Erken Aşama Hodgkin Lenfomasında Tedavi

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Hodgkin lenfoması (HL), lenfatik sistemin bir habis tümörü. Çocuk ve erişkinde görülebiliyor, ancak yaşamın 30’lu yaşlarında daha sık rastlanıyor. En çok şifa sağlanabilen kanser türlerinden. Dört aşamalı bu hastalıkta, aşama I ve II erken aşama olarak görülürken III ve IV ileri aşama olarak kabul ediliyor. Erken aşama hastalık, büyük kütleli olup olmadığı veya gece terlemesi ya da ateş gibi B-belirtilerinin olup olmadığına dayanarak erken olumlu ve erken olumsuz aşamalar olarak daha ileri sınıflanıyor.

Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi ya da ikisi birden var. Radyoterapinin kemoterapiye göre, ikincil tümörler gibi daha fazla yan etkileri olabiliyor ki bu en azından geçmişte kullanılan geniş tedavi alanları için geçerli. Ancak günümüzde çok sınırlı tedavi alanları kullanılanımıyla radyoterapinin neden olduğu uzun vadeli yan etkilerin riski önemli ölçüde azaldı.

Derleme sorusu

Bu sistematik derlemede, erişkinlerde erken aşama HL’de tek başına ya da radyoterapiyle (RT) birlikte kemoterapi (KT) tedavisinden sonra genel sürvi (GS) ve ilerlemesiz sürvi (İS) kıyaslandı.

Çalışma özellikleri

İki yazar tıbbi bilgi tabanlarını taradı, özetledi ve sonuçları analiz etti. Sonuçta toplam 2564 katılımcıyla yürütülen 7 araştırma derlendi. Kanıtlar 2016 Aralığına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Tek başına kemoterapiyle KT+RT kıyaslamasında, iki kolda da aynı sayıda kemoterapi seansı yapılan müdahaleler arasında GS’de fark kanıtı bulunmadı. Ancak iki çalışmada, çok sayıda hastanın önceden planlanan kemoterapiyi almamasına bağlı başka potansiyel kayırma hatası riski vardı. Bu çalışmalar çıkarılarak yapılan analizden sonra KT+RT alan hastalarda sade kemoterapiye kıyasla GS daha iyiydi.

KT+RT alan hastalarda İS’de daha iyi bulundu. Çoğu çalışmada ters olaylar raporlandı, ancak yollar farklıydı. Kıyaslanabilir verilerin yetersiz olması nedeniyle ters etkiler içinde özel önem taşıdığını düşündüklerimize odaklandık. Enfeksiyonla ilişkili mortalite, ikincil kanserle ilişkili mortalite ve kalp hastalıklarıyla ilgili mortalite için tedavi grupları arasında fark kanıtı bulunmadı. Tam cevap oranı (TCO) için de gruplar arasında fark kanıtı bulunmadı.

KT seans sayısı farklı olan kollar arasında tek başına KT ile KT+RT kıyaslamasında sadece bir çalışmada GS raporlandı. Tek başına kemoterapi kullanımı, KT+RT’ye kıyasla GS’yi iyileştirebiliyor. Gruplar arasında İS ile ilgili fark kanıtı bulunmadı. Planlanan tedaviyi almayan katılımcıları olan bir çalışma dışlanınca sonuçlar KT+RT’nin İS’yi iyileştirdiğini gösterdi. Enfeksiyona ilişkili mortalite, ikinci kanser mortalitesi ve kalp hastalığı mortalitesiyle ilgili olarak tedavi grupları arasında fark kanıtı bulunmadı. Tam cevap raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Her iki kolda aynı sayıda kemoterapi seansı olduğunda GS ve İS için kanıt kalitesinin orta, ters olaylar ve tam cevap için düşük olduğu yargısına varıldı.

Kollarda kemoterapi seans sayısı farklı olduğunda GS, İS ve yan etkiler için kanıt kalitesine düşük değer biçtik.

Kararlar

Bu sistematik derlemede erken aşama HL’de KT’nin KT+RT’ye kıyasla etkileri kıyaslandı.

Her iki kolda aynı sayıda kemoterapi seansı olduğunda KT+RT alan hastalarda İS’nin sade KT alanlardan daha iyi olduğuna dair orta kalitede kanıt bulduk. Kemoterapiye radyoterapi eklemenin GS üzerine muhtemelen az etkisi var ya da hiç yok. Başka potansiyel kayırma hatası riski olmayan çalışmaların analizi KT+RT’nin GS’yi iyileştirdiğini gösterdi (her iki analiz için de kanıt kalitesi orta).

Kollarda kemoterapi seans sayısı farklı olduğunda tek başına KT’nin KT+RT ile kıyaslanması için sonuçların kanıt kalitesinin düşük olması nedeniyle GS ve İS için sonuç bildirmek mümkün olmadı.

Kaynak

Blank O, von Tresckow B, Monsef I, Specht L, Engert A, Skoetz N. Chemotherapy alone versus chemotherapy plus radiotherapy for adults with early stage Hodgkin lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD007110. DOI: 10.1002/14651858.CD007110.pub3

Orijinal özet için: Hodgkin Kemoterapi Radyoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2010 Versiyonu

Cochrane derleme özeti

Hodgkin lenfoması, ilk olarak Thomas Hodgkin tarafından tarif edilmiş bir lenfatik sistem habis tümörüdür. Çocuk ve erişkinde görülebilir, ancak yaşamın üçüncü dekadında daha sıktır. Kanserin en tedavi edilebilir formlarından biridir. Klinik ifade ile hastalığın dört aşaması vardır. Genel olarak aşama I ve II erken, aşama III ve IV ise ileri aşamalar olarak kabul edilir.

