Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoza Bağlı Kırıkların Önlenmesinde Stronsiyum Ranelat

Cochrane derleme özeti

Cochrane derlemesinin bu özeti, stronsiyum ranelatın osteoporoza bağlı kırıkları önlemedeki etkisi hakkında araştırmalardan ne öğrendiğimizi ifade ediyor. Derlemenin bize gösterdikleri:

Postmenopozal kadınlarda osteoporoz tedavisi ile ilgili olarak gümüş düzeyinde (www.cochranemsk.org) kanıtlar bulunuyor; 3 yıl boyuna günde 2 gram stronsiyum ranelat kullanımı omurga kırıklarını azaltıyor, omurga dışı kırıklarda ise hafif bir azalma sağlıyor. Çoğu hastada tedaviyi kesmeye neden olacak yan etki görülmüyor. Ancak başka araştırmalar; tromboz oluşumu, nöbetler, hafıza ve şuur kaybı gibileri dâhil zararlı etkiler gösteriyor.

Osteoporoz nedir ve stronsiyum ranelat nasıl fayda sağlar?

Osteoporoz bir kemik kaybı durumudur. Bu kayıp, günlük aktiviteler esnasında dahi kolayca kırılabilen, zayıf ve narin kemiklere neden olur. Omurga kırıkları ve omurga dışı (e.g. el bileği ve kalça) en sık görülen tiplerdir. Stronsiyum ranelat kemik kaybını yavaşlatarak ve muhtemelen yeni kemik oluşumu sağlayarak kırık ihtimalini azaltan bir ilaçtır. Yeni bir ilaç olduğu için fayda ve zararlarının bilinmesi gerekiyor.

Bu derlemenin sonuçları nelerdir?

Araştırmalardaki kadınlara günde 2 gram stronsiyum ranelat veya plasebo verildi. 2-3 yıl kadar sonra, kırıklar sayıldı ve kemik mineral ölçümü yapıldı. Kemik mineral ölçümü, kalça, omurga ve boyundaki kemiklerin ne kadar yoğun ve kuvvetli olduğunu ölçen bir laboratuar testidir. Kemik yoğunluğu ne kadar yüksekse o kadar iyidir.

Stronsiyum ranelatın faydaları

Menopozdan sonra osteoporoz gelişen kadınlarda;

stronsiyum ranelat omurga kırıklarını azaltır.

  • Stronsiyum ranelat alan 100 kadından 13’ünde kırık görüldü,

  • Plasebo alan 100 kadından 21’inde kırık görüldü.

Stronsiyum ranelat omurga dışı kırıkları azaltabilir.

  • Stronsiyum ranelat alan 100 kadından 10’unda kırık görüldü,

  • Plasebo alan 100 kadından 12’sinde kırık görüldü.

Stronsiyum ranelat kemik mineral yoğunluğunu artırır.

  • Stronsiyum ranelat alan üç kadından birinde, omurga ve kalça kemik mineral yoğunluğunda artış görüldü.

Stronsiyum ranelatın zararları

Menopozdan sonra osteoporoz gelişen kadınlarda;

  • stronsiyum ranelat, tedaviyi bırakmayı gerektirecek yan etkilere neden olmadı,

  • stronsiyum ranelat, ciddi yan etkilere, mide enfeksiyonlarına, sırt ağrısına veya ölümlere yol açmadı,

  • diyareyi artırdı.

100 kadından altısında diyare görüldü, plasebo alanlarda ise diyare %4 oranında görüldü.

Başka araştırmalar; tromboz oluşumu, nöbetler, hafıza ve şuur kaybı gibileri dâhil zararlı etkiler gösteriyor. Bu vasküler ve nörolojik yan etkilerin nedeni bilinmiyor.

Bu derlemede, stronsiyumun kemik üzerindeki kendine özel etkisine bağlı olarak kemik mineral yoğunluğundaki değişimlerin yorumlanması ve bazı araştırmalarda izlemlerin eksik olması gibi bazı kısıtlamalar bulunuyor.

Arka plan

Stronsiyum ranelat osteoporoz için yeni bir tedavidir; bu nedenle fayda ve zararlarının bilinmesi gerekir.

Amaç

Bu derleme, stronsiyum ranelatın postmenopozal osteoporoz tedavisinde etki ve emniyetini belirlemeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

MEDLINE (1996-Mart 2005), EMBASE (1996 – 2005’in 9. Haftası) Cochrane Kütüphanesi (1996 – 2005 Satı 1), ilgili makalelerin referans listeleri ve son 2 yılın konferans gelişmeleri tarandı. Yazarlardan ek bilgi istendi.

Seçim kriterleri

Postmenopozal kadınlarda stonsiyum ranelatı plaseboya karşı değerlendiren ve kırık insidensini, kemik mineral yoğunluğunu (KMY) veya yan etkileri bildiren, en az bir yıl süreli RK araştırmalar seçildi. Tedavi popülasyonu, sık vertebral kırık geçiren ve/veya lomber KMY T-Skoru -2.5’in altında olan kadınlar olarak belirlendi.

Bilgi toplama ve analiz

Çalışmaları iki yazar birbirinden olarak seçim kriterler ve geçerlilik açısından değerlendirdi, kanıtları derecelendirdi ve ilgili bilgileri çıkardı. Anlaşmazlıklar konsensusla çözüldü. RK araştırmalar doz ve tedavi süresine göre gruplandı. Mümkün olan yerlerde, rastgele etki modeli ile meta-analiz yapıldı.

Ana sonuçlar

Kriterleri dört çalışma sağladı. Üçünde izleme döneminde %20’den fazla hasta çalışma dışı kaldı; sadece birinde dağıtım gizliliği için yeterli nitelik sağlanabildi. Üçü, günde 0.5-2 gram stronsiyum ranelatla bir tedavi popülasyonu, biri günde 0.125, 0.5 ve 1 gramla koruma tedavisi grupları ile yürütüldü. Tedavi popülasyonlarndan birinde, üç yıldan fazla günde 2 g stronsiyum ranelat ile vertabral kırıklarda %37 azalma (RR 0.63, %95 CI 0.56 – 0.71), vertebra dışı kırıklarda ise güven aralığı üst sınırda, bire yakın olacak şekilde %14 azalma gösterildi.

Her iki popülasyonda da 2-3 yıl arası tedavilerden sonra tüm bölgelerde KMY’de artma gösterildi. Düşük dozlar plaseboya karşı üstünlük gösterdi ve en yüksek dozla vertebral kırıklarda en fazla azalma ve KMY’de en fazla yükselme meydana geldi. Günde 2 gram stronsiyum ranelat ile diyare riskinde artış belirlendi; ancak yan etkiler tedaviyi bırakma oranını etkilemedi; ciddi yan etki, gastrit ve ölüm riski artmadı. Başka bilgiler, 3-4 yıl boyunca günde 2 gram stronsiyum ranelat kullanımı ile vasküler ve nöro-sistemle ilgili yan etki riskinin arttığını düşündürüyor.

Yazarın kanaati

Stronsiyum ranelatın postmenopozal osteoporotik kadınlarda kırıkları azaltmada (vertebral ve daha küçük boyutta non-vertebral kırıklar) ve osteoporozlu/osteoporozsuz postmenopozal kadınlarda KMY artışı sağlamada etkisini destekleyen gümüş düzeyinde kanıtlar bulunuyor. Diyare görülebilir, ancak çalışmayı bırakmaya yol açan advers etkiler anlamlı artış göstermedi. Potansiyel vasküler ve nörolojik etkilerin daha fazla araştırılması gerekiyor.

Kaynak

O’Donnell S, Cranney A, Wells GA, Adachi J, Reginster J-Y. Strontium ranelate for preventing and treating postmenopausal osteoporosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD005326. DOI: 10.1002/14651858.CD005326.pub3

Orijinal özet için: Stronsiyum Ranelat

Etiketler:

Son Paylaşımlar