Erişkinde Akut ve Kronik Ağrıda Pregabalin

Pregabalin az hastada tatmin edici, bir çoğunda orta derecede rahatlık sağlıyor, bir çoğunda etkisiz ya da cüzi bir etki sağlıyor. 19 araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

Pregabalin yaralanma ya da hastalık nedeni ile meydana gelen sinir hasarından ileri gelen ağrıları giderir. Pregabalin gibi antiepileptikler, epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlardır, ancak ağrı tedavisinde de etkilidir. Pregabalin tedavisine iyi cevap veren ağrılar, nöropatik tipte (sinir hasarından ileri gelen) ağrılardır. Bu tip ağrılar arasında postherpetik nevralji, diyabetin ağrılı komplikasyonları ve fibromiyalji yer alır. Bu tipte ağrıları olan hastaların sadece az bir kısmı tatmin edici bir fayda görür, biraz daha fazlası ise orta derecede bir yarar sağlar. Günlük 300-600 mg pregabalin dozları ile global değişim algılama skoru “çok değişti” ya da “çok fazla değişti” olan hastaların oranı postherpetik nevraljide %35, ağrılı diyabetik nöropatide %50, fibromiyaljide %40’tır. Pregbalinin ağrını yerleşik olduğu akut durumlarda ve artrit gibi, primer ağrı kaynağının sinir hasarı olmadığı durumlarda etkili olduğuna dair kanıt bulunmuyor.

Arka plan

Antiepileptik ilaçlar 1960’lı yıllardan beri ağrı tedavisinde kullanılıyor. Pregabalin yeni geliştirilen antiepileptik ilaçlardandır, kronik nöropatik ağrılı durumlarda da kullanımı bulunuyor.

Amaç

Bu derleme, akut ve kronik ağrıda pregabalinin analjezik etkinliğini ve birlikte görülen advers etkileri değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Mayıs 2009 tarihine kadar MEDLINE, EMBASE, ve CENTRAL’de RK çalışmalar arandı. Sağlanan yayınların referans listelerinden başka yayınlara ve on-line klinik araştırma bilgi tabanlarına ulaşıldı.

Seçim kriterleri

Hastanın sübjektif ağrı değerlendirmesinin primer ya da sekonder sonuç beklentisi olarak alındığı, pregabalinin analjezik etkisi hakkında yayınlanan randomize, çift kör araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak bilgileri çıkardı ve araştırma kalitesini değerlendirdi. Etki ve advers etkiler üzerine iki seçenekli sonuçlardan ve çalışmadan ayrılan hastalardan mümkün olan yerde “fayda sağlamak için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı” çıkarıldı.

Ana sonuçlar

Pregabalinin yerleşik akut postop ağrıda faydasına dair net kanıt bulunamadı.

Pregabalini artrit ağrısı gibi kronik noziseptif ağrıda değerlendiren çalışma bulunamadı.

Günlük 300 mg, 450 mg ve 600 mg dozlarda pregabalin, postherpetik nevralji, ağrılı diyabetik nöropati, santral nöropatik ağrı ve fibromiyaljide etkili bulundu (19 çalışma, 7003 hasta).

Günlük 150 mg pregabalin genel olarak etkisiz bulundu. Etkinlik, “orta” ve “tatmin edici” düzeylere denk düşen iki seçenekli sonuçların yanı sıra, etkisizlik oranı ve artan dozlarla tedavinin bırakılma oranının düşük olması ile değerlendirildi. Her hastalık için, bazal ağrının en az %50 azalması (tatmin edici fayda) için en iyi (en düşük) tedavi edilmesi gereken hasta sayısı, günlük 600 mg pregabalin için postherperik nevraljide 3.9 (%95 GA 3.1 – 5.1), ağrılı diyabetik nöropati için 5.0 (4-6.6), santral nöropatik ağrı için 5.6 (3.5-14) ve fibromiyalji için 11 (7.1-21 arası).

Günlük 600 mg pregabalinle tipik olarak %15-25 hastada somnolans, %27-46 hastada sersemlik hissi görüldü. %18-28 hastada advers etkiler nedeni ile tedavi kesildi. Hastalardan en az bir yan etki bildirenlerin oranı ve ciddi advers etki görülenlerin sayısı (ki plasebodan farklı bulunmadı) dozdan etkilenmedi.

Tatmin edici yarar sağlayanların oranı postherpetik nevralji ve ağrılı diyabetik nöropatide, santral nöropatik ağrı ve fibromiyaljiden daha yüksek oran gösterdi. Sonuç beklentilerinden herhangi birinde “orta” ve “tatmin edici” düzeyde yarar sağlamak için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı, 300 ve 600 mg günlük pregabalin için, ilk üç hastalıkta genellikle 6 ve altında, fibromiyalji için çok daha yüksek, genel olarak 7 ve üzerinde bulundu.

Yazarların kararı

Pregabalinin nöropatik ağrılı durumlar ve fibromiyaljide ispatlanmış etkisi vardır. Küçük bir kesim hasta tatmin edici, çoğu orta derecede bir yarar sağlar. Birçoğu etki görmez ya da cüzi bir etki görür, ya da advers etkiler nedeni ile ilacı bırakır. Ağrı giderici etkiyi maksimize ve advers etkileri minimize etmek için tedavinin kişiselleştirilmesi gerekir. Pregabalinin akut ağrılarda kullanımını desteklemek için kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Moore RA, Straube S, Wiffen PJ, Derry S, McQuay HJ. Pregabalin for acute and chronic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD007076. DOI: 10.1002/14651858.CD007076.pub2.

Orijinal özet için: Ağrıda Pregabalin

Etiketler:

Son Paylaşımlar