Çocuklarda Allerjik Rinite Karşı Nazal Steroidlere Ek Olarak Antihistaminler

Cochrane derleme özeti

Allerjik rinit, dünya çocuklarının %10-40’ını etkileyen çok olağan bir hastalıktır. Mevsimsel alerjik rinit en sık ilkbaharda görülür. Semptomları arasında hapşırma, burun akıntısı ve göz yaşarması yer alır. Allerjik rinitli çocuklarda nazal steroide ek olarak oral veya topikal antihistaminleri, sadece nazal steroid tedavisi ile kıyaslayan çalışmalar aradık. Kullandıkları nazal steroide oral veya topikal antihistamin eklenmesinin ekstra yarar sağlayıp sağlamadığını anlamayı hedefledik.

Bu kıyaslamayı yapan bir tek çalışma bulduk, ancak karar vermek için yeterli bilgi sağlamadı. Çalışmaların çoğunun erişkinlerde yürütüldüğü ya da çalışmaya az sayıda çocuk alındığı anlaşıldı. Maalesef erişkinlerin yanına çocukları da dâhil eden çalışmalarda çocuklarda büyüklere kıyasla tedavi etkisi ya da yan etkide bir fark olup olmadığı bildirilmedi. Bu nedenle kombine tedavinin çocuklarda bir yarar sağlayıp sağlamadığı veya sağlanan faydaların advers etkiler karşısında kabul edilebilir olup olmadığına dair karar çıkarmak mümkün olmadı.

Arka plan

Allerjik rinit dünya çocuklarının %10-40’ını etkileyen çok olağan bir hastalık olup prevalansı son 20 yılda dikkate değer artış gösterdi. Prevalans ve şiddet yaşla ilişki gösteriyor, en sık okul çocuklarını etkiliyor.

Amaç

Çocuklarda intermittan ve ısrarcı alerjik rinitte nazal steroidlere ek olarak oral veya topikal antihistaminlerin etki ve advers etki profilinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Araştırma stratejisi

Cochrane KBB Hastalıkları Grubu Araştırma Kayıtları, CENTRAL, MEDLINE; EMBASE; CINAHL; Web of Science; BIOSIS Previews; Cambridge Bilimsel Özetleri; mRCT ve yayınlanmış-yayınlanmamış araştırmalar için başka kaynaklar tarandı. 2009 Eylülüne kadar güncel bilgiler çıkarıldı.

Seçim kriterleri

Allerjik konjunktivit ya da astımı olsun olmasın, 18 yaş altındaki alerjik rinitli çocuklarda, nazal steroid tedavisine antihistamin eklenmesini, sadece nazal steroid tedavisi ile kuyaslayan RK araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak çalışmaları gözden geçirdi, bilgileri çıkardı ve hata risklerini belirledi.

Ana sonuçlar

24 hasta üzerinde yürütülen bir çalışma kriterleri karşıladı. Bu çalışmada kıyaslama sadece çocuklarda yürütüldü, ancak derlememizin klinik sorusuna karşılık yeterli bilgi sağlamadı.

Yazarların kararı

Yarara dair kanıt yokluğu ya da yararın yokluğu açısından bakan hekimin, antihistaminlerin olabilecek advers etkilerini ve tedaviye getirebileceği ek maliyeti düşünmesi gerekir.

Kaynak

Nasser M, Fedorowicz Z, Aljufairi H, McKerrow W. Antihistamines used in addition to topical nasal steroids for intermittent and persistent allergic rhinitis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD006989. DOI: 10.1002/14651858.CD006989.pub2

Orijinal özet için: Çocukta Allerjik Rinit

Etiketler:

Son Paylaşımlar