Erişkin ve Çocukta Uzun Süren Non-spesifik Öksürükte GÖR Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Kronik öksürüğü olan erişkinlerde, sıklıkla gastro özofajeal reflü hastalığı (GÖRH) ile birlikte görülen öksürük söz konusudur. Bu derleme, GÖR hastası ve altta yatan bir hastalığa bağlı olmayan uzun süren öksürüklü (yani non-spesifik kronik öksürük) çocuk ve erişkinlerde GÖRH tedavisinin etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Önceden belirlenen kriterlerimize uyan 19 araştırma bulundu, ancak sadece altısının sonuçlarını meta analizle kombine etmek mümkün oldu. Araştırmacılardan ek bilgiler de sağladık. Çocuklara ait bilgiler kısıtlı olduğundan kombine edilemedi. Kıvamlı gıdaların etkisi tutarlılık göstermedi. Proton pompası inhibitörleri (PPI) öksürüğü azaltmadığından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Öksüren GÖR hastası erişkinlerde PPI kullanımı ile sağlanan şifa, anlamlı bir fark göstermedi. Diğer sonuç beklentilerinde de PPI ve plasebo arasında fark görülmedi. Bu derlemede, kronik öksürükte tedavi ile birlikte geniş bir plasebo etkisi ve zaman etkisi (zamanla doğal iyileşme) de dikkat çekti. Erişkinde GÖRH ile birlikte görülen kronik öksürük tedavisinde PPI tedavisi tutarsız ve yararı değişkendir. Diğer tedavilerle ilgili karar bildirmek için yeterli bilgi bulunmuyor.

Arka plan

Kronik öksürüklü erişkinlerin %41’e yakınında nedensel faktörün GÖRH olduğu söyleniyor. GÖRH tedavileri arasında, diyet manipülasyonu gibi konservatif önlemler, motilite ilaçları ya da prokinetik ilaçlar, H2-antagonistleri, PPI’ler ve fundoplikasyon yer alıyor.

Amaç

Bu derleme, GÖRH ve altta yatan bir solunum hastalığına dayanmayan, yani kronik non-spesifik nitelikte öksürüğü bulunan çocuk ve erişkinlerde, GÖRH tedavisinin kronik öksürüğe etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Cochrane Havayolu Grubu Uzmanlık Kayıtları, CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, derlemeler ve bulunan makalelerin referans listeleri Nisan 2010 tarihine kadar tarandı.

Seçim kriterleri

Primer akciğer hastalığı olmayan tüm çocuk ve erişkinlerde öksürüğe karşı GÖRH tedavisini araştıran tüm RK araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak çalışmaları değerlendirdi ve bilgileri çıkardı. Baha fazla bilgi için çalışma yazarları ile temas sağlandı.

Ana sonuçlar

Altısı pediyatrik 13’ü erişkinlere ait olmak üzere 19 araştırma derlendi. Pediyatrik araştırmalarda meta analiz mümkün olmadı. Çocuklarda bir RK araştırmada, öksürükte PPI kullanımının plaseboya karşı etkili olmadığı bulundu (plasebo lehine OR 1.61; %95 GA 0.57 – 4.55) ancak PPI grubunda advers etkiler anlamlı derecede yüksek bulundu (OR 5.56; %95 GA 1.18 – 26.25), zarar vermek için tedavi edilmesi gereke hasta sayısı dört hafta için 11 bulundu (%95 GA 3 – 232).

Erişkinde H2 antagonisti, motilite ilaçları ve konservatif tedavi için bilgi eksikliği nedeni ile analiz mümkün olmadı, fundoplikasyon için kontrollü çalışma bulunamadı.

Erişkinlerde 2-3 ay PPI kullanımını plasebo ile çeşitli sonuç beklentileri açısından kıyaslayan 9 araştırmanın sonuçları meta analize alındı. Intention-to-treat analizi ile bir araya getirilen bilgiler, total olarak öksürük iyileşmesinde tedavi ve plasebo arasında fark gösterdi (OR 0.46; %95 GA 0.19 – 1.15). Toplanan bilgiler öksürükle ilgili sonuç beklentilerinde (araştırma sonunda ya da öksürük skorlarında değişim) genel olarak anlamlı bir iyileşme göstermedi. Sadece duyarlılık analizlerinde anlamlı fark bulundu. PPI kullananlarda 2-3 aylık müdahale dönemi sonunda, jenerik invers varyans analizi ile öksürük skorlarındaki değişimler anlamlı bulundu. İki çalışmada tedaviden sonraki beş günde ve iki haftada iyileşme bildirildi.

Yazarların kararı

Çok küçük bebeklerde GÖRH semptomları ile birlikte görülen öksürükte PPI etkili değildir ve öksürüğe karşı kullanılmamalıdır.

Daha büyük çocuklarda geçerli bir karar vermek için bilgiler yetersizdir.

Erişkinlerde PPI ile GÖRH tedavisinin bu hastalıkla birlikte görülen öksürükte evrensel olarak faydalı olduğu yönünde kesin bir karar için kanıtlar yetersizdir. Klinisyenin, sonuç beklentisi olarak öksürüğün seçildiği çalışmalarda zaman etkisi (doğal iyileşme) ve plasebo etkisini bilmesi gerekir. Gelecekte yapılacak çalışmaların çift körlenmiş, RK ve paralel dizaynlı olmalı, tedaviler en az iki ay sürmeli, geçerli subjektif ve objektif öksürük ölçütleri kullanılmalı, asit veya non-asit reflü değerlendirilmeli ve cevap süresinin belirlenmesi gerekiyor.

Kaynak

Chang AB, Lasserson TJ, Gaffney J, Connor FL, Garske LA. Gastro-oesophageal reflux treatment for prolonged non-specific cough in children and adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD004823. DOI:10.1002/14651858.CD004823.pub4.

Orijinal kaynak için: Kronik Öksürükte GÖRH Tedavisi

Son Paylaşımlar
Arşiv