Akut Akciğer Hasarı Ve ARDS Olan Hastalarda Yüksek Veya Düşük PEEP

Cochrane derleme özeti

Akut akciğer hasarı (AAH) ve akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), alveol-kapiller membran bariyerinin geçirgenliğinde iltihabi hasar yaratan artışın neden olduğu, akciğer yapı ve işlevini etkileyen akut ve şiddetli durumlardır. AAH ve ARDS’de mortalite oranları zaman içinde düştü ve halen %43 olarak bildiriliyor. AAH ve ARDS hastalarına mekanik ventilasyon gerekir, ancak bu müdahale de hasar indükleyebiliyor. Bu nedenle bu hastalarda tedavinin hedefi akciğer koruyucu ventilasyonu temel alır. Yüksek düzeyde pozitif eksiprasyon sonu basıncı (PEEP) kullanımı, ventilatörün indüklediği akciğer zedelenmesini azaltmaya yönelik stratejinin bir parçasıdır. PEEP akciğere pozitif basınç uygulayan bir manevra olup primer olarak alveolar hipoventilasyonun neden olduğu hipoksemiyi düzeltmek için kullanılır.

Bu derlemede AAH ve ARDS hastalarında düşüğe karşı yüksek seviyede PEEP kullanmanın fayda ve zararlarını değerlendirdik. Derlemeyi yapmamızın nedeni bu hastalarda PEEP’in en iyi düzeyinin hala tartışmalı olması ve mevcut kanıtlar mortalitede fark olmadığını gösteriyor.

Toplam 2565 katılımcıyla yapılan 7 araştırmayı derledik ve düşük düzeye kıyasla yüksek düzeyde PEEP kullanımının, mortalitede azalma yönünde bir eğilim görmekle beraber hastanede ölümlerde azalma sağlamadığını bulduk. Ayrıca derlenen araştırmalar içinde ciddi klinik heterojenite (katılımcılar, müdahaleler ve sonuç ölçütlerinde, PEEP kullanımının sonuçlarına etkisi olabilecek) kanıtları da bulduk. Derlenen çalışmaların kalitesi ortayla iyi arasındaydı.

Göğüs filminde pnömotoraks varlığı veya bilinen ya da şüpheli pnömotoraks nedeniyle göğüs tüpü takılması şeklinde tanımladığımız barotravmayla ilişkili anlamlı bir fark bulmadık.

Bunların yanında yüksek düzeyde PEEP’in 1, 3. Ve 7. günlerde katılımcının oksijenasyonunu iyileştirdiğini de bulduk.

İki grup arasında ventilatörsüz gün sayısı (ventilatörden başarıyla ayırmayla çalışmaya alınmadan sonraki 28. gün arasındaki gün sayısı) anlamlı fark göstermedi.

Mevcut veriler yoğun bakım ünitesinde kalınan süreleri birleştirmemize izin vermeye yetmedi. Hangi hastalara yüksek düzeyde PEEP uygulanması gerektiğini ve bu müdahaleyi uygulamanın en iyi araçlarını belirlemek için daha başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Santa Cruz R, Rojas JIgnacio, Nervi R, Heredia R, Ciapponi A. High versus low positive end-expiratory pressure (PEEP) levels for mechanically ventilated adult patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD009098. DOI: 10.1002/14651858.CD009098.pub2

Orijinal özet için: ARDS’de Yüksek Veya Düşük PEEP

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv