Üriner Enfeksiyondan Korunmada Kranberi (cranberry)

Cochrane derleme özeti

Kranberi, on yıllardır idrar yolu enfeksiyonlarının (İYE) önleme ve tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Kranberide, bakterilerin mesane duvarına tutunmasını engelleyen bir madde bulunur. Bu nedenle mesane ve idrar yolları iltihaplarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Amaç

Kranberi ürünlerinin hassas popülasyonlarda İYE’den korunmada etkinliğini değerlendirmek amaçlandı.

Çalışmalar

Tüm popülasyonlarda İYE korumasında kranberi ürünlerinin kullanımı ile ilgili RK ve yarı RK çalışmalar arandı ve beşi çapraz beşi paralel 10 çalışma seçildi (n=1049). Çalışmalarda kranberi suyu, kranberi/lingonberi suyu ve kranberi tabletleri; meyve suyu, su ve plasebo tabletlerine karşı değerlendirildi.

Sonuçlar

Kranberi ürünleri, 12 ayda İYE insidensini, plasebo ve kontrole karşı anlamlı derecede düşürdü. Kranberi ürünleri, tekrarlayan İYE’si olan kadınlarda insidensi düşürmede, yaşlı erkek ve kadınlar ve kateterizasyon gerektiren hastalardan daha etkili bulundu. Tüm çalışmalarda yan etkiler sık görüldü ve birkaç çalışmada deneklerin çalışmayı bırakma oranı yüksek seyretti.

Yazarların kanaati

Kranberi suyunun, özellikle tekrarlayan İYE’si olan kadınlarda 12 ayda semptomatik enfeksiyon sayısını azalttığını gösteren bazı kanıtlar bulunuyor. Yukarıda değinilen diğer gruplarda etkisi daha belirsizdir. Çok sayıda hastanın çalışmayı bırakması, kranberi suyunun uzun süre kullanımının kabul edilemez olabileceğini gösteriyor. İdealinin hangi dozaj ve alım yolu (su, tablet veya kapsül) olduğu da belirgin değildir. Bu sonuç beklentilerini araştıran uygun dizayn edilmiş çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Jepson RG, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub4

Orijinal özet için: Üriner Enfeksiyondan Korunmada Kranberi

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv