Meme Kanserinde Bifosfonatlar Ve Denosumab

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Konu

Meme kanseri kemiklere yayılabilir. Bu durum kemikte kırıklar, ağrı ve kanda kalsiyum yükselmesine yol açar.

Osteoporoz ilaçları bu komplikasyonları önleyebilir ve kanserin kemikte çoğalmasını gerileterek kanserin şifa bulmasına fayda sağlayabilir. Bu ilaçlar bifosfonatlardır. Denosumab bunların daha yeni bir tipidir. Bifosfonatlar ve denosumab diğer kanser tedavilerine ek olarak, kemoterapi, endokrin tedavi veya radyoterapinin yanı sıra verilir.

Araştırma sorusu

Bifosfonatlar ve denosumabın amacı hastanın meme kanseri durumuna göre değişir.

Üç ana soru sorduk:

1. Erken meme kanserli kadınlarda (EMK) bifosfonatlar ya da denosumab kanserin kemiklere yayılma riskini önleyebilir mi? Anti-kanser tedaviye bu ilaçları eklemek sürviyi iyileştirebilir mi?

2. Kemik tutulumu görünmeyen ileri meme kanserli kadınlarda bifosfonatlar kanserin kemiğe yayılma riskini azaltabilir ve sürviyi iyileştirebilir mi? Bifosfonatlar komplikasyonları azaltıp yaşam kalitesini iyileştirebilir mi?

3. Meme kanseri kemiğe yayılmış metastatik meme kanserli kadınlarda bifosfonatlar veya denosumab komplikasyon riskini azaltıp yaşam kalitesi ve sürviyi iyileştirebilir mi?

Sonuçlar

Toplam 37 302 katılımcıyla yapılan, 2016 Eylülüne kadar yayınlanmış 44 araştırma bulduk.

Erken meme kanserli kadınlarda sonuçlar

EMK’li kadınlarda katılımcı sayısı toplam 26 129 olan 17 araştırmayı derledik. Kadınların sağlık durumu çalışma başlangıcından sonra en az 12 ay, bazı araştırmalarda 10 yıl izlendi.

Çalışmalarda farklı tipte bifosfonatlar ve denosumab ve farklı dozları araştırıldı. Bazılarında tedaviler tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı, bazılarında ağızdan kullanılan ilaçlar kullanılırken diğerlerinde damar içi ya da deri altı yollar kullanıldı.

Bifosfonatlar muhtemelen kanserin kemiğe yayılım riskini düşürdü.

Bifosfonatların sürviyi iyileştirdiği bulundu ancak tüm kadın grubunda görülen fayda küçüktü. Postmenopozal kadınlar bifosfonatlardan sürvide iyileşme veya kanser nüksü riskinde azalma şeklinde fayda sağladı. Premenopozal kadınlarda sürvide veya kanser nüksünde iyileşme görülmedi. Bifosfonatları kadınların menapozal durumuna göre araştıran yeni çalışmalar bekleniyor.

Densoumab araştırmalarında sürvi ve diğer önemli sonuç ölçütleri hakkında verilerin raporlanmasını bekliyoruz.

İleri meme kanserli kadınlarda sonuçlar (İMK)

İMK kemiğe yayılmamış olan kadınlarda toplam 330 katılımcıyla yapılan 3 araştırma bulundu. Üçünde de bifosfonatlar tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı.

Bifosfonatlar kanserin kemiğe yayılma riskini azaltmadı ve sürviyi iyileştirmedi. Komplikasyonlar ve yaşam kalitesi hakkında sadece 1 çalışmadan çok az bilgi sağlandı.

Kemiğe yayılma gösteren metastatik meme kanserli kadınlarda sonuçlar

Kemiğe yayılmış metastatik meme kanserli toplam 10 853 kadınla yapılan 24 araştırma derlendi. Kadınlar en az 12 ay, bazıları 24 ay izlendi. Çoğunda bifosfonatlar ilaç verilmemesine karşı kıyaslandı.

Bifosfonatlar kırıklar ve kemik ağrısı gibi komplikasyonları azalttı. Sürviyi uzatır görünmedi. Yaşam kalitesi skorları bifosfonat almayanlara göre biraz daha iyiydi.

Denosumab üç araştırma sonuçlarına göre bifosfonatlara kıyasla komplikasyon riskini düşürdü. Bir araştırmaya göre sürviye fayda olmadı.

Tüm tipte kanserlerde yan etkiler

Yan etkiler seyrek ve hafifti. Çenede osteo-nekroz riski nadir bulundu.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıtların çoğu ortayla yüksek kalitedeydi. Bu, bulgularımızdan oldukça emin olduğumuz anlamına geliyor.

Kaynak

O'Carrigan B, Wong MHF, Willson ML, Stockler MR, Pavlakis N, Goodwin A. Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD003474. DOI: 10.1002/14651858.CD003474.pub4

Orijinal özet için: Meme Kanserinde Bifosfonatlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2012 Versiyonu Wong M H F ve ark. / Güncellik: Nisan 2011

Bazı bifosfonatlar kemik ağrısını azaltıp yaşam kalitesini iyileştirebiliyor. Toksisiteler hafif. Rutin kullanımını desteklemek için halen kanıtlar yetersiz bulunuyor.

Cochrane derleme özeti

Meme kanseri (MK) kemiklere yayıldığında (kemik metastazı KM), antikanser tedaviye eklenen kemik ilaçları; ağrı, kırıklar ve başka kemik problemlerini azaltabilir. İlerlemiş meme kanserli erkek ve kadınlarda kemik metastazı olağan görülür. Kemikte gelişen kanser ağrı, kırıklar ve hiperkalsemiye neden olabilir. Kemikte büyüyen tümör, omuriliğe baskı yaparak ciddi ve kalıcı nörolojik hasara neden olabilir. Bunların nedeni kanser kalıntılarının kemiği, kemik absorbe eden hücrelerle erozyona uğratmasıdır. Bifosfonatlar ve daha yeni, hedefe yönelik tedavi ilacı denosumab, bu kemik absorbe eden hücrelerin aktivitesini azaltır. İlerlemiş meme kanseri kemik metastazı (MKKM) olan kadınlarda yapılan araştırmaların bu derlemesinde, diğer kanser tedavilerine eklenen bifosfonatlar veya denosumab’ın, bu ciddi kemik problemlerin azaltabildiği bulundu.

Erken meme kanseri (EMK) için tedavi edilen hastalarda bifosfonatlar rekürrensi önleyip sürviyi iyileştirebiliyorsa, bunu görmek çok ilgi çekici. Ancak bu derlemede bifosfonatların bu aşamada yardımcı tedavi olarak faydası belirlenmedi. Kesin kararlar oluşturmadan önce birkaç geniş çaplı klinik araştırmanın sonuç yayınlamasını beklemek zorundayız.

Bifosfonatlarla yan etkiler sık değil, kullanılan ilaca bağlı olarak hafif barsak reaksiyonları, geçici ateş, hipokalsemi ve küçük çapta, çene kemiğinde osteonekroz (ÇKO) riski bunlar arasında. Denosumab da en azından bifosfonatlar kadar iyi tolere edilir görünüyor.

Arka plan

Meme kanseri ile birlikte görülen metastatik hastalığın en olağan yerleşimi kemik. Bifosfonatlar, osteoklastların aracılık ettiği kemik rezorbsiyonunu inhibe ediyor. Denosumab gibi yeni, hedefe yönelik tedaviler, kemik metastazlarının habis döngüsündeki en önemli yolları kapatıyor.

Amaçlar

Derlememiz bifosfonatların; MKKM, kemik metastaz belirtisi olmayan ileri meme kanseri (İMK) ve EMK olan kadınlarda iskeletle ilgili olaylar (İİO), kemik ağrısı, yaşam kalitesi, rekürrens ve sürvi üzerindeki etkisini ve denosumab’ın MKKM’li kadınlarda İİO, kemik ağrısı ve yaşam kalitesine etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Cochrane Meme Kanseri Grubu Uzmanlık Kayıtları, MEDLINE, EMBASE ve WHO Uluslararası Kanser Araştırmaları Kayıtlarını 30 Nisan 2011’e kadar taradık. Dergiler ve önemli toplantıların bildiri kitapları manuel olarak araştırıldı.

Seçim kriterleri

Aşağıdaki özelikleri taşıyan RK araştırmalar seçildi:

  1. MKKM’li kadınlarda bifosfonatları kontrol ya da başka bifosfonatlarla karşılaştıran,

  2. MKKM’li kadınlarda denosumabı bifosfonatlarla karşılaştıran,

  3. İMK’lı kadınlarda bifosfonatı kontrolle karşılaştıran,

  4. EMK’li kadınlarda bifosfonatları kontrolle karşılaştıran,

  5. EMK’lı kadınlarda erken bifosfonat tedavisini geç dönemde tedavi ile karşılaştıran.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar araştırmaları bağımsız olarak değerlendirdi ve bilgileri çıkardı. Toksisite bilgileri de çıkarıldı.

Ana sonuçlar

34 RK araştırma seçim kriterlerini karşıladı ve derlemeye alındı (2806 hasta).

Dokuz çalışmada bifosfonatlar plasebo ya da bifosfonat verilmeyen gruplarla karşılaştırıldı, bifosfonatlarla iskeletle ilgili olay riski %15 azaldı (RO 0.85, %95 GA 0.77 – 0.94; P = 0.001). Bu fayda en kesin İV 4 mg zoledronik asit (RO 0.59; %95 GA 0.42 – 0.82); İV 90 mg pamidronat (RO 0.77; %95 GA 0.69 – 0.87) ve İV ibandronat (RO 0.80; %95 GA 0.67 – 0.96) ile görüldü.

Tek bir büyük çalışmada İV zoledronik asit ve İV pamidronatın doğrudan karşılaştırılması, en azından eşdeğer etkinlik gösterdiklerini onayladı.

MKKM’li kadınlardaki üç çalışmada (3405 hasta) bifosfonatlar, SC denosumab ile karşılaştırıldı, denosumab iskeletle ilgili olay riskini azaltmada daha etkili bulundu (RO 0.78; %95 GA 0.72 – 0.85; P < 0.00001).

12 çalışmada bifosfonatlar iskeletle ilgili olay oranını azalttı, 10 çalışmada istatistiksel anlamlı azalmalar bildirildi (medyan azalma %25, dağılım aralığı %14 – %48). Bifosfonatla tedavi edilen MKKM’li kadınlar, iskeletle ilgili olaylara kadar geçen medyan süre anlamlı derecede gecikti. 11 çalışmanın altısında plasebo ya da bifosfonat verilmeyen gruba karşı bifosfonatlarla tedavi, kemik ağrısını anlamlı derecede iyileştirdi.

Beş çalışmanın ikisinde, plaseboya karşı bifosfonatlarla global yaşam kalitesinde iyileşmeler bildirildi (İkisi de ibandronat çalışmaları).

MKKM’li kadınlarda bifosfonatlarla tedavinin sürviye etkisi görülmedi.

İV zolendronik aside kıyasla denosumab da iskeletle ilgili olay oranını düşürdü, bu olaylara kadar geçen süreyi geciktirdi ve bazalde ağrısı olmayan ya da hafif ağrısı olan hastalarda ağrı gelişimini geciktirdi. Ancak denosumab ve zolendronik asitle tedavi edilen hastalar arasında sürvi farkı görülmedi.

Üç çalışmada (320 hasta) klinik kemik metastazı belirtisi olmayan İMK’lı hastalarda bifosfonatlar, kemik metastazı insidensini azaltmadı, sürviyi iyileştirmedi.

EMK hastalarında yürütülen yedi çalışmada (7847 hasta), halen kemik metastazı insidensini azaltmada, bifosfonat verilmemesine karşı bifosfonatları destekleyen kanıt bulunmadı (RO 0.94, %95 GA 0.82 – 1.07).

Üç çalışmada (2190 hasta) erken bifosfonat tedavisi de, gecikmiş tedaviye karşı kemik metastazı insidensini anlamlı derecede azaltmadı (RO 0.73; %95 GA 0.40 – 1.33; P = 0.31).

Halen yardımcı bifosfonatların organ metastazları, lokal-rejyonel rekürrens ve total rekürrensleri azaltmada veya sürviyi iyileştirmedeki rolü hakkında karar vermek için kanıtlar yetersiz. Total rekürrens ve sürvi sonuçlarını araştıran EGK çalışmalarında kuvvetli heterojenite bulunuyor.

Bildirilen toksisteler genellikle hafif. Bifosfonat kullanımı ile böbrekte toksisite ve ÇKO potansiyel problemler olarak tanımlanmış bulunuyor. ÇKO, denosumab ve zoledronik asit kullanan hastalarda benzer oranda bildirildi. Bu, uzun vadeli kemik ilaçları kullanan hastalarda tedavi öncesinde ve esnasında iyi oral bakım sürdürmenin gereğini vurguluyor.

Yazarların kararı

Klinik olarak aşikar MKKM’li kadınlarda oral ve İV bifosfonatlar ve SC denosumab İİO gelişim riskini azalttı ve bunların ortaya çıkış zamanını geciktirdi.

Bazı bifosfonatlar kemik ağrısını azaltabilir ve yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Bu hastalarda tedavinin optimal zamanlaması ve süresi belirsiz kalmakta devam ediyor.

Erken meme kanserli hastalarda ajuvan tedavi olarak bifosfonatların rutin kullanımını desteklemek için halen kanıtlar yetersiz bulunuyor. Ancak EMK’de bifosfonatları araştıran birkaç büyük çalışma tamamlandı ve sonuçları bekleniyor.

Kaynak

Wong MHF, Stockler MR, Pavlakis N. Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003474. DOI: 10.1002/14651858.CD003474.pub3

Orijinal özet ve tam metin için: Meme Kanserinde Bifosfonat

Son Paylaşımlar