Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfomasında Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Merkezi sinir sisteminin primer lenfoması (PMSSL), bağışıklık sistemi normal kişilerde lenfatik sistemin, tüm primer kafa içi tümörlerin %2-5’inden sorumlu habis hastalığıdır. Hodgkin dışı lenfomaların (HDL) lenf bezi dışında görülen bir şekli olup medyan 62 yaşında ortaya çıkar. PMSSL yılda milyon kişi başına 2.7 insidensiyle nadir bir hastalık, ancak 1990’lardan bu yana gerek bağışıklık sistemi sağlam, gerekse bozulmuş (çoğunlukla AIDS) popülasyonlarda arttı. PMSSL belirtileri çok çeşitli olabilir, ancak olağan bulgular nörolojik kusurlar, nöropsikiyatrik belirtiler ve kafa içi basıncında artıştır. Tedavi stratejilerindeki iyileşmeye rağmen, genel sürvi hala düşük olup henüz bu hastalar için bir bakım standardı belirlenemedi. Ancak yüksek doz metotreksat (YD-MTX) ve ters olay riskinin yüksekliğine dair kanıtlar nedeniyle değeri belirsiz olsa da, buna ek kemoterapinin genel sürviyi artırdığı düşünülür.

Bu sistematik derlemede, erişkin ve immün sistemi sağlam hastalarda PMSSL tedavisinde, ek kemoterapiyle kombine edilen MTX’in; genel sürvi, ilerlemesiz sürvi, cevap oranı, ters olaylar, tedaviyle ilişkili mortalite ve yaşam kalitesi üzerindeki etkinlik ve güvenliğiyle ilgili yapılmış, randomize kontrollü araştırma kanıtlarını özetledik.

CENTRAL ve MEDLİNE gibi önemli tıbbi veri tabanları tarandı ve toplam 79 katılımcıyla yapılmış 1 randomize kontrollü araştırma (RKA) bulundu.

Sonuç olarak bu derleme, metoreksata eklenen sitarabinle tedavi edilen hastalarda, ilerlemesiz sürvi ve cevap oranında, tek başına metotreksata kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağlandığını gösteriyor.

Genel sürvide anlamlı iyileşme olmadığı gösterildi. Ters olaylar, özellikle enfeksiyonlar, hepatotoksisite ve hematolojik toksisiteler, iki ilaçla tedavi olan hastalarda daha sık görüldü, ancak tedaviyle ilişkili mortalitede fark bulunmadı.

Derlenen çalışma tek ve katılımcı sayısı az olduğundan, bu derlemenin bulguları şüpheli kalıyor ve daha uzun izlem süreli ve katılımcı sayısı daha büyük RKA’lar yapılması gerekiyor. Ancak analiz edilen bir tek çalışma, bu nadir hastalığı olanlarda RKA’lar yapılması ve bunların genel sürviye odaklanması gerektiğini haklı çıkardı.

Kaynak

Bergner N, Monsef I, Illerhaus G, Engert A, Skoetz N. Role of chemotherapy additional to high-dose methotrexate for primary central nervous system lymphoma (PCNSL). Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD009355. DOI: 10.1002/14651858.CD009355.pub2

Orijinal özet için: Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv