DSÖ Kadına Şiddet Raporu 8: Kanıta Dayalı Tavsiyeler

Kadınlara karşı yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddete cevap vermede WHO klinik ve politik rehberi

Tavsiye 20. Ulusal rehber gereği olarak hepatit B immün globulin olmadan hepatit B aşılaması önerilmelidir.

  • İlk aşı dozunu yapmadan önce Hepatit B durumunu görmek için kan alın.

  • Eğer bağışıksa gelecek dozlar gerekmez.

Kanıt kalitesi: Dolaylı kanıt, çok düşük

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Açıklama

(a) Gereksiz gecikmeden kaçınmak için farazi tedavi teste tercih edilir. Bu nedenle RGG tedavi öncesinde test önermiyor.

3.2.1. Psikolojik/mental sağlık müdahaleleri

Kanıtların özeti

Bilimsel literatürün araştırılması sonucunda, cinsel saldırı kurbanı kadınlara sağlık hizmeti sunucusu tarafından verilen mental sağlık müdahalelerinin etkilerini araştıran dokuz çalışma bulundu. Bunlardan birinin tüm PICOT soru kriterlerini karşıladığı (Echeburua et al., 1996) sekizininse çoğunluğunu karşıladığı (Rothbaum, 1997; Resick et al., 1988, 2002; Resick and Schnicke, 1992; Foa et al., 1991; Rothbaum et al., 2005; Galovski et al., 2009; Anderson et al., 2010) anlaşıldı ve tümü derlemeye alındı.

. . .

Birlikte alındığında araştırma bulguları, nispeten kısa mental sağlık müdahaleleri, özellikle birkaç tipte BDT ve EMDR’nin (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) cinsel saldırı kurbanı birçok erişkin kadının psikolojik sağlığını iyileştirebildiğini telkin eder görünüyor. Dahası, bu mental sağlık müdahaleleri tedavi verilmemesine kıyasla daha faydalı görünmekle birlikte, araştırmalar birinin tüm diğerlerine üstün olduğunu kesin olarak göstermiyor. . . .

Kanıtlardan tavsiyeye

. . . çalışmaların azlığı ve mevcutların metodolojik kısıtlığı tavsiye kuvvetini de kısıtlıyor. Ancak bu araştırmalar cinsel saldırı kurbanlarına belli tipte mental sağlık müdahaleleri önerilmesi için bir parça kanıt sağlıyor. Bunlar arasında BDT (özellikle bilişsel işleme tedavisi, uzatılmış maruziyet ve stres inokülasyon tedavisi) ve EMDR tedavileri, TSSB dahil psikolojik sağlıkta iyileşme sağlıyor. Bunlar, bu yaklaşımların travma kurbanları üzerindeki etkinliğine dair daha genel kanıtlarca destekleniyor.

RGG, kaynakların gücünü de tartıştı. Birçok ülkede uzmanlarca verilen kompleks tedavilere erişim imkanı azdır ya da uzun bekleme süreleri gerektirir, buna karşın bu tür hizmetlerin maliyetinin cinsel şiddetin sosyal ve insani maliyetine karşı tartılması ve değerlendirilmesi gerekir. Bu tür tedavilerin daha basitleştirilmesi ve genel sağlık kuruluşlarında denenmesine doğru bir hareketlenme dikkat çekiyor (Rahman et al.’s 2008 study on CBT by “lady health workers” for maternal depression). . . .

Tavsiyeler

Tavsiye 21. Tavsiye 10’da tanımlanan bakım ve desteği önermeye devem edin.

Kanıt kalitesi: Dolaylı kanıt (WHO, 2011, Psychological first aid)

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Tavsiye 22. Şiddetli şiddetle yaşarken başa çıkma stratejileri üzerine yazılı bilgi sağlayın (saldırgan eş evdeyse yazılı malzemeyi eve götürme konusunda uygun uyarılarla birlikte).

Kanıt kalitesi: İlişkili kanıt bulunamadı

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Tavsiye 23. Psikolojik sorgulama kullanılmamalıdır.

Kanıt kalitesi: Çok düşük-düşük (WHO, 2011, Psychological first aid)

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

3.2.2. Travma sonrası üç aya kadar müdahaleler

Tavsiye 24. Tavsiye 10’da tanımlanan bakım ve desteği önermeye devam edin.

Kanıt kalitesi: Dolaylı kanıt (WHO, 2011, Psychological first aid)

Kanıt kuvveti: Kuvvetli

Tavsiye 25. Hastada depresyon, alkol ya da madde kullanımı problemi, psikotik belirtiler olmadıkça, hasta intihara eğilimli ya da kendine zarar veriyor olmadıkça veya günlük iş gücünü yapmada güçlükler yaşamıyorsa, olaydan sonra 1-3 ay “yakın izleme” alınız. Yakın izlem kadına muhtemelen zamanla iyileşeceğini açıklamak ve düzenli izlem randevuları ayarlayarak daha fazla destek için tekrar gelme opsiyonu önermektir.

Kanıt kalitesi: Çok düşük-düşük (WHO, 2010)

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Tavsiye 26. Eğer hasta tecavüz sonrası semptomları ile günlük iş gücünü yapmaktan aciz kalırsa, cinsel şiddeti iyi anlamış bir sağlıkçı tarafından verilecek bir BDT veya EMRD tedavisi ayarlayınız

Kanıt kalitesi: Düşük-orta

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Tavsiye 27. Hastada herhangi bir başka ruh sağlığı problem varsa (depresyon belirtileri, alkol ya da madde kullanımı problemleri, intihar girişimi ya da kendine zarar verme gibi) WHO mhGAP müdahale rehberine uygun bakım sağlayınız. (WHO, 2010).

