Karaciğer Rezeksiyonunda Kan Kaybı Ve Naklini Azaltmada Hemodilüsyon Umut Veriyor

Cochrane derleme özeti

Karaciğer rezeksiyonu esnasında kan kaybı hastanın ameliyat sonrasında yaşadığı komplikasyonları etkileyen faktörlerden biridir. Karaciğer kanserli hastalarda allojenik kan nakliyle birlikte morbiditede yükselme ve sürvide düşme görülür.

Bu sistematik derlemede, karaciğer rezeksiyonu yapılan hastalarda herhangi bir kardiyopulmoner müdahalenin kan kaybını ve allojenik kan nakli ihtiyacını azaltıp azaltmadığını belirlemeyi amaçladık. Derlemeye 617 katılımcıyla yapılan 10 araştırma dâhil edildi. Tümünde de kayırma hatası ve tesadüfi hata riski yüksekti.

Müdahale olarak, santral venöz basıncın düşürülmesi, otolog kan nakli, hemodilüsyon, kontrollü tansiyon düşürmeyle birlikte hemodilüsyon ve hipoventilasyon; müdahale yapılmamasına karşı araştırıldı.

Yapılan kıyaslamaların hiçbirinde, ameliyata bağlı ölüm ve komplikasyonların sayısında fark bulunmadı. Araştırmalarda uzun dönem sürvi raporlanmadı.

Hemodilüsyon ya da kontrollü tansiyon düşürmeyle birlikte hemodilüsyon, kontrolle kıyaslandığında, daha az sayıda hastaya allojenik kan nakli gerekti. Diğer kıyaslamalarda transfüzyon gereksinimi azalmadı. Ancak araştırma ve katılımcı sayıları az olduğundan tip I ve II hata riski, yanı gerçekte faydalı olmayan müdahalenin faydalı olduğu sonucuna varma ya da faydalı olan müdahalenin olmadığı sonucuna varma ihtimali ve sistematik hata riski yüksekti.

Karaciğer rezeksiyonu yapılan hastalarda, kan nakli gereğini azaltmada hemodilüsyon umut verdi. Karaciğer rezeksiyonunda kan kaybını azaltmayı amaçlayan kardiyopulmoner müdahaleleri değerlendirmek için, rastgele hata ve tesadüfi hata riskleri düşük, daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor. Araştırmaların, farklı müdahalelerin kombinasyonlarının etkisini değerlendirecek şekilde tasarlanması gerekir

Kaynak

Gurusamy KS, Li J, Vaughan J, Sharma D, Davidson BR. Cardiopulmonary interventions to decrease blood loss and blood transfusion requirements for liver resection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD007338. DOI: 10.1002/14651858.CD007338.pub3

Orijinal özet için: Karaciğer Rezeksiyonunda Kan Kaybı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv