Sigarayı Bırakmak İçin Nikotin Aşıları

İkisinin tüm sonuçları yayınlanmış dört çalışma aşıların kişilere uzun vadede sigarayı bırakmada yardımcı olduğunu göstermedi.

Cochrane derleme özeti

Nikotin, tütünde bağımlılık yapan ana komponenttir. Kişi sigara içtiğinde, nikotin beyinden kimyasalların salgılanmasına neden olur, bu da içiciye ödül duygusu verir. İnsanların sigara içmesinin nedeni kısmen bu ödüldür. Nikotinin beyindeki etkisini azaltarak, yani birey sigara içtiğinde daha az ödül duygusu hissetmesini sağlayarak işlev görebileceği düşüncesi ile nikotin aşıları geliştirildi. Aşılar, sigara içerken hissedilen zevki azaltarak, içicilerin sigarayı bırakmasına ya da yakında bırakanların yeniden başlamamasına yardımcı olabilir.

Halen toplumda kullanım için lisans almış nikotin aşıları bulunmuyor, ancak geliştirilmekte olan birkaç tane var. Nikotin aşılarını plasebo ile kıyaslayan 4 araştırma (2664 içici) bulduk. Bu çalışmalar, aşıların kişilere uzun vadede sigarayı bırakmada yardımcı olduğunu göstermedi. Dört çalışma da, ilaç geliştirme sürecinin bir parçası olarak, ilaç şirketleri tarafından enjektabl aşılarla yapıldı. Nikotin aşılarının sigarayı bırakan insanların yeniden sigaraya başlamasını engellemede yardımını araştıran çalışma bulunamadı. Dört çalışmanın sadece ikisinde tüm sonuçlar yayınlandı. Bu iki araştırma, nikotin aşılarının genel olarak güvenli, çoğu yan etkilerin hafif ve orta derecede olduğunu gösterdi. Eğer nikotin aşıları toplumsal kullanıma açılırsa, bu çalışmalarda denenenlerden farklı olabilir, yani yan etkiler dâhil bu derlemede bildirilen sonuçlar tüm aşılar için geçerli olmayabilir.

Arka plan

Nikotin aşıları, kişi sigara içtiğinde beyne ulaşan nikotin miktarını azaltarak insanların sigarayı bırakmasına veya yakında bırakanlarda relaps görülmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Amaçlar

Bu derleme, sigara bırakma ve relaps önlemede nikotin aşılarının etkisini ve aşı kullanımı ile birlikte görülen yan etkilerin sıklık ve tiplerini belirlemeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Cochrane Tütün Bağımlılığı Derleme Grubu özel kayıtlarının başlık, özetler ve anahtar kelimelerde “aşı” kelimesini kullanarak araştırdık (son tarih Nisan 2012). Derleme ve makaleler dâhil seçtiğimiz arka planla ilgili olması muhtemel herhangi bir başka malzeme ya da tartışma bölümlerini belirlemek için, MEDLINE, EMBASE ve PsycINFO, “nikotin aşısı”, “sigara içme” ve “tütün kullanımı” terimleri kombine edilerek, çalışma dizaynına sınır konmadan insan çalışmaları açısından tarandı. Ayrıca Nikotin ve Tütün Araştırma Derneği Yıllık Toplantı özetleri 2012 yılına kadar “aşı” terimi ile araştırıldı, Google Scholer “nikotin aşısı” terimi ile araştırıldı. Bundan başka da Google ve şirket web siteleri spesifik aşılarla ilgili bilgi için tarandı. Clinicaltrials.gov, “nikotin aşısı” terimi ve bilinen aşı adaylarının ticari adları ile araştırıldı.

Seçim kriterleri

Faz II, faz III ve ötesindeki araştırma aşamasında olan, erişkin içiciler ya da yeni bırakanlarla ilgili kontrollü nikotin aşısı çalışmaları seçildi. Nikotin aşısını bırakma veya relaps önleme müdahalesinin parçası olarak kullanan araştırmalar dâhil tutuldu.

Bilgi toplama ve analiz

Katılımcı tipi, tedavinin doz ve süresi, sonuç beklentileri, randomizasyon prosedürü, yerleşim gizlemesi, katılımcıların ve personelin körlenmesi, sonuçların raporlanması ve izlem süresinin tamamiyeti hakkında bilgileri çıkardık.

Primer sonuç beklentisi olarak en az 6 ay sigara bırakılmasını seçtik. Sigara bırakmada da en sıkı kriterleri seçtik, 12 aylık bırakma sürelerini ve mevcutsa biyokimyasal olarak geçerliliği gösterilmiş oranları tercih ettik. Farklı aşılar denendiği ve rejimler uygulandığı için eldeki çalışmaları bir araya getirmedik.

Ana sonuçlar

Halen toplumda kullanım için lisans almış nikotin aşıları bulunmuyor, ancak geliştirilmekte olan birkaç tane var. Kriterlerimize uyan 4 çalışma bulduk. Üçünde NicVAX, birinde NIC002 aşıları plasebo ile kıyaslandı. Tümü de ilaç şirketleri tarafından ilaç geliştirme sürecinin parçası olarak yürütülen sigara bırakma çalışmaları olup, tümü hakkında da en azından bir parçasında hata riskinin yüksek ya da belirsiz olduğuna karar verildi.

Derlemeye alınan çalışmalarda toplam 2642 içici yer aldı. Çalışmaların hiç birinde aşılanan ya da plasebo uygulanan içiciler arasında uzun vadeli sigara bırakma açısından anlamlı bir fark belirlenmedi. Aktif grup ve plasebo grupları arasında 12 aylık sigara bırakma için RO, NIC002 çalışmasında 1.35 (%95 GA 0.82 – 2.22) ve NicVAX çalışmalarından birinde 1.74 (95% GA 0.73 – 4.18) bulundu.

Tüm sonuçları hazır olmayan iki adet faz II NicVAX çalışmasında da her iki, grup için yaklaşık %11 civarında benzer sigara bırakma oranları bildirildi.

Tüm sonuçları bildirilen iki çalışmada sonrası analizleri ile (post hoc) yüksek düzeyde nikotin antikoru bulunan içicilerde daha yüksek bırakma oranları belirlendi, ancak bu bulguyu kolayca genellemek mümkün değildir. Bu iki çalışma nikotin aşılarının iyi tolere edildiğini gösterdi, advers etkilerin çoğunluğu hafif veya orta dereceli olarak sınıflandırıldı. NIC002 çalışmasında, aşılanan içicilerde en sık grip benzeri semptomlar şeklinde olmak üzere orta-hafif yan etki bildirimleri daha yüksek oranda görüldü. Buna karşılık NicVAX çalışmasında iki kol arasında anlamlı fark görülmedi. NicVAX’ın büyük faz III çalışmaları için advers etki bilgisi bulunmuyor.

Geliştirilmekte olan aşıların, halk için kullanıma açılıncaya kadar ciddi değişikliklere maruz kalması muhtemeldir ve bu derlemeye alınanlar pazara ilk çıkanlar olmayabilir. Bu durum hem etki hem de tolerans açısından derlememizde bildirilen sonuçların geçerliliğini kısıtlıyor.

Yazarların kararı

Halen nikotin aşılarının uzun vadede sigara bırakmayı güçlendirdiğine dair kanıt bulunmuyor. Tüm bilgileri yayınlanan ilk iki çalışmada kaydedilen ciddi yan etki oranları düşük ve bildirilen advers etkilerin çoğunluğu hafif ve orta düzeylerde bulunuyor. Mevcut kanıtlar nikotin aşılarının, sigara içme için telafi indüklemediğini ya da eksiklik belirtilerini etkilemediğini düşündürüyor. Herhangi bir ülkede lisans almış nikotin aşısı bulunmuyor, ancak birkaç tane geliştiriliyor.

Nikotin aşıları üzerinde, aşıları plasebo ile kıyaslayan daha çok çalışma gereklidir. Ayrıca aşıların relapsı önlemedeki potansiyelini araştırmak için de çalışmalar yapılması gerekiyor. Eski, mevcut ve gelecekte yapılacak çalışmaların sonuçları tümü ile yayınlanmalıdır. Advers etkiler ve ciddi advers etkilerin dikkatle izlenmeye ve etraflıca bildirilmeye devamı da gerekiyor.

Kaynak

Hartmann-Boyce J, Cahill K, Hatsukami D, Cornuz J. Nicotine vaccines for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD007072. DOI: 10.1002/14651858.CD007072.pub2

Orijinal özet için: Sigarayı Bırakmada Nikotin Aşısı

Son Paylaşımlar
Arşiv