Kronik Lenfositik Lösemi Tedavisinde Monoklonal Anti-CD20 Antikorların Rolü

Cochrane derleme özeti

Kronik lenfositik lösemi, (KLL) tüm lösemilerin ¼’ünü oluşturan bir habis hastalıktır. Batı toplumundan en sık görülen lenfoid habis hastalık olup, özelliği klinik gidişatının çok değişken olmasıdır. Bazı hastalarda yıllarca belirti olmaz ya da belirtiler minimal ve tedavisiz yaşam beklentisi normal olur. Diğerlerinde ise, tanıda ya da hemen sonrasında belirtiler görülür ve yaşamı kısaltan enfeksiyöz ve otoimmün komplikasyonlar gelişir.

Standart tedavi tek ya da birden fazla ilaçla kemoterapidir. Halen tedaviye özellikle alemtuzumab ve rituksimab gibi monoklonal antikorlar ekleniyor. Ancak genel sürvide artışa dair ipuçları olsa da, bu ilaçların etkisi halen belirsiz ve non-randomize araştırmalarda, şiddetli enfeksiyon riskinde artış gösteren bulgular da var.

Bu sistematik derlemede, KLL tedavisinde rituksimab ve ofatumumab gibi monoklonal anti-CD20 antikorlarının, etkinlik ve güvenliğine dair randomize kontrollü araştırma kanıtları analiz edildi ve özetlendi. EMBASE, MEDLINE ve CENTRAL gibi tıbbi veri tabanlarını araştırdık. Derleme kriterlerimize uyan 7 randomize kontrollü araştırma bulduk. Araştırmalarda anti-CD20 antikorları, özellikle rituksimab, hastaların yeni tanı almış ya da nüks yaşamış olmasına bakılmadan, daha fazla tedavi yapılmamasına ya da anti-kanser tedaviye karşı kıyaslandı. Yapılan 2 meta analizden sadece birine 5 araştırma dâhil edilebildi.

1421 katılımcılı 3 araştırmanın meta analizinde, kemoterapiye eklenen rituksmab, daha fazla tedavi yapılmayan kemoterapiyle kıyaslandı. Sonuçlar fazladan rituksimab alan hastalarda genel sürvi ve ilerlemesiz sürvide istatistiksel olarak anlamlı uzama olduğunu gösterdi. Rituksimab tedavisiyle ters olaylar arttı ancak bu artış, tedavi nedenli ölümlerde istatistiksel anlamlı farka yol açmadı. Ancak bu araştırmalarda tedavi alan hastalarda KLL yanında başka ciddi sağlık problemleri yoktu; bu yüzden şiddetli komorbiditeleri olan hastaların bu tedavi seçeneğinden fayda görüp görmeyeceği belirsiz kaldı.

Özet olarak bu meta analiz, kemoterapiye ek olarak rituksimab alan hastaların, sade kemoterapi alanlara göre sürvi anlamında fayda sağladığını gösterdi. Bu nedenle fludarabin ve siklofosfamidle kombine rituksimabın birinci seçenek tedavi olarak tavsiye edilmesini, nüks etmiş ya da refrakter KLL olan hastalar dahil, destekliyor.

Yapılacak başka araştırmalarda rituksimabı, daha öne tedavi görmemiş, nüks etmiş ya da dirençli hastaların tedavisinde kullanılan fludarabin ve siklofosfamid dışındaki kemoterapi rejimlerine eklemenin faydalarına odaklanmak gerekiyor. Ayrıca ciddi komorbiditeleri olan hastaların da kemoterapiye rituksimab eklenmesinden fayda görüp görmeyeceği de değerlendirilmeli

4 diğer araştırmada değerlendirilen kıyaslamalarla ilgili sağlanan kanıtlar kesin sonuçlar çıkarmak için yetersiz. 2 araştırmada polikemoterapinin rituksimabla kombinasyonu, alemtuzumabla kombinasyona karşı kıyaslandı. 1 araştırmada 2 farklı rituksimab tedavi şeması değerlendirildi: Rituksimabın primer tedaviyle birlikte ve sonrasında kullanımına karşı, sade primer tedavi sonrasında rituksimab kullanımı. 1 araştırmada fludarabin ve siklofosfamide ek iki farklı doz (500 ve 1000 mg) ofatumumab araştırıldı.

Ofatumumab ve GA101 gibi yeni anti-CD20 antikorlarının, rituksimaba kıyasla klinik etkilerini belirlemek için randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor. Sürmekte olan 16 araştırmadan haberimiz var, üçünde ek kemoterapiyle ya da olmadan ofatumumab tedavi yapılamamasına karşı inceleniyor. Bu araştırmaların sonuçları ilerideki güncellemelere eklenecek ve farklı sonuçlar çıkmasına yol açabilir ve KLL tedavisinde monoklonal anti-CD20 antikorların genel etkinlik ve güvenliği hakkında bir yargıya izin verebilir.

Kaynak

Bauer K, Rancea M, Roloff V, Elter T, Hallek M, Engert A, Skoetz N. Rituximab, ofatumumab and other monoclonal anti-CD20 antibodies for chronic lymphocytic leukaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD008079. DOI: 10.1002/14651858.CD008079.pub2

Orijinal özet için: Kronik Lenfositik Lösemide Antikor

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv