Atriyal Fibrilasyon Hastalarında İki Tip Kan İnceltici İlacın Kıyaslaması

Çalışma sayısı: 10, hasta sayısı 42 884. Faktör Xa inhibitörleri ile warfarine karşı:

  • Hem iskemik hem hemorajik felçler ve MSS dışı sistemik embolik olaylar birlikte, anlamlı derecede azaldı.

  • Majör kanamalarda kanıtlar daha zayıf, ama azalma var.

  • Kafa içi kanamalarda azalma var.

Cochrane derleme özeti

Atriyal fibrilasyonlu (AF) hastalarda pıhtı oluşum riski yüksektir. Bu pıhtılar damarları tıkayarak beyin ya da akciğer gibi organlarda ciddi hasara neden olabilir. Çeşitli rehberlerde kan pıhtılaşmasını önlemek için bu hastaların kan inceltici ilaçlarla tedavi edilmesi gerektiği tavsiyesi bulunuyor. Bu tür bir tedavide görülen ciddi yan etkiler kanamalar (örneğin beyin içine) olup ciddi malüliyete hatta ölüme neden olabilir.

Yakın zamanlara kadar AF hastalarında en sık kullanılan kan inceltici, bir K vitamini antagonisti olan Warfarin oldu. Şimdi faktör Xa gibi yeni sınıf kan incelticilerle ilgili yapılan birkaç araştırmanın sonuçları elimizde bulunuyor.

Bu derlemede warfarin veya bir faktör Xa inhibitörü ile tedavi edilen toplam 42 084 hasta üzerinde yürütülmüş 10 araştırmanın sağladığı bilgiler analiz edildi. AF hastalarında faktör Xa inhibitörlerinin warfarine kıyasla pıhtı oluşumunu azalttığı bulundu. Faktör Xa inhibitörleri ile ciddi kanama sayısının (beyin içi dahil) ve herhangi bir nedenle ölümlerin de warfarine kıyasla azaldığı görülüyor.

Arka plan

K vitamini antagonistleri ile (KVA) antikoagülan tedavi tromboembolik komplikasyonları önlemeyi hedefler ve on yıllardır non-valvüler AF’li hastaların seçkin tedavisi olmuştur. Şimdi yeni bir sınıf antikoagülan olan faktör Xa inhibitörlerinin KVA’lara karşı birkaç farmakolojik ve pratik avantaj sağladığı görülüyor.

Amaç

Çalışmamız AF hastalarında serebral veya sistemik embolik olayların önlenmesi için faktör Xa inhibitörleri ile tedavinin, etki ve emniyetini KVA’lara değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Cochrane Felç Grubu ve Cochrane Kalp Grubu, CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE 2013 Nisanına kadar tarandı. Yayınlanmış başka çalışmalar, yayınlanmamış ve devam eden çalışmaları belirleme gayreti ile araştırma kayıtlarını ve Google Scholar’ı da 20112 yılına kadar taradık. Ayrıca referans listelerini gözden geçirdik ve konu ile ilgili yayınlanmış makalelerin sponsorları, yazarları ve ilaç şirketleri ile temas sağladık

Seçim Kriterleri

AF hastalarında serebral veya sistemik embolik olayların önlenmesi için faktör Xa inhibitörleri ve KVA’lar ile uzun süreli tedavinin (en az dört hafta) etkilerini doğrudan kıyaslayan RK araştırmalar seçildi. Eskiden felç ya da geçici iskemik atak (GIA) geçirmiş ya da geçirmemiş hastalar seçime dâhil edildi.

Bilgi toplama ve analiz

Birincil sonuç göstergesi olarak tüm felçler ve başka sistemik embolik olaylar birlikte alındı. İki yazar birbirinden bağımsız olarak çalışma kalitesi ve kayırma hatalarını değerlendirdi ve bilgileri çıkardı. Sabit etki modeli ile kullanarak göreceli olasılık oranları (odds ratio – OR) ve %95 güven aralığı ile çalışmalar içinde tipik tedavi etkisinin ağırlıklı hesaplamasını yaptık. Ancak tedavi etkisinde orta derecede ya da yüksek heterojenite olması halinde genel tedavi etkilerini kıyaslamak için rastgele etki modeli ve açık etiketli çalışmaları hariç tutarak önceden belirlenmiş duyarlılık analizleri uyguladık.

Ana Sonuçlar

Analize, 10 araştırmada randomize edilmiş 42. 084 hastaya ait bilgiler dâhil edildi. Tüm hastalarda AF (veya atriyal flatter) tanısı konfirme edildi ve tüm hastaların, randomize eden hekimce, çoğu hastada INR 2-3 arasını hedefleyerek VKA ile (warfarin) ile uzun süreli antikoagülan tedavi için uygun bulunduğu farz edildi. Seçilen araştırmalarda dozu ayarlı warfarin doğrudan apixaban, betrixaban, darexaban, edoxaban, idraparinux veya rivaroxaban ile kıyaslandı. Dört araştırma çift maskeli, beşi kısmi maskeli (yani faktör Xa’nın farklı dozları çift maskelendi ve warfarin açık etiketle verildi) biri açık etiketliydi.

