo kontrollü çalışmaların çoğunluğunda antihipertansif tedavilerin temelini tiyazid grubu diüretikler oluşturdu. Bununla birlikte, tansiyonu ACEI, ARB, beta bloker ve kalsiyum kanal blokerleri (CCB) dâhil başka grup ilaçlarla düşürmenin HT komplikasyonlarını azalttığını gösteren mükemmel klinik bilgiler bulunuyor.

Birkaç RK çalışma Beta blokerlerle de KVH azalması gösterildi, ama sağlanan faydalar diüretiklerle sağlanandan daha tutarsızdır.

Syst-EUR* çalışması, dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri nitrendipinle, plaseboya kıyasla felç ve tüm KVH’larda anlamlı gerileme gösterdi.

HOPE** çalışması başka risk faktörleri ile kombine eski KVH veya diyabeti olan hastalarda, değişik KV olaylarda ramipril ile plaseboya karşı azalmalar gösterdi.

EUROPA çalışmasında, stabil koroner hastalığı olan ve kalp yetmezliği olmayan hastalarda mevcut tedaviye perindopril eklendi, sonuçlar KVH olaylarında düşme gösterdi.

1998 yılından beri; CCB’ler, ACEI’ler, bir Alfa 1 reseptör blokeri ve bir ARB dahil olmak üzere daha yeni sınıf ilaçları eski diüretikler ve /veya BB’lerle kıyaslayan birkaç büyük çalışma tamamlandı. Bu çalışmaların çoğu, yeni sınıf ilaçların eskilerinden ne aşağı ne de üstün olduğunu gösterdi. Bunların bir istisnası olarak, LIFE*** çalışmasında atenolol ile kıyaslanan losartan ile KVH oranı % 13 daha düşük bulundu. Bunun nedeni, koroner kalp hastalığında değil, felçlerde azalma olarak bildirildi.

Halen bir ARB’yi bir diüretikle kıyaslayan bitmiş büyük bir çalışma bulunmuyor.

Tüm bu çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, spesifik sonuç beklentileri sınıflar arasında fark göstermekle beraber, ACEI, CCB ve ARB’lerle TA düşürmenin tıpkı tiyazid diüretikler ve BB’lerde olduğu gibi, genel olarak benzer bir kardiyo-vasküler koruma sağladığını düşündürüyor.

Hipertansiyon morbidite çalışmalarında, dihidropiridin ve non-dihidropiridin CCB’ler arasında sistematik sonuç farkları var gibi görünmüyor.

Diğer verilere dayanarak, kısa etkili CCB’ler HT tedavisinde tavsiye edilmiyor.

Tiyazid diüretiklerin ilk ilaç olarak tercih edilmesinin gerekçesi

Diüretikleri diğer sınıf antihipertansiflerle kıyaslayan araştırmalarda, diüretikler HT’nin kardiyovasküler komplikasyonlarını önlemede çok üstün bulundu. 40 000 hasta üzerinde yürütülen ALLHAT çalışmasında, klortalidon, lisinopril ve amlodipin arasında primer KVH sonuç beklentileri veya mortalitede fark görülmedi. Felç insidensi lisinoprille kolortalidona göre daha yüksekti, ancak bu farklar primer olarak siyahlarda görüldü. Bu grupta lisinoprille TA azalması da diüretiklerden az görüldü.

Kalp yetmezliği insidensi CCB ve ACEI ile tedavi edilenlerde, diüretik alanlara göre daha fazla bulundu.

ANBP2**** çalışmasında, 6000 HT hastasında ACEI tedavisi diüretik tedavisi ile kıyaslandı, ACEI grubunda kardiyovasküler sonuçlar daha düşük ve olumlu etki sadece erkeklerde görüldü. ARB’leri diğer ilaçlarla karşılaştıran KVH sonuçları ile ilgili bilgiler sınırlıydı.

Klinik bilgiler, diüretiklerin genel olarak iyi tolere edildiğini gösteriyor. Düşük doz diüretiklerin başarılı morbidite araştırmalarında kullanılan tiyazid diüretiklerin dozları genellikle 20-50 mg hidroklortiyazid ve 12.5-25 mg klortalidon’a eşdeğerdi, ancak tedaviye daha düşük dozlarla başlanabilir ve tolere ediliyorsa bu dozlara bu dozlara yükseltilebilir. İlave dozlar antihipertansif etkiye az katkı sağlar, ancak hipokalemi ve diğer advers etkiler daha çok görülür.

Diüretik alan birçok hastada ürik asit yükselir, ancak 50 mg HCT ve 25 mg klortalidon dozlarıyla gut olağan değildir.

Bazı bildirilerde özellikle yüksek doz kullanılırsa, diüretik kullanımı ile seksüel disfonksiyon oranında artma tanımlanıyor.TOHMS***** araştırmasında klortalidon grubundaki hastalarda, çalışmanın sürdüğü 24 ay boyunca ereksiyon problemlerinde anlamlı derecede daha yüksek insidens görüldü, ancak oranlar 48 ayda plasebodan farklı bulunmadı. VA Kooperatif çalışması diüretiklerle diğer antihipertansif tedaviler arasında seksüel disfonksiyon farkı göstermedi.

Diüretiklerle advers metabolik etkiler de görülür. ALLHAT’ta tedaviden 4 yıl sonra diyabet insidensi klortalidonla %11.8, amlodipinle %9.6 ve lisinoprille %8.1 olarak bulundu. Ancak bu farklar, ACEI ve CCB gruplarındaki daha düşük KV olaylara karşılık gelmez. Zaten diyabetik olanlarda, diüretik grubunda ACEI grubundan daha az KV olay görüldü.

Orta doz diüretik kullanımı ile ilgili 1 yıldan uzun süreli çalışmalarda, diüretik tedavisi ile serum kolesterolünde artış görülmedi. ALLHAT çalışmasında serum kolesterolü hiçbir grupta artış göstermedi.

Tiyazide bağlı hipokalemi, potasyum tutucu bir ilaçla birlikte olmadığında, özellikle yüksek dozlarda ventriküler ektopide artışa ve muhtemel ani kardiyak ölüme neden olabilir.

SHEP****** araştırmasında serum potasyumu 3.5 mmol/L altına indiğinde diüretik tedavisinin pozitif etkileri gözden kayboldu. Bununla beraber başka çalışmalarda diüetik tedavisininin sonucu olarak bir ventriküler ektopi gösterilmedi. Potansiyel advers metabolik etkilere rağmen, laboratuar izlemi ile birlikte tiyazid diüretikler etkili ve nisbeten güvenlidir.

Tiyazid diüretikler, diğer sınıflara ait ilaçların jenerik formları mevcut olduğundan fiyatları azalmış olmasına rağmen, diğer antihipertansif ilaçlardan daha ucuzdur. Diüretikler, çeşitli faydalarına rağmen gereği kadar kullanılmıyor.

* The European Trial on Systolic Hypertension in the Elderly. Yaşlılarda Sistolik Hipertansiyon Avrupa Çalışması

** Heart Outcomes Prevention Evaluation. Kalp Beklentileri Korunma Değerlendirmesi.

*** Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension. Hipertansiyonu Geriletmek için Losartan Müdahalesi.

**** Second Australian National Blood Pressure Study. İkinci Avustalya Ulusal Kan Basıncı Çalışması.

***** Treatment of Mild Hypertension Study. Hafif Hipertansiyon Tedavisi Araştırması.

****** Sysctolic Hypertension in the Elderly Program. Yaşlılıkta Sistolik Hipertansiyon Programı

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal yazı için: JNC 7

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv