Hafif Hipertansiyonda Antihipertansif İlaçların Faydası Belirsiz

Cochrane derleme özeti

Kan basıncı hafif yüksek ancak önceden KV olay yaşamamış hastalar, antihipertansif kullanan veya başlanması düşünülen hastaların çoğunluğunu teşkil ediyor. Bu popülasyonda tedavi kararının hem hastalar açısından (yani advers etkiler, ilaç tedavi süresi, tedavi maliyeti vs) ve maliyeti yüklenen üçüncü şahıslar açısından (yani ilaçların yüksek maliyeti, hekim hizmeti, laboratuar testleri vs) önemli sonuçları var. Bu derlemede, tedavi verilen ve verilmeyen kişilerde sağlanan sonuçları karşılaştıran mevcut kanıtlar özetlendi. Bulunan kısıtlı sayıdaki araştırmadan ve hastalardan sağlanan bilgiler, tedavi edilen ve edilmeyen kişiler arasında kalp krizi, felç ve ölümler açısından fark göstermedi. İlaçla tedavi edilen hastaların yaklaşık %9’u yan etkiler nedeni ile tedaviyi bıraktı. Bu yüzden, bu popülasyonda antihipertansif tedavinin fayda ve zararları üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Arka plan

Eski kardiyovasküler hastalığı olmayan insanlar, primer koruma popülasyonudur. Halen, primer koruma hastalarında hafif hipertansiyonun tedavi edilmesinin fayda ve zararları bilinmiyor. Bu derlemede mevcut RK araştırma kanıtları inceleniyor.

Amaç

Birincil amaç: Eski kardiyovasküler hastalığı olmayan hafif hipertansiyonlu erişkinlerde (sistolik KB 140-159 ve veya diyastolik KB 90-99) antihipertansif ilaç tedavisinin mortalite ve morbiditeye gösterdiği etki miktarını belirlemek.

Araştırma stratejisi

Antihipertansif ilaç tedavisini plasebo ya da tedavisiz gruplara karşı kıyaslayan çalışmalar için CENTRAL (2011, Sayı 1), MEDLINE (1948 – Mayıs 2011), EMBASE (1980 – Mayıs 2011) ve bulunan makalelerin referans listeleri tarandı ve Cochrane Sistematik Derlemeler Bilgi Tabanı ve DARE’de 2011 sonuna kadar yayınlanmış eski derlemeler ve mata analizler arandı.

Seçim kriterleri

En az bir yıl süreli RK araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

Değerlendirilecek sonuç ölçütleri olarak; mortalite, felçler, koroner arter hastalığı (KAH), total KV olaylar ve yan etkiler nedeni ile tedavinin bırakılması seçildi.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye, belirlenen 11 RK araştırmanın 8 912 katılımcı üzerinde yürütülen dördü dahil edildi. Antihipertansif ilaçlarla 4 – 5 yıl arası tedavi ile toplam mortalitede plaseboya kıyasla azalma görülmedi (RR 0.85, %95 GA 0.63-1.15). 7 080 hastada antihipertansif ilaç tedavisi koroner kalp hastalığını (RR 1.12, %95 GA 0.80, 1.57); felçleri (RR 0.51, 95% GA 0.24, 1.08), total KV olayları (RR 0.97, 95% CI 0.72, 1.32) plaseboya karşı azaltmadı. Antihipertansif ilaç tedavisinde yan etkiler nedeni ile tedaviyi terk oranları yüksek seyretti (RR 4.80, %95 GA 4.14 – 5.57), mutlak risk %9 bulundu.

Yazarların kararı

RK araştırmalarda, hafif hipertansiyonlu erişkinlerin tedavisinde (primer koruma) kullanılan antihipertansif ilaçların mortalite ya da morbiditeyi azalttığı gösterilemedi. Tedavi, %9 oranında hastanın yan etkiler nedeni ile tedaviyi bırakmasına neden oldu. Bu büyük popülasyonda tedavinin sağladığı yararların zararlardan büyük olup olmadığını bilebilmemiz için daha çok RK araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Diao D, Wright JM, Cundiff DK, Gueyffier F. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD006742. DOI: 10.1002/14651858.CD006742.pub2

Orijinal kaynak için: Hafif HT Tedavisi

Son Paylaşımlar
Arşiv