Bursa Tabip Odası Reçete Çalıştayı 2: Sonuç ve Kararlar

Reçete Düzenlemede Yaşanan Etik ve Hukuki Sorunlar Çalıştayı Sonuç Kararları

1. Devlet, gerekli koşulları sağlayarak, sağlığı söz konusu olduğunda eğitimli ve haklarına sahip çıkan yurttaşlar yaratmalıdır. Sağlık kurumlarının “doğru kullanımı” konusunda toplum eğitimi amaçlı yayınlar planlanmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık yöneticileri ilaç giderlerini azaltmak için hasta ile hekimi karşı karşıya bırakmamalı, hasta haklarını koruyacak, iyi hekimlik ortamı yaratacak koruyucu hekimliği teşvik edecek uygulamalar aracılığıyla tasarrufu amaçlamalıdır. Bunun için de özellikle birinci basamakta aile hekimlerinin kişi başına düşen nüfus sayısı öncelikle 2000 kişiye düşürülmeli ve sevk zinciri zorunluluğu getirilmelidir. Bu nüfuslar sağlanmadan her geçen gün eklenen yeni görevlerle artırılan iş yükü nedeniyle aile hekimlerinden kayıt, muayene, tedavi düzenleme ve koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli zaman ayırmaları beklenemez.

3. Sağlık mevzuatımız her gün yenisi çıkarılan yasa, KHK, yönetmelik ve genelgelerle kaosa dönüşmüştür. Yasa koyucu sağlık mevzuatında birbirleriyle çelişen maddeleri ayıklamalı ve uyumlu hale getirmelidir. Tıp hukuku ceza özelinde tekrar ele alınarak yasal düzenlemeler yapılmalı, Hekimlik uygulamaları komplikasyonları, trafik suçuyla aynı kapsamda değerlendirilmekten çıkarılmalıdır.

4. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile reçete suiistimalleri ve şiddet gözle görülür artış göstermiştir. Sağlığın en temel insan haklarından biri olduğunu kabulle, tedaviye ulaşımın önündeki en büyük engellerden olan reçete bedelleri ve katkı payı uygulamasından vazgeçilmelidir.

5. İlaç tedavisi de tıpkı cerrahi girişim gibi kişinin beden bütünlüğüne yönelik bir girişimdir. Reçete yazımı sırasında hekimler, olası yan etki ve komplikasyonlar nedeniyle açılacak malpraktis davalarından korunmak amacıyla, hastalarına gerekli bilgiyi vermeli ve aydınlatılmış onam almalıdırlar. Yasal sıkıntılardan korunmak, hastalarının sağlığı ve kendi gelecekleri için hekimler muayene etmeden tedavi düzenlemekten kaçınmalıdır.

6. Tedavisi ikinci/üçüncü basamakta uzman hekim tarafından düzenlenmiş hastaların ilaçlarının birinci basamakta repete edilmesi, birinci basamak hekimlerini olası sıkıntılarda sorumluluktan kurtarmamaktadır. Kronik hastaların tedavilerinin izlemini sorumluluk olarak birinci basamağa veren Sağlık Bakanlığı bu tedavilere müdahale edebilecek yetkinin de verilmesi için çalışma yürütmeli ya da raporlu ilaçların reçete gerektirmeden, raporu düzenleyen hekim tarafından belli sıklıklarla kontrolü şartıyla doğrudan eczaneden alınabilmesi sağlanmalıdır.

7. E-reçete günümüz sağlık ortamında güven uyandırmadığı gibi suiistimallere açık bir uygulamadır. Güvenli elektronik imza kullanımı başlatılmadan e-reçete uygulamasına geçilmemelidir.

8. Eczanelerden reçetesiz ilaç verilmemesi ile ilgili kısıtlayıcı yasal düzenlemeler uygulanmalıdır.

9. Evde Sağlık Hizmetleri uygulamalarının doğru kullanılmamasının yükü Aile hekimlerine çıkarılmamalıdır. Kamu Hastane Birlikleri’nin oluşturulmasıyla daha da fazla aksayacağını düşündüğümüz bu uygulamanın personel ve ekipman desteği artırılarak, yalnızca yatalak hastalar için değil, ileri yaşlı hastalar için de hizmet sunar hale getirilmesi uygundur.

10. Uzun süreli ve çoklu ilaç kullanımlarında, ilaç kutu içeriklerindeki farklılıklar nedeniyle, gereksiz sağlık kurumu başvuruları olmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla, uzun süreli kullanımı gereken ilaç kutu içerikleri 7 ve 7’nin katları olarak düzenlenmeli ya da tane ile ilaç uygulamasının önü açılmalıdır.

Son Paylaşımlar