Ortalama izlem süresi 12 hafta ile 1.9 yıl arasındaydı. Dokuz çalışmada primer etki sonuç göstergesi olarak, tüm felçler (hem iskemik hem hemorajik) ve santral sinir sistemi dışındaki sistemik embolik olaylar birlikte bildirildi (N= 40 777).

Faktör Xa inhibitörleri ile tedavi felç ve sistemik embolik olay sayısını doz-ayarlı warfarine göre anlamlı derecede düşürdü (OR 0.81, 95% GA 0.72 – 0.91 arası).

Bu karışık sonuç göstergesini oluşturan iki komponenti ayrı ayrı da analiz ettik: Faktör Xa inhibitörleri ile tedavi hem iskemik ve hemorajik felçlerin sayısını düşürdü (OR 0.78, 95% GA 0.69 – 0.89 arası), hem de sistemik embolik olay sayısını düşürdü (OR 0.53, 95% GA 0.32 – 0.87 arası).

Seçilen tüm çalışmalarda (42 078 hasta) majör kanama sayıları bildirildi. Faktör Xa inhibitörleri ile tedavi warfarine kıyasla majör kanama sayısını anlamlı derecede düşürdü (OR 0.89, 95% GA 0.81 – 0.98 arası). Ancak istatistiksel anlamlı derecede ve yüksek heterojenite bulundu (I² = 81%) ve rastgele etki modeli kullanarak yapılan analiz majör kanama sayısında istatistiksel anlam taşıyan düşüş göstermedi (OR 0.92, 95% GA 0.63 – 1.34 arası).

Açık etiketli çalışmaları hariç tutan önceden belirlenmiş duyarlılık analizleri faktör Xa inhibitörleri ile tedavinin majör kanamaların sayısını warfarine kıyasla anlamlı derecede azalttığını gösterdi (OR 0.84, 95% GA 0.76 – 0.92 arası) ancak yine de orta derecede heterojenite gözlendi (I² = 65%).

Ratgele etki modeli kullanılarak yapılan benzer bir duyarlılık analizi, faktör Xa inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda majör kanamaların sayısında anlamlı bir azalma göstermedi (OR 0.78, 95% GA 0.57 – 1.05 arası).

Bu suretle gözlenen heterojenite kısmen, analize dahil edilen ve idraparinux’u araştıran tek açık etiketli çalışmanın, faktör Xa tedavi kolundaki artmış majör kanama riski ile açıklanabiliyor. Heterojenitenin kalanı, bu derlemeye aldığımız, apixaban ve rivaroxaban ile ilgili en büyük iki çalışmadaki bazal kanama riskleri arasındaki farklarla açıklanabilir.

Sekiz çalışmada (39,638 katılımcı) intrakraniyal kanamalarla (İKK) ilgili bilgiler verildi. Faktör Xa ile tedavi İKK riskini warfarine kıyasla anlamlı derecede düşürdü (OR 0.56, 95% GA 0.45 – 0.70 arası).

Yine burada da istatistiksel anlamlı derecede heterojenite gözledik (I² = 60%). Açık etiketli çalışmayı hariç tutan önceden belirlenmiş sensitivite analizi, faktör Xa inhibitörleri ile tedavinin İKK sayısını warfarine kıyasla anlamlı derecede düşürdüğünü gösterdi (OR 0.51, 95% GA 0.41 – 0.64 arası), hiçbir istatistiksel heterojenite belirtisi görülmedi (I² = 0%).

Altı çalışmada (38,924 katılımcı) herhangi bir nedenle ölümler bildirildi. Faktör Xa inhibitörleri ile tedavi, tüm nedenlerden ölümleri warfarine kıyasla anlamlı derecede düşürdü (OR 0.88, 95% GA 0.81 – 0.97 arası).

Yazarların kararı

AF hastalarında faktör Xa inhibitörleri, felçler ve sistemik embolik olayların sayısını warfarine kıyasla anlamlı derecede düşürdü. Faktör Xa inhibitörlerinin, majör kanamalardaki düşüşle ilgili kanıtlar biraz daha kuvvetsiz olmakla beraber, majör kanamalar ve İKK’ların sayısını da azalttığı görülüyor.

Halen, farklı faktör Xa inhibitörlerini karşı karşıya getiren çalışmalar yapılmadığı için AF hastalarında uzun süreli antikoagülan tedavi için hangi faktör Xa inhibitörünün daha etkili ve emin olduğunu belirleyebileceğimiz karar verdirici kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Bruins Slot KMH, Berge E. Factor Xa inhibitors versus vitamin K antagonists for preventing cerebral or systemic embolism in patients with atrial fibrillation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD008980. DOI: 10.1002/14651858.CD008980.pub2

Orijinal kaynak için: Faktör XA İnhibitörleri ve Warfarin

Son Paylaşımlar
Arşiv