Karaciğerdeki Kolorektal Kanser Metastazlarında Radyofrekansla Ablasyon

Cochrane derleme özeti

Kolorektal kanserler dünyada en sık görülen habis tümörler olup, hastaların yaklaşık %50’sinda karaciğere metastaz olur. İlk metastaz yeri karaciğerdir. Karaciğer rezeksiyonu tek şifa verici seçenektir ancak, hastaların sadece %15 – 20’si standart cerrahi tedaviye uygundur. Kolorektal karaciğer metastazı (KRKM) olan hastaların tedavisinde, kemoterapinin yanı sıra birkaç minimal invazif tedavi tekniği geliştirildi: Hepatik arterden infüzyon, kriyoterapi, mikrodalgayla ablasyon, selektif internal radon tedavisi ve radyofrekansla (RF) ablasyon. Geçen on yıl içinde RF ablasyon, morbidite ve mortalitenin düşüklüğü, güvenliği ve hasta tarafından kabul edilebilirliğine bağlı olarak, diğer ablatif tedavileri önüne geçti.

RF ablasyon (RFA) minimal invazif bir tekniktir, karaciğerderki tümör içine perkütan yolla ya da açık yaklaşımla bir iğne yerleştirilir. İğne yoluyla radyo dalgaları verilmek suretiyle lokal doku temperatürü 50 – 100˚ C’ye çıkarılarak tümör nekrozu sağlanır.

Birkaç araştırmaya göre RF ablasyon, KRKM tedavisinde elverişli ve güvenli bir teknik, ancak genel sürvi (GS), hastalıksız sürvi (HS) ve lokal nüks anlamında etkinliğine dair az şey biliniyor. Bu derleme, KRMK’lerin RFA ile tedavi edilmesinin genel sürvi GS, HS ve lokal nüks anlamında daha fazla fayda sağlayıp sağlamadığını görmek için yapıldı.

Derlemeye RF ablasyonu başka bir tedaviye karşı kıyaslayan, 10 gözlemsel, 7 kontrollü klinik ve 1 randomize kontrollü olmak üzere 18 araştırma dahil edildi. Müdahaleler, kıyaslamalar ve sonuç ölçütlerindeki heterojenite, sonuç çıkarmak için kullanışsız ve uygunsuz veriler sağladı.

Karaciğerdeki kolorektal kanser metastazlarının radikal tedavisinde radyofrekans kullanımı tavsiye etmek için yetersiz kanıt var. Bu hastalarda RFA kullanımıyla birlikte görülen fayda ve zararlar konusundaki soruları cevaplamak için yüksek kalitede randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Cirocchi R, Trastulli S, Boselli C, Montedori A, Cavaliere D, Parisi A, Noya G, Abraha I. Radiofrequency ablation in the treatment of liver metastases from colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD006317. DOI: 10.1002/14651858.CD006317.pub3

Orijinal özet için: Karaciğer Metastazı Tedavisinde Radyofrekans

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv