Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 11

Diğer özel durumlar

Etnisite ile ilişki

  • Afrika kökenli Amerikalılarda HT, İspanyol kökenli olmayan yaşıtları beyazlara göre daha yaygındır, daha şiddetlidir, daha erken yaşta gelişir ve daha çok klinik sekele neden olur.

  • Meksikalı Amerikalılar ve Kızılderili kökenlilerde, kontrol oranları, İspanyol kökenli olmayan beyazlar ve Afrika kökenlilerden daha düşüktür.

Metabolik sendrom

Tanım ve birliktelikler

Metabolik sendrom adı, hipertansiyon, abdominal şişmanlık, dislipidemi ve insülin direnci ile ilişkilidir ve bir kardiyovasküler risk faktörleri grubunu ifade eder. NCEP** ATPIII*** 2001 rehberinden alınan tanım, 5 risk faktöründen 3 veya daha fazlasının varlığıdır (Tablo). WHO biraz farklı bir tanım yapar, ancak tutarlılık sağlamak için JNC 7, ATP III tanımını kullanıyor.

Hiperinsülinemi, insülin direnci, LDL partikülerinin daha yüksek dansiteden olması gibi başka birliktelikler de bildirilmiş bulunuyor. Metabolik sendrom ile yüksek düzeyde enflamatuar risk markerleri, fibrinoliz azalması (plazminojen aktivatör inhibitörü -1 dahil), oksidatif stres büyüklüğünde artma, mikroalbüminüri, otonom regülasyon anormallikleri, renin-anjiyotensin-aldosteron eksen aktivasyonu gibi başka birliktelikler de bulunur.

Prevalans

ATP III kriterleri NHANES III anketinden sağlanan bilgilere uygulandığında, ABD erişkinlerinde metabolik sendrom prevalansı %23.7 olarak beliriyor. VKİ, gerek kadınlar, gerekse erkeklerde metabolik sendromla ilişkilidir. Bunun yanında, abdominal obesite de metabolik sendromla ilişkilidir, ATP III, VKİ yerine abdominal obesiteyi kullanır. Bu durum, VKİ 25-29.9 arasındaki ve bel çevresi geniş insanlarda önem kazanır. Bu insanlar obes olmasalar da metabolik sendrom olabilirler.

Metabolik sendrom, öncelikle obesitedeki hızlı artış nedeni ile muhtemelen önümüzdeki yıllarda artış gösterecektir. Muhtemelen metabolik sendromla ilişkili sağlık problemleri de dramatik olarak artacaktır.

Yaş eğilimleri

Metabolik sendrom prevalansı yüksek derecede yaşa bağımlıdır. 20-29 yaş grubunda %7 olan prevalans, 60 yaş üstü Amerikalılarda %40 ve üzerine yükselir.

Klinik etkisi

Erkeklerde metabolik sendrom, öldürücü koroner kalp hastalığı (KKH) riskinde 4 kat artış, KVH riskinde ve yaşa, LDL’ye, sigaraya ve aile koroner hikayesine göre ayarlamadan sonra dahi tüm nedenlerden ölüm riskinde 2 kat artışla birliktedir. Metabolik sendrom, kadınlarda da KKH riskinde artışla birliktedir. Metabolik sendromlu kişilerde DM gelişme riski de 5-9 kat fazladır.

Metabolik sendroma klinik müdahale

Erişkinde müdahalenin köşetaşı uygun yaşam tarzı değişiklikleridir.

Fazla kilo ve obesite: Bunların tedavisi izleyen özel bölümde açıklandı.

Fiziksel aktivite: Metabolik sendrom, fiziksel aktivitenin artışı ile iyileşme gösterir. Bu konuda da izleyen bölümlerde daha fazla ayrıntı bulunuyor.

Prehipertansiyon ve hipertansiyon: Metabolik sendromlu hastaların büyük çoğunluğu prehipertansiyon ya da aşama 1 hipertansiyon kategorisine düşer. Prehipertansiyonlu veya metabolik sendromlu tüm hastaların tedavisinde köşetaşı yaşam tarzı değişiklikleridir, ancak TA 140/90’ı aşarsa ilaç tedavisi endikedir.

Lipidler: Yüksek TGS ve düşük HDL, metabolik sendromun tipik lipid anormallikleridir. Yüksek LDL, tablonun primer bir özelliği değildir, ancak klinik idarede önemlidir.

Bozulmuş glikoz toleransı (BGT) ve diyabet: Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi artırma dahil alçak gönüllü derecede yaşam tarzı değişiklikleri yüksek riskli kişilerde DM gelişimini hemen hemen %60 kadar azaltabilir. BGT ve diyabetli kişiler için ADA*** tarafından yayınlanan rehberler uygundur.

* National Chlesterol Education Program. Ulusal Kolesterol Eğitim Programı.

**Adult Treatment Panel. Erişkinde Tedavi Paneli.

*** American Diabetes Association. Amerikan Diyabet Birliği

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal özet için: JNC7

Son Paylaşımlar
Arşiv