DSÖ Kadına Şiddet Raporu 9: Kanıta Dayalı Tavsiyeler

Kadınlara karşı yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddete cevap vermede WHO klinik ve politik rehberi

Kanıtların çoğunluğu yüksek gelirli ülkelerden geliyor; düşük-orta gelirli ülkelerde eğitim müdahalelerinin etkinliği ile ilgili daha az sayıda ve daha düşük kaliteli çalışmalar var (PRIME, 2002; Grisurapong, 2004; Bott et al., 2005).

Yüksek gelirli ülkelerden sağlanan çalışmalarda, sağlık personelini, tanı koyma, idare ve toplumsal kuruluşlarla ilişki sağlama dahil, yakın ilişki şiddetinin tüm özellikleri hakkında eğitmek için; tartışmalar, simülasyonlar ve rol oynama ile yapılan kısa süreli çok bileşenli, interaktif, multimedya temelli müdahalelerin lehine biraz destek bulunuyor.

Ancak bu müdahalelerin yakın ilişki şiddeti ile ilgili davranışlar ve inançlar, hizmete yönlendirme veya hasta sonuç göstergeleri üzerine etkisine dair karar verdirici kanıt bulunmuyor. Bu son ifade edilen, araştırmalarda nadiren ölçülüyor Yakın ilişki şiddeti konusunda eğitimin, bakım sisteminde ve sevk yollarındaki başka değişimler ile birlikte, tanı ve muhtemelen sonuç göstergelerini iyileştirmede daha yararlı olabileceğini gösteren bazı kanıtlar var (Lo Fo Wong et al., 2006; Garg et al., 2007). Çoğu çalışmalar düşük ya da çok düşük kalitede olup müdahalelerin kalıcı etkilerinden bahsedilmiyor.

4.1.2 Cinsel saldırı için eğitim müdahaleleri

Kadınlara karşı cinsel şiddet konusunda sağlıkçıların eğitiminin etkisini araştırmaya odaklanmış sadece dört çalışma belirlendi (Parekh et al., 2005; McLaughlin et al., 2007; Donohoe, 2010; Milone et al., 2010). Tüm çalışmalar, eğitilen sağlık personelinde sağlanan sonuç göstergelerine odaklı olup hiçbirinde bu eğitimin cinsel saldırı kurbanlarında sağlanan sonuç göstergelerinde bir iyileşmeye dönüşüp dönüşmediği araştırılmadı.

. . .

4.2 Kanıtlardan tavsiyeye

Düşük ve orta gelirli ülkelerde eğitimin etkisine dair kanıt bulunamasa da, yüksek gelirli ülkelerdeki çalışmalarda sağlıkçıların bilgisi üzerinde ve bir ölçüde davranışları üzerinde tutarlı bir etki görüldü. RGG sağlıkçıların yakın ilişki şiddeti üzerine eğitiminin temel profesyonel eğitimine eklenmesi ve en azından bu kadınlarla karşılaşma ihtimali en yüksek personele bir sürekli eğitim şeklinde verilmesi gerektiği konusunda görüş birliği sağladı. . . .

4.3 Tavsiyeler

Tavsiye 30. Sağlık personeline (özellikle doktorlar, hemşireler ve ebelere) yakın ilişki şiddeti ve cinsel saldırı yaşamış kadınlara başlangıç desteği verme konusunda ön yeterlilik düzeyinde eğitim (bakınız tavsiye 1) verilmelidir.

Kanıt kalitesi: Çok düşük

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Açıklama

(a) Sağlık personelinin cinsiyete dayalı şiddet konusunda kurban ya da mücrim olarak deneyimi olabilir. Eğitimlerinde buna da değinmek gerekir. Sağlıkçıların, başkasının yaşadığı travmadan etkilenme potansiyeli dahil olmak üzere kendilerine dikkat etmelerine önem verilmelidir.

Tavsiye 31. Kadınlara bakım öneren sağlık personeline, kadına karşı şiddet konusunda, aşağıdaki kazanımları sağlayacak şekilde hizmet içi eğitim verilmelidir:

 • Personele başlangıç desteği verebilme yetisini kazandırmak (bakınız tavsiyeler 1 ve 10)

 • Onlara aşağıdaki becerileri öğretmek:

 • Şiddeti ne zaman ve nasıl sorgulamak gerektiği

 • Kadına cevap vermenin en iyi yolu (bakınız bölüm 2, yakın ilişki şiddeti kurbanının tanınması ve bakımı ve 3, cinsel saldırı kurbanının klinik bakımı)

