Metastatik Meme Kanserinde Kan Damarlarını Hedefleyen Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Anjiyogenez kelimesi, yeni kan damarları oluşumunu ifade eder. Tümörlerin büyümesi için yeni kan damarlarını oluşması gerekir. Vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) kan damarlarının çoğalmasını teşvik eden anahtar moleküldür. VEGF’yi hedefleyen tedaviler, yeni bir ilaç sınıfı teşkil ediyor. Bunlardan biri olan bevacizumabın metastatik meme kanserinde kullanımı klinik çalışmalarla araştırıldı. Başkalarıyla yapılan araştırmalar sürüyor.

Halen metastatik meme kanserli toplam 4032 katlımcıda bevacizumabın primer sonuç ölçütüne etkisini değerlendiren 7 randomize kontrollü araştırmanın verileri erişime açık bulunuyor. Bu hastalar ya hormon reseptörü negatif ya da hormon tedavisinde ilerleme gösteren hastalar. Primer sonuç ölçütü olarak ilerlemesiz sürvi ve ikincil ölçütler olarak genel sürvi ve tümör büyüklüğüyle ölçülen cevap oranı, yaşam kalitesi ve tedavinin toksisitesine bakıldı. İlerlemesiz sürvi, genel sürvinin yerine değerlendirildi.

Önceden kemoterapi yapılmış ya da yapılmamış metastatik meme kanserli hastalarda kemoterapiye bevacizumab eklenmesi, ilerlemesiz sürvi ve cevap oranlarını önemli derecede artırıyor. Bu faydanın büyüklüğü kullanılan kemoterapinin tipine bağlı. En iyi sonuçlar daha önce kemoterapi yapılmamış hastalarda haftalık paklitaksel ve bevacizumab kombinasyonuyla gözlendi. Bevacizumabla ilerlemesiz sürvi anlamlı derecede daha uzun olsa da genel sürvi ve yaşam kalitesi üzerine gözlenen anlamlı bir etki olmadı. Yaşam kalitesi hastaya sağlanan faydanın doğrudan bir ölçütüdür.

Bevacizumabın meme kanserindeki ters etkileri genel olarak idare edilebilir ancak bu tedaviyle birlikte; hipertansiyon, arteryel tromboz ve barsak perforasyonları gibi ciddi yan etkilerin sıklığında artış olabilir. Ancak tedaviyle ilişkili ölümlerin genel oranı bevacizumabla daha düşüktü. Kullanımıyla birlikte ilerlemesiz sürvide artış olmasına rağmen, genel sürviye ve yaşam kalitesine bir etki olmaması nedeniyle bevacizumabın hastaya gerçek bir faydası olup olmadığı bir tartışma konusu olarak görülüyor.

Kaynak

Wagner AD, Thomssen C, Haerting J, Unverzagt S. Vascular-endothelial-growth-factor (VEGF) targeting therapies for endocrine refractory or resistant metastatic breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD008941. DOI: 10.1002/14651858.CD008941.pub2

Orijinal özet için: Meme Ca. Bevacizumab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar