Erişkin GÖR Hastalığında Cerrahi Tedaviye Karşı Medikal Tedavi

Cochrane derleme özeti

Erişkinlerde GÖR hastalığı tedavisinde laparoskopik fundoplikasyon ameliyatının, en azından kısa ve orta vadede tıbbi tedaviden daha etkin olduğuna dair kanıtlar var. Bu derlemeye alınan dört çalışmanın tümünde de, laparoskopik cerrahiden sonra GÖRH semptomlarında ve genel sağlıkta, medikal tedaviye kıyasla daha fazla iyileşme bulundu. Tüm cerrahiler gibi, laparoskopik fundoplikasyonun riskleri var, ancak araştırmalardan sağlanan bilgiler bunların seyrek olduğunu gösteriyor.

Arka plan GÖRH, sık rastlanan bir hastalıktır. Batılılaşmış toplumlardaki insanların %20 kadarında göğüs yanması, reflü ya da intermittan olarak her ikisi birden bulunur. Hastalığın kontrolünde tıbbi ya da cerrahi tedavi yollarından hangisinin klinik olarak ya da mali olarak etkin olduğu belirsiz bulunuyor.

Amaç Derlememiz, erişkin GÖR hastalarında sağlıkla ilgili ya da GÖRH’e spesifik yaşam kalitesi üzerine medikal tedavinin etkilerini cerrahi ile kıyaslamayı amaçlıyor.

Araştırma stratejisi CENTRAL (Sayı 2, 2009), MEDLINE (1966 – Mayıs 2009) ve EMBASE (1980 – Mayıs 2009) dijital olarak tarandı. Başka araştırmalara ulaşabilmek için konferans özet kitapları ve yayınlanmış makalelerin referans listeleri manuel olarak tarandı. Yayınlanmamış bilgiler için alanla ilgili uzmanlarla temasa geçildi.

Seçim kriterleri Medikal tedaviyi laparoskopik fundoplikasyonla kıyaslayan tüm randomize ve hemen hemen randomize kontrollü araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz İki yazar birbirinden bağımsız olarak, seçilen makalelerdeki bilgileri çıkardı ve çalışma kalitesini değerlendirdi. Primer sonuç beklentisi olarak sağlıkla ilgili ve GÖRH’e spesifik yaşam kalitesi parametreleri, göğüs yanması, regürjitasyon ve disfaji seçildi.

Ana sonuçlar Toplam 1232 randomize hasta üzerinde yürütülmüş 4 araştırma seçilerek derlemeye alındı. Dört çalışmada sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin bildirildiği görüldü, ancak sadece iki çalışmadan sağlanan bilgiler sabit etki modeli ile kombine edilebildi.

Cerrahiden sonra üç ay ve bir yılda sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde istatistiksel anlam gösteren iyileşmeler bulundu.

Sonuçlar kombine edilemese de, dört çalışmanın tümünde de, cerrahiden sonra GÖRH’e spesifik yaşam kalitesinde tıbbi tedaviye kıyasla anlamlı iyileşme bildirildi.

Cerrahi sonrasında göğüs yanması, reflü, şişkinlik gibi belirtilerin tıbbi tedaviye kıyasla iyileştiğine dair kanıt bulundu, ancak hastaların küçük bir kısmında postop ısrarcı disfaji gelişti. Postop genel komplikasyon oranları düşük seyretti ancak cerrahinin riski var ve seyrek olsa da postop advers olaylar görüldü.

Bilgiler tedavinin ilk yılına ait olmakla beraber cerrahinin maliyeti medikal tedaviye kıyasla kayda değer derecede yüksek bulundu bu nedenle kronik GÖRH’ün uzun vadeli tedavisindeki maliyet ve yan etkilerin göz önüne alınması gerekiyor.

Yazarların kararı

GÖR hastalığı tedavisinde laparoskopik fundoplikasyon ameliyatının, en azından kısa ve orta vadede tıbbi tedaviden daha etkin olduğuna dair kanıtlar var. Cerrahide bazı riskler bulunuyor ve uzun vadede sağladığı yararlar belirsiz. GÖRH ile ilgili tedavi kararlarının hasta ve cerrah tercihine dayanması gerekiyor.

Kaynak Wileman SM, McCann S, Grant AM, Krukowski ZH, Bruce J. Medical versus surgical management for gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD003243. DOI: 10.1002/14651858.CD003243.pub2

Orijinal kaynak için: GÖR‘de Tıbbi ve Cerrahi Tedavi

Son Paylaşımlar