Yerel İlerleme Gösteren Serviks Kanserinde Lenf Bezlerini Tedavi Öncesi Cerrahi Değerlendirmenin Rol

Cochrane derleme özeti

Serviks kanseri uterus boynundan çıkar. Tarama programları ileri aşamaya varmış kanser oranını düşürdü. Ancak önemli sayıda hasta hala yerel olarak ilerlemiş 4 cm’den büyük ya da vagina üst kısımlarına yayılmış tümörlerle başvuruyor. Primer tümör büyüdükçe metastaz yapma ihtimali artar. Serviks kanseri pelvis içinde, aort civarındaki (para-aortik) lenf bezlerine yayılır. Aşamalandırma kanserin büyüklüğü ve komşu bölgelere ve uzak bölgelere yayılmasının standart değerlendirmesidir. Gelişinde para-aortik lenf bezlerine yayılması olan hastalarda sürvi, olmayanlardan daha düşüktür.

Tutulan para-aortik bezlerin doğru olarak tespiti radyoterapinin bu alanı da içerecek şekilde düzenlenmesine yardım eder (genişletilmiş alan tedavisi). Ayrıca prognoz hakkında da bilgi sağlar. Para-aortik lenf bezlerinin belirlenmesinde cerrahi ve radyolojik teknikler gibi çeşitli metotlar kullanılıyor ancak hangisinin daha doğru olduğu belirsiz.

Bu derlemede yerel olarak ilerleme gösteren serviks kanserinde tedavi öncesinde para-aortik lenf bezlerini değerlendirmenin etkinlik ve güvenliğiyle ilgili literatür incelendi. Cerrahi aşamalandırmayı cerrahi olmayan aşamalandırmayla kıyaslayan bir randomize kontrollü araştırma belirledik. Klinik aşamalandırmanın, cerrahiye göre genel sürvi ve ilerlemesiz sürviye fayda sağlayabildiğine dair sınırlı kanıtlar bulundu. Ancak bu tek küçük araştırmadan sağlanan kanıtların gücü zayıf ve araştırmada kayırma hatası riski orta. Araştırmada cerrahi aşamalandırma da laparoskopik ve ekstraperitoneal olarak iki grupta değerlendirildi. İki cerrahi aşamalandırma tekniği arasında, raporlanan sonuç ölçütlerinin hiçbirinde anlamlı fark bulunmadı.

Derlenen tek çalışmaya az sayıda hasta alındığından, aşamalandırma tekniklerinden herhangi birinin diğerinden üstün olduğu yönünde bir sonuç çıkarmak için kanıtlar yetersiz. Bu derleme ileride, sadece sürvi değil, ters olaylar ve yaşam kalitesiyle ilgili sonuç verileri raporlayacak yüksek kalitede ve iyi tasarımlı araştırmalar yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak

Brockbank E, Kokka F, Bryant A, Pomel C, Reynolds K. Pre-treatment surgical para-aortic lymph node assessment in locally advanced cervical cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD008217. DOI: 10.1002/14651858.CD008217.pub3

Orijinal özet için: Serviks Kanserinde Lenf Bezleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv