Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoza Bağlı Kırıkların Önlenmesinde Alendronat

Cochrane derleme özeti

Cochrane derlemesinin bu özeti, alendronatın osteoporoza bağlı kırıkları önlemedeki etkisi hakkında araştırmalardan ne öğrendiğimizi ifade ediyor.

Kırık riski getiren düşük kemik yoğunluğu tanısı konmuş kadınlar veya halen omurga kırığı bulunan kadınlarda alendronat:

 • Omurga, kalça ya da el bileği ya da omurgadan başka kemiklerdeki kırıklarını önleyebilir

Kemik yoğunluğu normale yakın olan kadınlarda veya henüz omurga kırığı olmayan kadınlarda alendronat:

 • muhtemelen omurga kırıklarını önler,

 • muhtemelen kalça, el bileği ya da omurga dışı kemiklerde fark yaratmaz.

Çoğu zaman yan etkiler ve komplikasyonlar hakkında kesin bilgimiz yoktur. Bu özellikle, nadir fakat ciddi yan etkiler için geçerlidir. Muhtemel yan etkiler boğaz, özofagus ve mide yangısı gibi sindirim sistemi problemleri ve daha seyrek olarak çene kemiğinde doku kaybına neden olan kan akımı azalmasıdır.

Osteoproz ve alendronat nedir? Kemik vücudun yaşayan ve üreyen bir parçasıdır. Yaşam süresi boyunca, yeni kemik hücreleri gelişir, eskileri yıkılarak yen, daha güçlü kemik dokusu için yer açar. Osteoporozda, eski kemiğin yıkım hızı, yerine gelen yeni kemiğin oluşumunun önüne geçer. Bu sürdükçe, kemikten mineral (kalsiyum gibi) kaybı olur. Bu kemiği zayıflatır, kırılma eğilimini bazen minör travma ile bile kırılacak şekilde artırır. Kadınlarda osteoporoz gelişim riski menopozdan sonra artar.

Alendronat, bifosfonatler denen ilaç grubuna aittir. Eskimiş kemiği yıkan hücreleri yavaşlatıcı bir tedavi sağlar.

Kemik yoğunluğu azalması tanısı almış ya da omurgada kırığı olan kadınlarla ilgili en iyi hesaplamalar (Sekonder koruma):

Omurga kırıkları:

 • plasebo alırken 100 kadından 12’si kırık yaşadı,

 • alendronat alırken 100 kadından 6’sı kırık yaşadı.

Kalça ve el bileği kırıkları:

 • Plasebo alırken 100 kadından 2’si kırık yaşadı,

 • Alendronat alırken 100 kadından 1’i kırık yaşadı.

Omurga dışı kemikler:

 • Plasebo alırken 100 kadından 9’u kırık yaşadı,

 • Alendronat alırken 100 kadından 7’si kırık yaşadı.

Kemik yoğunluğu normale yakın veya henüz omurga kırığı olmayan kadınlarda ilgili en iyi hesaplamalar (Primer koruma):

Omurga kırıkları:

 • plasebo alırken 100 kadından 3’ü kırık yaşadı,

 • alendronat alırken 100 kadından 1’i kırık yaşadı.

Omurga dışı kemikler:

 • Plasebo alırken 100 kadından 1’i kalça kırığı yaşadı,

 • Alendronat alırken 100 kadından 1’i kalça kırığı yaşadı,

 • Plasebo alırken 100 kadından 3’ü el bileğinde kırık yaşadı,

 • Alendronat alırken 100 kadından 4’ü el bileğinde kırık yaşadı,

 • Plasebo alırken 100 kadından 13’ü omurga dışında bir kırık yaşadı,

 • Alendronat alırken 100 kadından 12’si omurga dışında bir kırık yaşadı.

Arka Plan

Osteoporoz, kemik kitlesinde anormal bir azalma ve kemik kalitesinin bozulmasıdır ve kırık riskinde artışa yol açar. Alendronat, bifosfonat grubuna ait bir ilaçtır; osteoklast aktivitesini etkileyerek kemik rezorbsiyonunu inhibe eder.