Erken dönem, “kitleli” hastalık varlığı ya da yokluğu, yaş, sedimentasyon hızı, gece terlemesi veya ateş gibi B semptomlarının varlığı ve yokluğu gibi risk faktörleri ile daha öte sınıflanır: Erken elverişli ve erken elverişsiz aşamalar.

Tedavi opsiyonları arasında kemoterapi (KT), radyoterapi (RT) ve ikisinin birden kullanımı yer alır. Günümüzde kemoterapi ve tutulan bölgelere radyoterapi, erken aşama hastalarda standart tedavi olarak kabul ediliyor.

Radyoterapide ikinci tümör gelişimi dâhil yan etkiler, kemoterapiye göre daha fazladır. Belki de erken aşama hastalar, radyoterapiden kaçınmakla daha fazla fayda görebilir ve sadece kemoterapi ile kombine tedavi kadar etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bu varsayıma göre, erken aşama Hodgkin hastalarında radyoterapinin rolünü değerlendirdik. Bu sistematik derlemede, erken dönemdeki hastaların sadece kemoterapi veya KT + RT uygulamasından sonra genel sürvi ve tümör kontrol şansları kıyaslandı.

Derlemeye esas analize 1245 hasta içeren 5 araştırma dahil edildi. Derleme sonucunda, erken aşama Hodgkin lenfoması hastalarında 6 siklus kemoterapiye RT eklenmesinin, yalnız başına kemoterapiden daha iyi bir tedavi seçeneği oluşturduğu kararına varıldı. Beş yıllık tümör kontrolü anlamında ifade edilirse, beş yıl içinde bir relaps ya da progresyonu önlemek için yaklaşık 5 hastaya kemotrapiye ek radyoterapi vermek gerekiyor. Sürvi açısından, beş yıl içinde bir ölümü önlemek için 11 – 55 arası (ölüm riskine bağlı olarak) hastaya ek radyoterapi yapmak gerekiyor. Bu nedenle erken aşama Hodgkin lenfomasında RT + kemoterapi kombine tedavisi, sadece kemoterapiye göre daha üstündür.

Arka plan Kemoterapi ve izleyerek radyoterapiden oluşan kombine tedavi, erken dönem Hodgkin lenfomasında standart tedavidir. Ancak sekonder maliniteler gibi uzun vadeli advers etkiler nedeni ile radyoterapinin rolü son zamanlarda tartışma konusu oldu ve bazı klinik çalışma grupları bu hastalıkta sadece kemoterapiyi savunuyor.

Amaçlar Erken dönem Hodgkin lenfomasında sadece kemoterapiyi kombine tedavi modalitesi ile, cevap oranı ve progresyonsuz sürvi ve genel sürvi açısından kıyaslayan RK araştırmaları sistematik olarak derledik ve meta-analize tabi tuttuk.

Araştırma stratejisi

MEDLINE, EMBASE, CENTRAL, Ocak 1980 – Kasım 2010 arası konferans özet kitaplarında, sadece keamoterapiyi, kemoterapi + radyoterapi ile kıyaslayan RK çalışmalar araştırıldı.

Seçim kriterleri

Erken aşama Hodgkin lenfomasında sadece kemoterapiyi kombine tedavi ile kıyaslayan RK araştırmalar seçildi. Tedavi kollarında kemoterapinin fark gösterdiği çalışmalar hariç tutuldu. Hastaların %20’den fazlasının ileri aşamada olduğu çalışmalar da hariç tutuldu.

Bilgi toplama ve analiz

Kullanılan etki ölçütleri, tümör kontrolünde zarar oranı (ZO), odds ratio (OR) ve cevap oranları için rölatif riskler (RR) olarak seçildi. İki yazar birbirinden bağımsız olarak bilgileri çıkardı ve çalışma kalitesini değerlendirdi. Eksik bilgiler için çalışma yazarları ile temas sağlandı. Hiçbir çalışma bizim ölçütlerimize göre progresyonsuz sürvi bildirmediğinden, tüm benzer sonuç beklentileri tümör kontrolü olarak değerlendirildi.

Ana sonuçlar

1245 hasta üzerinde yürütülmüş 5 RK araştırma derlendi. Kombine tedavi alan hastalar için, sadece kemoterapi alan hastalara karşı tümör kontrolü için zarar oranı 0.41 (%95 GA 0.25 – 0.66 arası), OS 0.40 (%95 GA 0.27 – 0.61) bulundu. Tam cevap oranları tedavi gruplarında benzer bulundu. Sensitivite analizlerine, protokolümüzün seçim kriterlerine tamamen uymayan, ancak konu ile ilgili başka altı çalışma daha dâhil edildi. Bu çalışmalar da esas analiz sonuçlarını destekledi.

Yazarların kararı

Erken aşama Hodgkin lenfomalı hastalarda kemoterapiye radyoterapi eklenmesi tümör kontrolü ve genel sürviyi iyileştiriyor.

Kaynak Herbst C, Rehan FA, Skoetz N, Bohlius J, Brillant C, Schulz H, Monsef I, Specht L, Engert A. Chemotherapy alone versus chemotherapy plus radiotherapy for early stage Hodgkin lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD007110. DOI: 10.1002/14651858.CD007110.pub2.

Orijinal yazı için: Hodgkinde Radyoterapi ve Kemoterapi

Son Paylaşımlar
Arşiv