 • Uygun olduğunda nasıl adli tıbbi kanıt toplanacağı (See WHO, 2003; WHO/UNHCR, 2004; WHO/UNHCR/UNFPA, 2009)

 • Eğitim aşağıdaki durumlara yönelik olmalıdır

 • Yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddetle ilgili yasalar dahil şiddet hakkında temel bilgi,

 • Yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddet kurbanlarına destek sağlayabilecek mevcut kuruluşlar hakkında bilgi (bu bir toplum hizmetleri rehber kitabı şekline olabilir)

 • Sağlıkçılar arasında, kurbana karşı uygunsuz davranış biçimleri (örneğin şiddet için kadını suçlama, en kısa zamanda gitmelerini bekleme vs.) ve yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddetle ilgili kendi tecrübeleri.

Kanıt kalitesi: Düşük-orta

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Açıklama

(a) Eğitim yoğun ve içeriği bağlam ve kuruma uygun olmalıdır.

Tavsiye 32. Sağlıkçıların yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddet konusundaki eğitimi, bunlara verilecek cevabın farklı yönlerini (yani tanı, güvenlik değerlendirme ve planlaması, iletişimsel ve klinik beceriler, sevk yollarının belgelenmesi ve kuralları) içermelidir.

Kanıt kalitesi: Düşük

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Açıklamalar

(a) Uzman domestik şiddet hizmetine sevkin mümkün olduğu yerlerde, sağlık profesyonellerine domestik şiddet avukatları veya destek çalışanlarınca yoğun multidisipliner eğitim (örneğin farklı tipte sağlık çalışanları ve/veya polis ve avukatlara) verilmelidir.

(b) İnteraktif teknikler kullanmak yararlı olabilir.

(c) Bakımın kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırmak için eğitim sağlıkçıların ötesine geçip sistem-düzeyinde stratejiler (örneğin hasta akışı, resepsiyon alanı, teşvik ve destek mekanizmaları) içermelidir

Tavsiye 33. İki konunun kısmen üst üste çakışması ve bu konularda sağlık personeli için eğitim kaynaklarının sınırlı olması nedeni ile gerek yakın ilişki şiddeti gerekse cinsel saldırı için eğitim, aynı programa entegre edilmelidir.

Kanıt kalitesi: İlişkili kanıt belirlenemedi.

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

4.4. Genel açıklamalar

(a) Eğitimde, yakın ilişki şiddet ve/veya cinsel şiddeti kurbanı ile temasa geçme ihtimali en yüksek olan; antenatal bakım, aile planlaması veya jinekolojik servisler, düşük sonrası bakım, mental sağlık ve HIV, birinci basamak hizmetleri ve acil servisler gibi yerlerdeki personele öncelik verilmelidir.

(b) Eğitim yakın ilişki şiddeti ve cinsel saldırı içi muayene ve bakımla birlikte kültürel yeterlilik, cinsiyet eşitliği ve insan haklarını içermelidir.

(c) Katılımın artması için eğitim sağlık kuruluşu içinde yapılmalıdır.

(d) İlk eğitim zamanla takviye edilmeli sürekli destek sağlanmalıdır. Düzenli izlem ve kalite denetimi çok önemlidir.

(e) Bir çalışmada eğitimin faydalarının kalıcı olması için; tedavi ve sevk için net bir yol tanımı, pozisyonu ve görevi belirlenmiş ve erişilebilir bir kadına karşı şiddetten sorumlu çalışan ve düzenli hatırlatmaların (örneğin bilgisayar mesajları) fayda sağladığı gösterilmiştir.

5. Sağlık politikası ve denetim

Aşağıdaki sorularla ilgili kanıt arandı:

 • Sağlık sistemi düzeyinde program ve hizmetler, ilişkisinden şiddet gören kadınlara ne etkiler sağlıyor?

 • Şiddet görmüş kadınlar için sağlık sistemi düzeyindeki müdahale ve programların komponentlerinin / özelliklerinin etkileri nelerdir?

 • Sağlık kuruluşuna cinsel saldırı kurbanlarının bakımı için bir cinsel saldırı muayene hemşiresi (SANE) programı ya da başka tipte bir cinsel saldırı programı eklenmesi ne etkiler sağlar?

5.1 Kanıtların özeti

Yakın ilişki şiddeti veya cinsel saldırı kurbanlarına sağlık sistemi düzeyinde, etkili bakım sağlayabilen programlar, kaynakları fakir kuruluşların gereksinimleri özellikle akılda tutularak belirlendi. Yakın ilişki şiddeti ve cinsel saldırına sağlık sisteminin cevabı ile ilgili yayınlanan kanıtların çoğu yüksek gelirli ülkelerden sağladığı için, yayınlanmamış ya da hakemli dergilerde yayınlanmamış uygulama ve programları belirlemek için ayrı bir gri literatür araştırması yapıldı.

. . .

Zengin ülkelerde, sistem düzeyinde personel eğitimi şeklideki, müdahalelerin başka servislere sevkleri artırdığını gösteren bir miktar kanıt bulundu. 10 çalışmanın beşinde sevk oranlarında artış bildirildi (Coyer et al., 2006; Fanslow et al., 1998, 1999; Harwell et al., 1998; Spinola et al., 1998; McCaw et al., 2001; Muñoz et al., 2001; Ramsden and Bonner, 2002; Feder et al., 2011).

Yakınlarda İngiltere’de genel hekimlik alanında yapılan bir grup-randomize çalışma, yakın ilişki şiddeti uzmanlık kuruluşlarına sevkler, alınan randevular ve kurbanların saldırıyı açıklama oranlarında artışa dair en kuvvetli kanıtları sağladı (Feder et al., 2011). Bulguları pozitif olan çalışmalarda, müdahaleler ayrı ayrı değerlendirilmeyen çeşitli küçük komponentlerden oluştuğu için, pozitif sonuç göstergesinden sorumlu olan gerçek faktör ya da komponenti belirlemek güçtü. Çalışmalarda kullanılan müdahale yolları da farklı olduğundan aralarında kıyaslama yapmak da mümkün olmadı. Çalışmaların çoğunun kalitesi, dizaynı (sıklıkla gözlemsel), örneklerin küçük olması veya bildirilmesi, izlemde katılımcı kaybının çokluğu veya izlemlerin kısa olması, bilgilerin yetersiz sunumu gibi nedenlerle düşük bulundu. . . .

Kaynakları fakir ülkelerde, farklı bakım modelleri tarif edildi. Hizmet sunumu modelleri sıklıkla, finans ve insan kaynakları mevcudiyetine bağımlı olup kurumdan kuruma değişiklik gösterdi. “Tek duraklı kriz merkezleri” nin popüler yaklaşım olduğu açıkça görüldü.

. . .

Bu merkezler ülkeden ülkeye çok değişik yapılar gösterdi. Hemen tümünde daimi bir hemşire olmakla beraber, bazen hemşirenin başka hizmet görevleri de vardı. Ancak diğer personel açısından durum, hekim olup olmaması, danışman, avukat, psikiyatrist veya psikoloğun icapçı ya da yerleşik olması şeklinde farklılıklar gösterdi.

Hükümet dışı organizasyonların (HDO) rolü de, hizmeti başlatmadan sunumuna kadar oldukça değişkendi. Diğer hükümet kurumları ile bağlantılar bazı hallerde çok formel ve merkezi bir rol oynar göründü, ancak bu daha çok sevk sistemlerinin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesinde yaşandı. “Tek duraklı kriz merkezleri”nde polis, sosyal hizmetler ve yasal hizmetlerle bağlantı ve bunların katılımı yine değişkendi. Birçok durumda bildirilen en büyük güçlük idari destek alma konusunda, çoğu da özellikle merkezlerin uzun süre kalıcılığı için gereken mali destekle ilgiliydi. Aynı ülke içinde dahi, hizmet sunumunun “iyi” örnekleri her zaman pürüzsüz bir şekilde tekrarlanmadı. Buna ek olarak düşük ve orta gelirli ülkeler, özellikle danışmanlık, ruh sağlığı ve avukatlık/destek sistemlerinde yeterli sayıda beceri sahibi personel olmaması güçlüğü ile karşı karşıya kaldılar.

Danışmanlar, sosyal görevliler, psikologlar ve psikiyatrlar gibi personel temini yetersiz olduğunda, HDO’lara bağımlılık daha da fazladır. Tablo 1’de yakın ilişki şiddeti kurbanlarını bakımda farklı yerlerin avantaj ve dezavantajları özetleniyor Sağlık kuruluşlarına SANE ya da başka tipte cinsel saldırı bakım programlarının entegrasyonu ile ilgili olarak, bu konuya odaklanmış sadece dört çalışma bulundu. . . .

Orijinal rapor için: Kadına Karşı Şiddet WHO Raporu

Kadına şiddet 1 / Kadına şiddet 2 / Kadına şiddet 3 / Kadına şiddet 4 / Kadına şiddet 5

Kadına şiddet 6 / Kadına şiddet 7 / Kadına şiddet 8 / Kadına şiddet 10 / Kadına şiddet 11

Son Paylaşımlar