Felç Sonrası Nöbetlerden Primer Ve Sekonder Korumada Anti-epileptik İlaç Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Felçten sonra görülen nöbetler büyük bir klinik problem teşkil eder. Erişkinde felç sonrasında kullanılan anti-epileptik ilaçların nöbetleri önleyip önlemediği belirsiz. Bu soruyu cevaplamak için 2013 Ağustosuna kadar yayınlanan yüksek kalitede kanıtları aradık. Felçten sora nöbetleri önlemede anti-epileptik ilaçların plasebodan daha etkili olup olmadığını araştıran yüksek kalitede sadece 1 klinik araştırma bulduk.

Çalışma özellikleri

Derlen çalışma 2011 yılında Gilad ve arkadaşları tarafından yapıldı. Bu çift kör, randomize, plasebo kontrollü araştırmada valproik asidin nöbetlere karşı primer korumadaki etkinliği, non-anevrizmal, non-travmatik spontan intraserebral kanamalı 72 hastada plaseboya karşı kıyaslandı. Aktif tedavi 1 ay sürdürüldü ve sonuç ölçütü olarak 1 yılda nöbet görülmesine bakıldı. Çok erken nöbet (kanamadan sonraki 24 saat içinde) geçiren hastalar hariç tutuldu. Nöbet tanısı, personel ya da başkaları tarafından göz şahitliğiyle kondu.

Kanıt kalitesi

Araştırmadan sağlanabilen bilgilere göre kayırma hatası yok görünüyor.

Anahtar sonuçlar

Bu çalışma, nöbetlere karşı primer korumada valproik asit tedavisiyle plaseboya göre anlamlı bir fayda gösteremedi. Bu nedenle halen felçten sonra rutin anti-epileptik kullanımını haklı çıkaracak yeterli kanıt bulunmuyor. Bu önemli klinik probleme yönelik daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Sykes L, Wood E, Kwan J. Antiepileptic drugs for the primary and secondary prevention of seizures after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD005398. DOI: 10.1002/14651858.CD005398.pub3

Orijinal özet için: Beyin İçi Kanamada Nöbet

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv