Kuru Göz Sendromunda Punktal Oklüzyon


Foto: Beaver Visitec International / Flickr

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derlemenin amacı

Bu derleme gözyaşı kanalına drenajı bloke etmek için yerleştirilen punktal tapaların kuru göz sendromunu tedavi edip etmediğini belirlemeyi amaçlıyor. Konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı ve 18 klinik araştırma bulunarak derlemeye alındı.

Anahtar mesajlar

Punktal tapaların kuru göz sendromunun tedavisinde etkili olup olmadığı şüpheli. Bu tapalarla birlikte göz yaşarması görülebilir ancak bu bulguya dair kanıtlar zayıf.

Çalışma

Kuru göz sendromu olağan görülen kronik bir durum olup tüm dünyada milyonlarca insanı etkiler. Hastalar gözde yanma, yabancı cisim hissi ve görüş bulanmasından yakınarak tıbbi bakım arar. Birinci seçenek tedavi tezgâh üstünde satılan yapay gözyaşıdır. Bunlar belirtileri gidermede başarısız olursa başka tedaviler verilebilir. Punktal tapalar kuru göz için daha ileri bir tedavidir üst ve alt göz kapaklarındaki kanalları bloke ederek iş görür.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye çoğu kadın toplam 711 katılımcıyla yapılan 18 araştırma dahil edildi. Araştırmalar 1998 Martıyla 2014 Mayısı arasında yapıldı ve Avusturya, Kanada, Çin, Yunanistan, Japonya, Meksika, Hollanda, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’den katılımcılar alındı. 18 araştırmanın tasarımları çok farklı olup farklı tapalar kıyaslandı ve sonuçlar faklı şekillerde raporlandı.

Bu derlemenin sonuçları punktal tapaların kuru göz belirtilerini iyileştirdiğini kesin bir şekilde gösteremiyor. Araştırmalarda kullanılan tapa tiplerinden hiçbiri diğerlerine göre anlamlı derecede daha iyi değildi. Bu tapaların oral tedaviden (pilokarpin) ya da siklosporin ya da yapay gözyaşı gibi damlalardan daha iyi olup olmadığı hala belirsiz.

Bu derlemeden sağlanan kanıtlar punktal tapalarla birlikte göz yaşarması ve bazen enfeksiyon ya da gözyaşı kesesinde şişme gibi daha ciddi durumlar olabileceğini gösteriyor.

Bu güncellenen derlemenin kararları, 11 yeni araştırma eklenmiş olmasına rağmen 2010 yılında yayınlanan orijinali gibidir.

Güncellik

Derlemeye 8 Aralık 2016 tarihine kadar yayınlanan araştırmalar dâhil edildi.

Kaynak

Ervin A, Law A, Pucker AD. Punctal occlusion for dry eye syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD006775. DOI: 10.1002/14651858.CD006775.pub3

Orijinal özet için: Kuru Göz Tapa

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2010 Versiyonu

Kanıtlar çok sınırlı olmakla beraber, eldeki bilgi şiddetli kuru göz sendromunun tedavisinde silikon tapaların semptomatik iyileşme sağladığını telkin ediyor. Bunun yanında kollagen tapalar da kısa vadede silikon tapalara benzer derecede etkili görünüyor. 7 araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

Kuru göz sendromu, gözü kaplayan gözyaşı tabakasının bozulmasıdır, erişkin popülasyonun %10-20’sini etkiler. Yanma, yabancı cisim hissi ve görmede fluktuasyona neden olur. üst veya alt göz kapağındaki drenaj kanallarının ağzına minik tapalar yerleştirilerek tedavi edilir. 305 hastada 601 göze yapılan uygulamaları araştıran 7 RK araştırma belirlendi. Bu çalışmalarda silikon ve / veya kollagen tapalar birbirleriyle, akrilik tapalarla, oral pilokarpinle ve tedavi verilmeyen gruplarla karşılaştırıldı. Tapa uygulaması semptomatik iyileşme sağladı, klinik sonuç beklentileri bazal ölçümlere göre düzeldi. Advers etki olarak epifora, yabancı cisim hissi, göz iritasyonu ve spontan tapa kaybı bildirildi. Tek tek çalışmalarda, tapa grubuna ayrılan hastalarda iyileşme bildirilmesine rağmen, çalışmalar arasında çok fark olduğu için, sağlanan etkilerin tümünü bir arada özetlemek mümkün olmadı.

Arka plan

Kuru göz sendromu gözü kaplayan gözyaşı tabakasının bozulmasıdır ve gözde rahatsızlığa neden olur. Punktal oklüzyon, gözyaşı drenajını bloke ederek doğal göz yaşının göz yüzeyinde kalmasını sağlamayı amaçlayan mekanik bir tedavidir.

Amaç

Bu derlemede, punktal tapaların kuru göz tedavisinde etki ve emniyetini değerlendirmek amaçlanıyor.

Araştırma stratejisi

CENTRAL (2010), MEDLINE (1950-2010), EMBASE (1980-2010), LILACS (1982-2010) mRCT ve ClinicalTrials.gov tarandı. Ayrıca Bilim Sitasyon İndeksi Genişletilmiş bilgi tabanı, ve bulunan çalışmaların referans listeleri tarandı. Dil kısıtlaması yapılmadı, taramalara en son 21 Haziran 2010 dâhil edildi.

Seçim kriterleri

Gözyaşı eksikliği ya da kuru göz sendromu olan hastalarda kollagen veya silikon punktal tapaların etkisini araştıran randomize ve yarı randomize kontrollü araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak çalışma kalitesini değerlendirdi ve bilgileri çıkardı. Ek bilgi için araştırmacılarla temasa geçildi.

Ana sonuçlar

305 hastada 601 göze yapılan uygulamaları araştıran ve kriterlere uyan 7 RK araştırma derlendi. Müdahalelerde ve izlem aralarındaki kayda değer değişkenlik nedeni ile meta analiz yapılamadı. Tapa uygulaması ile semptomatik iyileşme sağlanması ve klinik sonuç beklentilerinin de bazal ölçümlere göre düzelmesine rağmen, bu yararlar az sayıda çalışmada bildirildi. Advers etki olarak epifora, yabancı cisim hissi, göz iritasyonu ve spontan tapa kaybı bildirildi.

Yazarların kararı

Bu sistematik derleme, kuru gözde punktal oklüzyon tedavisini değerlendiren kontrollü klinik araştırmaların nispeten nadir olduğunu ortaya çıkardı. Kanıtlar çok sınırlı olmakla beraber, eldeki bilgi şiddetli kuru göz sendromunun tedavisinde silikon tapaların semptomatik iyileşme sağladığını telkin ediyor. Bunun yanında kollagen tapalar da kısa vadede silikon tapalara benzer derecede etkili görünüyor.

Kaynak

Ervin A-M, Wojciechowski R, Schein O. Punctal occlusion for dry eye syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD006775. DOI: 10.1002/14651858.CD006775.pub2.

Orijinal kaynak için: Kuru Gözde Punktal Tapa

Son Paylaşımlar