Kanıt kalitesi: Dolaylı kanıt, değişken (müdahaleye göre değişir, bakınız http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/)

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

3.2.3. Travmayı izleyen üç aydan sonraki müdahaleler

Tavsiye 28. Ruh sağlığı problemleri için (akut stres/TSSB, depresyon, alkol ve madde kullanımı problemleri, intihar eğilimi ya da kendine zarar verme gibi) değerlendirme yapın ve depresyonu, alkol kullanımı sorununu ve ruh sağlığı rahatsızlıklarını, WHO’nun bunlar için hazırlanmış kanıta dayalı klinik protokollerini içeren mhGAP müdahale rehberi kullanarak (WHO, 2010) tedavi edin.

Kanıt kalitesi: Dolaylı kanıt, değişken (müdahaleye göre değişir, bakınız http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en)

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Tavsiye 29. Eğer hasta değerlendirmesi TSSB yaşadığını gösteriyorsa, BDT veya EMDR tedavisi planlayın.

Kanıt kalitesi: Düşük – orta

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

3.2.4. Genel açıklamalar

(a) Psikoterapinin (BDT dahil) usulünce uygulanmadığında potansiyel olarak duyarlı kişilerdeki potansiyel zararlarını göz önüne alın. Aydınlatılmış onam ve emniyete dikkat çok önemlidir. Tedaviyi cinsel şiddeti iyi anlamış eğitimli bir sağlıkçı yürütmelidir.

(b) Değerlendirme yaparken ve bakım planlarken hastada önceden var olan ruh sağlığı durumları göz önüne alınmalı, gerektiğinde WHO mhGAP müdahale rehberine uygun olarak tedavi ya da sevk yapılmalıdır. Ruh sağlığı ya da madde kullanımı problemi olan kadınlarda tecavüze uğrama riski diğerlerine göre daha yüksek olabilir. Benzer şekilde önceden mevcut travmatik olaylar (çocuklukta cinsel istismar, yakın ilişki şiddeti, savaş travması vs.) da değerlendirilmelidir.

(c) Cinsel saldırı suçunun bazen kadının birlikte yaşadığı kişi tarafından işlendiğinin farkında olmak önemlidir. Bu duruma sadece özel ilişkisi olan kişi değil, üvey baba, kayınpeder, aile dostu ya da başkaları da dahildir.

(d) Çoğu kadının grup olarak ya da ferdi olarak, ideali Psikolojik ilk yardım (WHO, 2011) prensiplerine uyacak şekilde desteğe erişimi olmalıdır. Şekil 2, cinsel saldırı sonrası başvuran kadına bakım için izlenmesi gereken yolları gösteriyor ve sağlıkçının bu kişiye vermesi gereken cevap için yol göstermede yardımı olabilir. 4. Sağlık hizmeti sunucularının yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddet konusunda eğitimi

Kanıtların özeti

Aşağıdaki konularda kanıt arandı:

  • Sağlıkçılara yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddet konusunda (i) sağlıkçının becerileri/yetilerini ve/veya (ii) kadınlar için sonuç göstergelerini iyileştiren eğitim müdahalelerin etkinliği,

  • Şiddete maruz kalan kadınlara uygun şekilde cevap verme beceri ve yetilerini ve/veya bu kadınlar için sonuç göstergelerini iyileştiren eğitim kurslarının elementleri,

  • Sağlık hizmeti sunucularının yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddet üzerine eğitiminin ön yeterlilik düzeyindeki etkinliği.

4.1.1. Yakın ilişki şiddeti için eğitim

Sağlık hizmeti sunucularının yakın ilişki şiddeti üzerinde eğitiminin etkileri ile ilgili kanıtların gözden geçirilmesi, çoğu çalışmalarda bir eğitim müdahalesi sonrasında sağlıkçıların bilgisinde bir miktar artma olduğunugösterdi. Ancak sağlıkçının, bakım ve sevk konusunda yeterince eğitilmeden sadece yakın ilişki şiddetinin tanımlanması üzerine eğitimi şeklideki müdahaleler çok az destekleniyor (Coonrod et al., 2000). Halen birçok müdahale sağlıkçıların tanımlama konusunda eğitimine odaklıdır. Yakın ilişki şiddetinin çok bileşenli özelliklerinin eğitimi (tanıma, klinik beceriler, belgeleme ve sevk sağlama) ile ilgili interaktif teknikler kullanan müdahaleler, sağlık elemanlarının tanı oranlarını ve davranışlarını iyileştirir görünüyor. Sağlıkçı eğitiminin kadın kurbanlarla ilgili sonuç göstergelerine etkisini değerlendiren çok az sayıda çalışma var (Campbell et al., 2001; Dubowitz et al., 2011; Feder et al., 2011).

Orijinal rapor için: Kadına Karşı Şiddet WHO Raporu

Kadına şiddet 1 / Kadına şiddet 2 / Kadına şiddet 3 / Kadına şiddet 4 / Kadına şiddet 5

Kadına şiddet 6 / Kadına şiddet 7 / Kadına şiddet 9 / Kadına şiddet 10 / Kadına şiddet 11

Son Paylaşımlar