Erişkinde Foliküler Lenfoma Tedavisinde Antrasiklinler

Cochrane derleme özeti

Folküler lenfoma (FL) en yavaş gelişen Hodgkin dışı lenfomadır. Yavaş gelişen bu hastalığın daha agresif lenfomaya dönüşüm riski vardır. İlerlemiş hastalık (aşama III ve IV) şifa bulmaz kabul edilir. Ancak yakın yıllarda kombine tedavi kullanımı ve monoklonal anti-CD20 antikoru rituksimab tedavisi sürviyi uzattı, agresiviteye dönüşüm oranını düşürdü ve günümüzde FL hastalarında bakımın standardı kabul ediliyor. FL tedavisinde en sık kullanılan kemoterapilerden biri rituksimabın siklofosfamid, vinkristin, adriyamisin (bir antrasiklin), prednizon (R-CHOP) kombinasyonudur. FL hastalarının tedavisinde antrasiklin içeren başka tedavi rejimleri (ACR) de kullanıldı. Ancak ACR’lerin antrasiklinsiz rejimlerden (non-ACR) daha iyi olduğunun kanıtı yok ve ileri FL’nin ilk tedavisi için de standart rehberler bulunmuyor. Önemlisi, antrasiklinin ciddi yan etkileri var, doza bağlı olarak kan sayımını düşürüyor ve kalbe zarar potansiyeli var.

Bu sistematik derleme ve meta analiz FL hastalarında antrasiklin kullanımının bir faydası olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Bu amaçla genel sürvi (GS), hastalık kontrol ölçütleri, cevap oranları ve yan etkileri inceledik.

Beşinde, her iki kolda da antrasiklin dışında benzer kemoterapi rejimleri kullanılan toplam 8 araştırma bulduk. Bu 5 araştırma içinden de üçünün kontrol kolunda daha yoğun kemoterapi kullanıldı. Çoğunluğu 1980’ler ve 90’larda yapıldı. Sadece birinde kemoterapi rejiminin parçası olarak rituksimab kullanıldı. Hemen hemen tüm hastalar ilerlemiş aşamada ve tedavi almamıştı. Çoğunda izlemler 3 5 yıl arası sürdürüldü. Bu araştırmalardan aşağıdaki sonuçlar sağlandı:

1. Antrasiklin kullanımıyla GS’nin uzadığında dair kanıt yok ancak 5 araştırmanın üçünün kontrol kollarında kullanılan daha yoğun rejimler bunu engellemiş olabilir.

2. Antrasiklinler hastalık kontrolünü iyileştirdi. Buna uygun olarak ACR tedavisiyle 3 yıl içinde daha az hastada ilerleme ya da nüks görüldü.

3. Komple ya da genel cevap oranlarında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı.

4. Nitelik olarak ACR ile, miyelotoksisite ve kardiyotoksisite dâhil daha fazla yan etki raporlandı

Bu kanıtlar; temel olarak kontrol ve çalışma kolları arasındaki eşitsizlikler ve ayrıca derlenen çalışmaları çoğunun 10-20 yıldan daha eski olmaları ve sadece birinde rituksimab kullanılması nedeniyle sınırlıdır. Önemlisi, bu çalışmanın sonuçları, rituksimab öncesi dönem araştırmalarından toplanıp birleştirilen sonuç ölçütleriyle uyumlu.

Rituksimab ve diğer yeni ilaçlarla müşterek optimal kemoterapötik rejimin bulunması ve antrasiklinlerin rolünün bu kombinasyon içinde, özellikle toksisitelerini azaltabilen güncel yöntemlerle birlikte anlaşılması esas önemdedir. Daha uzun izlem süreleri, tedricen sürvide artışa dönüşecek olan hastalık kontrolünün iyileşip iyileşmediğini daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Kaynak

Itchaki G, Gafter-Gvili A, Lahav M, Vidal L, Raanani P, Shpilberg O, Paul M. Anthracycline-containing regimens for treatment of follicular lymphoma in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD008909. DOI: 10.1002/14651858.CD008909.pub2

Orijinal özet için: Foliküler Lenfoma Tedavisinde Antrasiklin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv