Akut Maksiller Sinüzitte Antibiyotik

Yarar küçük, plasebo grubunda iyileşme oranı %80. Antibiyotikler birbirinden farklı değil. 59 araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

Sinüzit doktor ziyaretlerinin en sık görülen nedenleri arasındadır. ABD’de tek başına her yıl 20 milyon vizite neden olur. Burun etrafında, kemik yapılarla bağlantılı dört çift sinüs bulunur: Maksiller, frontal, etmoid ve sfenoid sinüsler. Sinüzitte, membranla döşeli bu hava boşlukları enfekte olur, ağrı ve burun akıntısına neden olur. Tedavi seçenekleri, dekonjestanlar, steroidli damla ve spreyler, mukus giderici (mukolitik) ilaçlar, antihistaminler, antibiyotikler ve/veya sinüsün punktürü ve lavajıdır

Olguların çoğunluğunda sinüzit viral soğuk algınlığı enfeksiyonuna eşlik eder. Bu durumda antibiyotikler etkili olmaz, ancak olaya bakteriyel enfeksiyonun eklendiği az sayıda olguda (her 100 olgudan bir ya da ikisi) fayda sağlayabilir. Maalesef bakteriyel enfeksiyonu ayırmak güçtür ama gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak ve direnç gelişimi potansiyelini sınırlamak önemlidir.

Bu sistematik derlemede, birinci basamakta basit maksiller sinüs enfeksiyonuna (i.e. immün sistemi sağlıklı kişilerde komplike olmayan akut sinüzit) karşı çeşitli antibiyotikler kullanılan 59 ayrı çalışmanın bilgileri çıkarıldı ve birleştirildi. Çalışmaların altısında ( n= 747) çeşitli antibiyotikler plasebo ile kıyaslandı ve hastaların çoğunluğunun, antibiyotiği alıp almadıklarına bakılmaksızın iki haftada daha iyiye gittiği görüldü. Antibiyotik verildiğinde, sinüzit semptomlarının iyileşmesi biraz hızlandı. Kalan 53 çalışmada farklı antibiyotikler birbiri ile kıyaslandı, hiç biri diğerine üstün bulunmadı.

Antibiyotiklerin negatif etkileri, sağladığı küçük yararları hükümsüz kılabilir. Cilt döküntüsü, diyare, karın ağrısı ve kusma gibi hastayla ilgili yan etkilerin yanı sıra toplumdan kazanılan patojenlere karşı direnç artışı gibi yan etkiler de söz konusudur.

Bu derleme, birinci basamakta akut sinüzitlerde kullanılan antibiyotiklerin bazı hastalara biraz fayda sağladığını ancak çoğunlukta majör bir fark yaratmadığını gösterdi.

Arka plan

Ayaktan bakımda, erişkinlerde en sık rastlanan tanılardan biri olan akut sinüzitte antibiyotiklerin rolü tartışmalıdır.

Amaç

Derlememizde akut sinüzit tedavisinde antibiyotiklerin etkili olup olmadığını, eğer etkili ise hangisinin en etkili olduğu araştırıldı.

Araştırma stratejisi

CENTRAL (2010) Akut Solunum Enfeksiyonları Grubu Uzmanlık Kayıtları, MEDLINE (1950-2010) ve EMBASE (1974-Mart 2010) tarandı.

Seçim kriterleri

Erişkinde akut sinüzit tedavisinde antibiyotikleri plaseboya karşı veya birbirine karşı kıyaslayan RK araştırmalar seçildi. Derlemeye, klinik olarak teşhis edilmiş, görüntüleme veya bakteri kültürü ile konfirme edilen ya da edilmeyen sinüzit araştırmaları dâhil edildi.

Bilgi toplama ve analiz

Araştırma sonuçlarını en az iki editör, birbirinden bağımsız olarak gözden geçirdi, bilgileri çıkardı ve araştırma kalitelerini değerlendirdi. Müdahale ve kontrol grupları arasında tedavinin başarılı olup olmadığına dair farkların risk oranları (RO) hesaplandı. Plasebo kontrollü çalışmaların meta analizlerinde, antibiyotik sınıflarını karşılaştıran bilgiler kombine edildi. Primer sonuç beklentisi olarak 7-15 gün ve 16-60 günlük izlemde klinik başarısızlık oranları seçildi.

Ana sonuçlar

Derlemeye 59 çalışma aldık. Plasebo kontrollü altısından beşi birinci basamakta yürütüldü. 53 çalışmada ise farklı sınıftan antibiyotikler kıyaslandı. Plasebo kontrollü çalışmalardan beşinde 7-15 günlük izlemde klinik başarısızlık (şifa ya da iyileşme olmaması) oranları bildirildi. Bunların dördünde hata risk düşük, birinde orta derecede/belirsiz bulundu. Semptomları en az 7 gün süren hastalarda antibiyotikler klinik başarısızlık riskini düşürdü (Toplu RO 0.66, %95 GA 0.44-0.98). Ancak klinik fayda küçük; şifa ve iyileşme oranları hem plasebo grubunda (%80) hem de antibiyotik grubunda (%90) yüksek bulundu. Klinik başarısızlık total şifa eksikliği olarak belirlendiğinde (6 çalışma), sonuçlar benzer bulundu: Antibiyotikler 7-15 günlerde başarısızlık oranını düşürdü (Toplu RO 0.66, %95 GA 0.65-0.84). Teke tek kıyaslamalarda, antibiyotiklerden hiçbiri diğerine üstün bulunmadı.

Yazarların kararı

Birinci basamakta immün sistemi sağlıklı hastalarda komplike olmayan akut sinüzitte antibiyotiklerin klinik sonuçlar üzerinde küçük bir yarar sağladığına dair orta derecede kanıt bulunuyor. Ancak antibiyotiksiz tedavi edilen hastaların %80’i iki hafta içinde iyileşti. Klinisyenin antibiyotiklerle sağlanan küçük yararı, hem ferdi hem de toplumsal düzeyde görülen advers etkilere karşı tartması gerekiyor.

Kaynak

Ahovuo-Saloranta A, Rautakorpi U-M, Borisenko OV, Liira H, Williams Jr JW, Mäkelä M. Antibiotics for acute maxillary sinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD000243. DOI: 10.1002/14651858.CD000243.pub2.

Orijinal özet için: Akut Maksiller Sinüzitte Antibiyotik

Yorumlar

1. Dr. Osman ESEN

03 Ağustos 2012, 07:46

Sonuçlar yine bizlerin klinik gözlemlerimizi ve tecrübelerimizi doğrular şekilde.

Son Paylaşımlar