Non-Alkolik Yağlı Hepatitte Statin Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Az alkol alan ya da almayan nastalarda görülen non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) ve non-alkolik yağlı hepatitte (NAYH) alkolün indüklediği karaciğer hasarıyla birlikte görülene benzer histolojik değişimler bulunur. Bunlar çeşitli histolojik değişimlerdir. Bazı hastalarda hepatositlerde anlamlı bir iltihabi ya da fibrotik değişim olmadan yağ birikimi görülür (basit karaciğer yağlanması veya NAYKH) bazılarında da fibrotik değişimlerle birlikte ya da olmadan göze batan nekrotik-enflamatuar değişimlerle birlikte yağ birikimi olur (NAYH). NAYKH ve NAYH olağan görülen durumlar olmakla beraber bunlarla birlikte görülen karaciğer enzim anormallikleri ve ters sonuçları düzeltmek için etkili bir tedavi bulunmuyor.

Bu sistematik derlemede çok küçük sayıda katılımcısı olan 2 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Bunlardan biri bir pilot çalışma olup simvastatin plaseboya karşı kıyaslandı. Diğer çalışmada atorvastatin fenofibrata ve ikisinin kombinasyonuna karşı kıyaslandı.

NAYH hastalarında simvastatini plaseboya karşı kıyaslayan 16 katılımcılı küçük pilot araştırma, karaciğer enzim aktiviteleri veya histolojik yapısına anlamlı bir etki göstermedi. Ters etki olmadığı bildirildi.

Atorvastatini fenofibrat ve ikisinin kombinasyonunu kıyaslayan diğer çalışma NAYKH’lı 186 hastayla yapıldı. Üç müdahale grubundan herhangi ikisi arasında, kandaki 54 haftalık ortalama AST, ALT, GGT ve ALP aktiviteleriyle ilgili istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Trigliserid düzeyleri fenofibrat grubunda atorvastatine kıyasla daha yüksek göründü. Bu araştırmada karaciğer histolojisi değerlendirilmedi. Fenofibrat grubunda NAYKH’nın biyokimyasal ve ultrasonografik belirtilerinin varlığı diğer iki gruba göre daha fazlaydı.

Miyalji ve serum kreatinin kinaz aktivitesinde yükselme nedeniyle atorvastatin grubunda 1 ve kombinasyon grubunda 2 hasta tedaviye devam etmedi. Atorvastatin grubunda başka bir hasta ALT aktivitesinde üst sınırın üç katı kadar artış nedeniyle tedaviyi bıraktı.

Her iki araştırmada da kayırma hatası riski yüksekti. Ayrıca grupların küçük olması rastgele hata riskini de artırdı.

Bunlara göre NAYKH ve NAYH hastalarında statin kullanımını destekleyecek ya da reddedecek kanıt bulamadık. Statinlerin NAYKH ve NAYH’deki etkilerini değerlendirmek için daha fazla katılımcılı, kayırma hatası riski olmayan, özel olarak hastayla ilgili sonuç ölçütlerini (örneğin yaşam kalitesi, siroz gelişimi ve mortalite) inceleyen başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Eslami L, Merat S, Malekzadeh R, Nasseri-Moghaddam S, Aramin H. Statins for non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD008623. DOI: 10.1002/14651858.CD008623.pub2

Orijinal özet için: Nonalkolik Karaciğer Statin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv