Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 21

Böbrek nakli / Renovasküler hastalık

Böbrek nakli

Organ transplantasyonu yapılan hastalar içinde HT nisbeten sık görülür; böbrek allogrefti nakledilenlerde prevalans muhtemelen %65’i aşar. Bu hastalarda, diürnal ritmin tersine dönmesi sonucu noktürnal hipertansiyon olabilir ve genel kontrol durumunu izlemek için monitörle izlem gerekebilir. Diğer transplantasyonlarda HT bu kadar sık değildir.

Transplant hastalarında HT mekanizması multifaktöryeldir, ancak kalsinörin inhibitörleri olan (siklosporin ve takrolimus) kronik immunosupresif ilaçların ve kortikosteroidlerin neden olduğu vazokonstriksiyon ve uzun vadeli vasküler yapı değişiklikleri en önemlileri arasındadır.

Renal işlev bozulması başka bir alevlendirici faktördür; başarılı böbrek transplantasyonuna rağmen, çoğu hastanın böbrek işlevinde, rölatif tuz ve su tutulmasına yetecek kadar bozulma olur. Nakledilen böbreğin arterinde stenoz de bir faktör olabilir.

Gözlemsel çalışmalar hipertansiyonun greft işlevinde bozulma ile korelasyon gösterdiğini telkin ediyor. Bu popülasyonda, TA kontrolünün GFH azalması ya da KVH insidensi üzerine hakkında geniş çaplı kontrollü klinik çalışma eksikliği bulunuyor. Yüksek greft oklüzyonu ve KV olay riski KB’nın 130/80 veya altına indirilmesi gerektiğini düşündürüyor. İnandırıcı bilgiler olmadığından, belli bir sınıf antihipertansifin bir diğerine üstün olduğu düşünülemez. Bu grupta kan basıncını düşürmenin güçlüğü, hemen tüm hastalarda kombinasyon ilaç kullanımını gerekli kılar.

Öbür böbrek hastalıklarında olduğu gibi, ACEI veya ARB lerle tedaviye başlandıktan ya da doz artırımından sonraki ilk 1- 2 hafta, serum kreatinin ve potasyumu izlenmelidir. Serum kreatinin’inde 1 mg/dL den fazla artış, renal arter stenozu düşündürmelidir.

Renovasküler hastalık

Hemodinamik açıdan ciddi renal arter stenozu ile birlikte HT’nin tüm aşamaları görülebilir, ancak aşama 2 ya da dirençli HT hastalarında daha sıklıkla teşhis edilir çünkü bu hastalarda bu problem için özel değerlendirme yapılır. Eğer bilateral olarak mevcutsa, renal arter stenozu böbrek işlevinde bozulmaya neden olabilir (iskemik nefropati).

Renovasküler hastalığın klinik ipuçları arasında:

(1) HT’nin 30 yaşından önce (özellikle aile hikayesi olmadan) başlaması veya 55 yaşından sonra yeni başlayan ciddi HT;

(2) özellikle lateralize ve diyastole uzanan abdominal üfürüm;

(3) hızla yükselen veya dirençli HT;

(4) rekürren (flaş) pulmoner ödem;

(5) özellikle normal idrar sedimenti ile birlikte etiyolojisi belli olmayan böbrek yetmezliği;

(6) özellikle ağır sigara içicilerinde HT ile birlikte diffüz aterosklerotik damar hastalığı mevcudiyeti; veya

(7) antihipertansif tedavi, özellikle ACEI veya ARB tedavisi ile presipite olan akut böbrek yetmezliği yer alır.

Renovasküler hastalık göstergeleri olan hastalarda, noninvazif araştırma testi olarak; kaptoprille güçlendirilmiş radyonüklid böbrek taraması, duplex Doppler akım çalışmaları ve MR anjiyografiye başvurulabilir. Spiral BT ile üç boyutlu görüntü sağlanabilir; bu teknikte İV kontrast gerekir. Renovasküler hastalığın kesin tanısı için renal anjiyografi gerekir; bu yöntemin özellikle radyokontrastla indüklenen akut böbrek yetmezliği veya ateroemboli olmak üzere bazı riskleri vardır.

Fibromüsküler displazili, özellikle kadın hastalarda perkütan transluminal renal anjiyoplastinin (PTRA) sonuçları mükemmel ve cerrahi revaskülarizasyonla kıyaslanabilir bulundu. Renal işlevi normal ve aterosklerotik renal arter stenozu fokal, tek yanlı ve nonostial olan hastalarda da anjiyoplasti uygulanabilir. Renal arterin stentlenmesi, perkütan girişime önemli bir yardımcı haline geldi ve elastik geri tepmeye karşı ve PTRA’dan sonra sıklıkla görülen rezidüel stenozu kaldırmak için kullanılıyor. TA iyi kontrol edildiğinde, yüksek derecede renal arter tıkanması olan hastaların dahi uzun süre stabil kalabilmesi mümkün olmakla beraber, böbrek işlevini korumak için cerrahi revaskülarizasyon veya PTRA ve stentleme gerekebilir.

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Oriijinal yazı için: JNC 7

Son Paylaşımlar
Arşiv