Amaç

Bu derleme, postmenopozal kadınlarda osteoporotik kırıkların primer ve sekonder önlenmesinde alendronatın etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

1966’dan 2007 ye kadar; CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE arşivlerinde konu ile ilgili RK araştırmalar tarandı.

Seçim kriterleri

Postmenopozal osteoporoz için en az 1 yıldır alendronat alan kadınları, plasebo ve / veya kalsiyum ve vitamin D alan kadınlarla kıyaslayan çalışmalar ve çalışmalarda sonuç beklentisi olarak kırık insidensi seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

Çalışma seçimini ve bilgi çıkarımını ikili olarak yaptık. Kırıkla ilgili sonuçların meta analizinde rölatif risk kullandık ve %15’in üzerinde rölatif değişim klinik olarak önemli kabul edildi. Çalışma kalitesini, dağıtım gizliliği, körleme ve çalışmayı bırakanlarla değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Derlemeye 12 068 kadınla ilgili 11 çalışma dâhil edildi. 10 mg doz için rölatif risk oranları (RRO) ve mutlak risk oranları (MRO) aşağıdaki gibi bulundu:

Vertebral kırıklar için %45 oranında anlamlı bir RRO azalması bulundu (RR 0.55, %95 CI 0.45-0.67).

Bu risk azalması hem primer koruma için %45 RRO azalması (RR 0.55, %95 CI 0.38 – 0.80) ve %2 MRO azalması şeklinde; hem de sekonder koruma için %45 RRO azalması (RR 0.55, %95 CI 0.43 – 0.69) ve %6 MRO azalması şeklinde anlamlı bulundu.

Vertebra dışı kırıklar için %16 oranında anlamlı bir RRO azalması bulundu (RR 0.84, %95 CI 0.74 – 0.94).

Bu risk azalması, sekonder koruma için %23 RRO azalması (RR 0.77, %95 CI 0.64 – 0.92) ve %2 MRO azalması şeklinde anlamlı bulundu, ancak primer koruma anlamlı bulunmadı (RR 0.89, %95 CI 0.76 – 1.04).

Kalça kırıklarında RRO’da %40 oranında anlamlı bir risk azalması bulundu (RR 0.60, %95 CI 0.40 – 0.92) ancak, sadece %53 RRO azalması ile belirlenen sekonder koruma ve %1 MRR azalması anlamlı bulundu (RR 0.47, %95 CI 0.26 – 0.85).

El bileği için bulunan tek anlamlı sonuç, sekonder korumada %50 RRO azalması (RR 0.50 %95 CI 0.34 – 0.73) ve %2 MRO azalması şeklinde görüldü.

Advers etkilerle ilgili olarak, çalışmalardan herhangi birinde istatistiksel anlamlı fark bildirilmedi. Ancak gözlemsel bilgiler, üst mide barsak sistemi yangısı ve daha seyrek olarak çene kemiği osteonekrozu ile ilgili endişeler yaratıyor.

Yazarların kanaati

Günde 10 mg ile vertebral, vertebra dışı, kalça ve el bileği kırıklarında, sekonder koruma için hem klinik açıdan önemli hem de istatistiksel anlam taşıyan azalmalar gözlendi (“altın” düzeyde kanıt, www.cochranemsk.org).

Vertebral kırıklar dışında primer koruma için istatistiksel anlamlı sonuç bulamadık. Vertebral kırıklara karşı primer koruma klinik olarak da önemli bulundu (“altın” düzeyde kanıt, www.cochranemsk.org).

Kaynak

Wells GA, Cranney A, Peterson J, Boucher M, Shea B, Welch V, Coyle D, Tugwell P. Alendronate for the primary and secondary prevention of osteoporotic fractures in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD001155. DOI: 10.1002/14651858.CD001155.pub2

Orijinal özet için: Osteoporozda Alendronat

Son Paylaşımlar