Hekimlere Yönelik Haksız Şikayet Olguları ve SABİM


Avukat ve hekim Erkin Göçmen, Adana Erkek Lisesinden mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında tamamladıktan sonra, Sağlık Bakanlığı’na bağlı çeşitli sağlık kuruluşlarında hekimlik yaptı. Bu arada Türkiye ve Ortadoğu Kamu Yönetimi (Amme İdaresi) Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde başladığı hukuk eğitimini 2004 yılında bitirdi. Aynı yıl Sağlık Bakanlığındaki görevinden ayrıldı. 2006 yılından bu yana Ankara Barosunda serbest avukatlık yapıyor ve aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesinde sağlık hukuku dersleri veriyor.

Gerçekten de Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile şikâyet hakkının, özellikle de telefon vasıtasıyla, herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin kolayca kullanabilmesine imkan sağlanması, şikayet edilen hekimlerin ağır mağduriyetine sebep oluyor. Dahası, bu uygulamalar kimi yönleri ile halen yürürlükte olan kanunlara da açıkça aykırılık teşkil ediyor.

Üniversiteler dışında çalışan kamu hekimlerine yönelik şikayetlerin yapılış usulünün hukuki çerçevesi 4483 sayılı Kanunda düzenlenmiş durumda. Bu Kanunun 2004 yılında değişen yeni hükmüne göre, kamu hekimleri aleyhinde yapılacak şikayetlerin öncelikle soyut ve genel nitelikte olmaması gerekiyor. Bir diğer ifade ile şikayet eden kişi mutlaka somut bir olaya ilişkin şikayette bulunmalıdır. Yine aynı kanuni düzenlemeye göre şikayetçi iddialarını ciddi bulgu ve belgelere dayandırmalıdır. Ayrıca kamu hekimleri aleyhinde sunulan şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.

Bu kurala göre telefonla şikayet yapılamaz. Şikayet yazılı yapılmalıdır. Bu husus son derece önemlidir. Kanun koyucu, vatandaşa hak arama özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olan şikayet hakkını tanımıştır. Ancak gene kanun koyucu, bu hakkın rast gele kullanmasına da izin vermemiştir. Bu düzenlemeye göre soyut, havadan sudan sebeplerle şikayette bulunulamaz. Şikayet dilekçeleri somut bir iddiaya dayandırılmalıdır. Bu özellikleri taşımayan dilekçeler işleme konulamaz.

Oldukça katı görünen bu düzenleme 2004 yılında Anayasa Mahkemesine de götürüldü. Ancak Anayasa Mahkemesi bu uygulamayı Anayasaya aykırı bulmadı.

Hukuk düzeni, herkese meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle şikayet hakkı tanımaktadır. Elbette hak arama özgürlüğü mutlak bir haktır. Bu bakımdan kişiler hekimler aleyhinde de şikayette bulunabilirler. Ancak bu hak da diğerleri gibi meşruiyet sınırları aşılarak kullanılamaz. Sırf şikayet edileni tedirgin etmek, hukuka uygun bir uygulamayı bilerek ya da bilmeyerek haksız bir uygulama gibi göstererek kişileri soruşturmaya maruz bırakmak, onu meslektaşları ya da idari merciler nezdinde küçük düşürmek amacıyla yapılan şikayetler haksız şikayettir. Haksız şikayet de bir tür haksız fiildir. Haksız şikayet yoluyla başkalarının kişilik haklarını ihlal edenler şüphesiz eylemlerinin karşılığı hukuki yaptırımlara tutulmayı da göze almalıdır.

Bu yönüyle öncelikle SABİM’in bir şikayet hattı olarak kullanılması hukuka aykırıdır. Zira kişiler şikayet hakkını yazılı olarak, adı ve soyadını gene adresini göstermek ve ciddi bulgu ve belgelere dayanarak kullanabilir. Bu usule uymayan şikayet dilekçeleri ancak istisnai durumlarda işleme konabilir. Mutad olarak bu tür dilekçelerin işleme konulması mümkün değildir.

Gene bu usule uyulmuş olsa bile şikayet hakkını kötüye kullanarak hekimleri taciz ve tedirgin etmek, küçük düşürmek veya benzeri amaçlarla yapılan şikayetler yine haksız şikayet olarak nitelendirilir. Bu tür şikayet sahiplerine karşı ilgililerin tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

Sonuç olarak hekimlere yönelik sadece fiziksel şiddetin değil psikolojik şiddetin de önüne geçilmesi gerekmektedir. Haksız şikayetlerin ise bir psikolojik şiddet türü olduğu hususu ise tartışmasızdır.

Yorumlar

  1. Dr. Doğramacı

23 Ocak 2014, 2:08 PM

4483 s.K.’da düzenlenen usul ceza yargılamasına ilişkindir. 4483 kapsamındaki kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar için uygulanır.

SABİM ise eleştiri, yaşanan sorun vs iletildiği idari bir mekanizmadır. Yargılamanın veya idari soruşturmanın bir parçası değildir. Ceza yargılamasıyla karıştırmamak gerekir.

Ancak pek tabi şikayet konusunun idari ve/veya ceza soruşturması kapsamında olduğu tespit edilirse o zaman 4483 veya 657 s.K. 124 vd maddelerine göre gerekli usule uymak gerekir.

  1. DR. CEM BOZCUK

21 Eylül 2012, 8:11 AM

31 mayıs tarihinde bir ilaç firması temsilcisi odama girip tanıtım yapmak istedi.1 dakika geçmeden bir bayan gelerek, yanında çocuğu olmadığı halde, çocuğunu muayene ettirmek istediğini söyledi. biraz beklemesini söyleyince, şikayet edeceğini söyleyip gitti. SABİM e şikayet etmiş. 10 İHTAR PUANI VERİLDİ. İLAÇ MÜMESSİLLERİNİ ASM İÇİNDE KABUL ETTİĞİMDEN DOLAYI….

Son Paylaşımlar