Çocukta Alt İdrar Yolu Enfeksiyonunda Antibiyotikler

Antibiyotik tedavisi etkili, tedavide hangi tip antibiyotiğin ya da hangi sürede kullanımın en etkili olduğu sorusuna cevap vermek için bilgiler yetersiz. 16 araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) çocuk ve bebeklerde en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. İdrar yolunun en sık karşılaşılan enfeksiyonu sistittir ve vakaların çoğunluğu bir kür antibiyotik tedavisi daha ileri komplikasyonlara yol açmadan kolaylıkla tedavi edilir. Bu çalışmada çocukta İYE tedavisinde antibiyotik tedavisini araştıran 16 araştırma belirlendi. Sonuçlar, 10 günlük tedavinin tek doz tedavilere kıyasla idrarda bakterileri elimine etme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu; başka tedavi süreleri veya belli antibiyotiklerin etkinliği ile ilgili karar çıkarmak için yeterli bilgi bulunmadığını düşündürdü. İYE’li çocuklarda antibiyotik tedavisi etkili olmakla beraber herhangi bir rejimin spesifik olarak önerilmesi için yeterli bilgi bulunmuyor.

Arka plan

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) çocuk ve bebeklerde en sok görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. En sık rastlanan alt İYE olup vakaların çoğunluğu bir kür antibiyotik tedavisi daha ileri komplikasyonlara yol açmadan kolaylıkla tedavi edilir. Çocuklarda alt İYE tedavisinde birkaç çeşit antibiyotik kullanılmıştır ancak bu tedavilerin spesifik fayda ve zararları belirgin değildir.

Amaçlar

Bu derleme çocuklarda İYE tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin fayda ve zararlarını özetlemeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Renal Grup Uzmanlık Kayıtları (Nisan 2012); CENTRAL (Cochrane Kütüphanesi 2012, Sayı 5); MEDLINE OVID SP (1996 sonrası) ve EMBASE OVID SP (1988 sonrası) dil kısıtlaması olmadan tarandı. Son araştırma tarihi: Mayıs 2012

Seçim kriterleri

Birinci basamakta, 0-18 yaş arası çocuklarda bakteriyolojik olarak gösterilmiş semptomatik İYE tedavisinde antibiyotik kullanılan randomize ve yarı randomize kontrollü araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak çalışmaların kalitesini değerlendirdi ve bilgileri çıkardı. İstatistiksel analizler rastgele etki modeli ile uygulandı ve sonuçlar risk oranı (RR) ve %95 GA şeklinde açıklandı.

Ana sonuçlar

1116 çocuğa ait bilgileri analiz eden 16 RK araştırma çalışmaya dâhil edildi. Konvansiyonel 10 günlük antibiyotik tedavisi, ısrarcı bakteriüriden kurtulan çocuk sayısında tek doz tedaviye göre anlamlı bir artış sağladı (6 çalışma, 228 çocuk; RO 2.01, 95% GA 1.06 – 3.80). Heterojenite görülmedi. Tedavi sonunda tek doz tedavi alan çocukların %24’ünde ısrarcı bakteriüri bildirildi, buna karşın 10 günlük tedavi için randomize edilen çocukların % 10’unda ısrarcı bakteriüri görüldü.

Gruplar arasında, semptomların ısrarı, tedaviden sonra rekürrens veya re-enfeksiyon açısından anlamlı fark görülmedi. Antibiyotiklerin renal parenkimal hasara etkisi, kompliyans, dirençli organizma gelişimi ve advers etkilerin analizi için yeterli bilgi bulunamadı. Derlemeye 16 RK çalışma alınmasına rağmen, metodolojik zaaflar ve örneklerin küçüklüğü antibiyotiklerden ya da rejimlerden herhangi birinin diğerine üstünlüğü hakkında karar oluşturmayı zorlaştırdı.

Yazarların kararı

İYE’li çocuklarda antibiyotik tedavisi etkili olmakla beraber, tedavide hangi tip antibiyotiğin ya da hangi sürede kullanımın en etkili olduğu sorusuna cevap vermek için bilgiler yetersiz bulundu.

Derleme 10 günlük tedavi ile idrarda bakterileri elimine edebilme ihtimalinin tek doz tedaviye kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi.

Uzun süreli ya da kısa süreli olsun farklı antibiyotik kullanılan gruplar arasında tedavi ile ısrarcı bakteriüri, rekürrens veya re-enfeksiyon açısından fark görülmedi. Bu bilgiler, aynı antibiyotikle kısa ve uzun süreli tedavileri kıyaslayan ve kullanım süreleri arasında farklılık bildirmeyen Cochrane derlemesine katkıda bulunuyor.

Kaynak

Fitzgerald A, Mori R, Lakhanpaul M, Tullus K. Antibiotics for treating lower urinary tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD006857. DOI: 10.1002/14651858.CD006857.pub2

Orijinal özet için: Çocuklarda İYE ve antibiyotik

Son Paylaşımlar
Arşiv