İltihabi Barsak Hastalığında Remisyon İndüksiyonu İçin Helmint Tedavisi

Cochrane derleme özeti

İltihabi barsak hastalıkları (İBH) iki tip bozukluğu ifade eder: Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Bu hastalıklar hem farklı hem de iç içe geçen belirtiler gösterir ancak altta yatan nedenler tamamen anlaşılmış değildir. İBH’nın standart tedavisi 5-ASA ilaçları, steroidler, azatiyoprin, 6-merkaptopurin ve metotreksat gibi bağışıklık baskılayıcılar ve infliksimab gibi biyolojik ilaçlardır. Helmintler, büyük organizmalarda yaşayan solucan benzeri parazitlerdir. Bunlar ev sahibi organizmanın bağışıklık sisteminde, antijenlere karşı bağışıklık cevabında değişim gibi değişimlere neden olur; bunun da bağışıklık sistemi düzensizliğinin neden olduğu düşünülen İBH tedavisine dönük sonuçları vardır.

Bu derleme iltihabi barsak hastalarında remisyon indüksiyonu için helmint tedavisinin etkinlik ve güvenliğini incelemeyi amaçlıyor. Bu derleme için toplam 90 hastayla yapılan 2 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Bir çalışmada 54 aktif ülseratif kolit hastasında 12 hafta boyunca haftada iki gün yapılan helmint tedavisi (2500 canlı Trichuris suis helmint yumurtası içeren 0.8 ml solüsyon) plasebo solüsyona karşı kıyaslandı. Araştırma esnasında az sayıda hastada remisyon oldu ve helmint tedavisinin bu remisyonlarda belirlenebilen bir etkisi olmadı. Plasebo grubu hastalarında 1/24 (%4) remisyon sağlanırken helmint grubunda 3/30 (%10) remisyon sağlandı. Helmint grubunda plaseboya kıyasla daha yüksek oranda hasta klinik olarak iyileşme gösterdi (%17’ye karşı %43, 4/24’e karşı 13/20). Ancak bu fark tesadüfe bağlı olabilir.

Gruplardan birinde yan etki görülen hasta oranının daha yüksek olduğunu belirleyemedik. Çalışmalarda gözlenen yan etkilerin tedaviyle ilişkisi olduğu düşünülmedi.

Diğer çalışmada 36 Crohn hastasında farklı dozlarda helmint tedavisi (500, 2500 ve 7500 canlı Trichuris suis helmint yumurtası içeren solüsyonlar) plaseboya karşı kıyaslandı. Bu çalışma yan etkileri değerlendirmek için tasarlandı ve klinik remisyon ya da iyileşme ölçülmedi. Yan etkiler hakkında mevcut bilgi miktarı sınırlı ve sonuçlar katılımcı sayısı azlığı nedeniyle belirsizdi. Muhtemelen tedaviye bağlı olduğu yargısına varılan tek yan etki disguzi (tad duyusunda azalma) olup helmint ve plasebo gruplarından birer hastada görüldü.

Güncel olarak, İBH hastalarının tedavisinde helmint kullanımının etkinlik ve güvenliğine dair kesin sonuçlar çıkarmaya izin verecek yetersiz kanıt var. Aktif ülseratif kolitli hastalarda klinik iyileşmeyle ilgili olarak sağlanabilen tek bilgi bir küçük çalışmadan geliyor. Ülseratif kolit ve Crohn hastalarında kullanılan helmintlerin ne kadar güvenli olduğunu bilemiyoruz. İBH’da helmint tedavisinin etkinlik ve güvenliğini değerlendirmek için daha fazla randomize kontrollü araştırma gerekiyor.

Kaynak

Garg SK, Croft AM, Bager P. Helminth therapy (worms) for induction of remission in inflammatory bowel disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD009400. DOI: 10.1002/14651858.CD009400.pub2

Orijinal özet için: İltihabi Barsak İçin Helmint

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar