Erken Meme Kanserinde Trastuzumabın Etkinlik Ve Güvenliği

Cochrane derleme özeti

Erken meme kanserli hastalarda HER2 (human epidermal growth factor receptor 2 - insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2) pozitif ve negatif tümörler olabilir. HER2 pozitif kanserler daha agresif olma eğilimindedir. Kanserde yüksek oranda HER2 proteini (1/5 hastada) olup olmadığı tedavi seçimini etkiler. Trastuzumab bu hastalar için özel bir ilaçtır. Kanser tedavisi mikrometastazları erken aşamada elimine ederek daha fazla kadının nüks görülmeden sağ kalmasını hedefler.

Bu derlemeye HER2 pozitif operabl meme kanserli toplam 11 911 kadınla yapılan 8 randomize kontrollü araştırma alındı. Tümünde de trastuzumab başlangıç tedavisi olarak standart kemoterapiyle birleştirildi ancak kullanımı tek başına ya da aromataz inhibitörleri veya tamoksifen gibi hormon bloke eden ilaçlarla birlikte de sürdürüldü. Hastalar ortalama 3 yıl izlendi.

Bu derlemede trastuzumabın nüksleri ve mortaliteyi anlamlı derecede azalttığı bulundu. Tedavi edilen bazı hastalarda kalp üzerine şiddetli toksisite (yani konjestif kalp yetmezliği - KKY) gelişti. Trastuzumabla meme kanseri mortalitesi 1/3 kadar azaldı ancak kalpte toksisite riski standart tedaviye kıyasla 5 kat arttı.

Eğer 1000 kadına sade standart tedavi yapılırsa 900’ü hayatta kalıp 5’inde kalp toksisitesi gelişmesi beklenir. Tedaviye bir yıl boyunca trastuzumab eklendiğinde 933 hasta hayatta kalırken (33 daha fazla kadında yaşam uzuyor), yaklaşık 740’ında nüks görülmeyeceği (95 daha fazla kadında nüks olmayacak) ve 26’sında ilaca bağlı ciddi kalp toksisitesi görüleceği (21 daha fazla kadında) beklenir. Bu toksisiteler tedavi hemen kesildiğinde geri dönüşlüdür.

1 yıl gibi nispeten uzun süreli tedavilerde şiddetli kalp toksisitesi, 6 ay ya da altında sürdürülen tedavilere kıyasla daha fazla, ancak bu sonuçlar sadece 2 araştırmaya ve az sayıda katılımcıya dayanıyor.

Trastuzumab nüks riski daha yüksek ve kalbinde güçsüzlük belirtisi olmayan kadınlarda risklerden çok daha fazla yarar getiriyor.

Nüks riski düşük kadınlarda (örneğin tümörü küçük olanlar) risk ve yararların dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Onkoloji hekiminin tedavi yapıp yapmamayla ve tedaviye başlama zamanıyla ilgili kararını hastayla paylaşması gerekir.

Kaynak

Moja L, Tagliabue L, Balduzzi S, Parmelli E, Pistotti V, Guarneri V, D'Amico R. Trastuzumab containing regimens for early breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art. No.: CD006243. DOI: 10.1002/14651858.CD006243.pub2

Orijinal özet için: Erken Meme Ca. Trastuzumab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar