Cisplatin Ve Diğer Platinli Antitümör İlaçların Neden Olduğu Sinir Hasarını Önlemek İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Cisplatin ve başka platinli antikanser ilaçlardan kaynaklanan sinir hasarını önleme ya da azaltmada kullanılan tedavilerin etkisi hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Solid tümörlerin tedavisinde kullanılan cisplatin ve platin içeren diğer ilaçlar periferik sinirlere toksik etkisi vardır. Tam bir cisplatin kemoterapi kürünü bitiren hastaların çoğunda duysal bir nöropati gelişir. Belirtileri ekstremitelerde karıncalanma ve hissizliktir. Nöropati tedavi kesildiğinde sadece kısmen iyileşebilir ya da hiç iyileşmeyebilir. Platinli ilaçların toksisitesine karşı sinirleri koruyan tedaviler araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Bu tip sinir hasarını önlemek için kullanılan tedaviler hakkındaki çalışmalar için geniş bir araştırma yaptık. Kolon, over ve akciğer gibi çeşitli tipte kanserler için çoğu cisplatin, oksaliplatin ve karboplatin alan toplam 3 000 kadar katılımcıyla yapılan 29 klinik araştırma belirledik. Derlenen 29 çalışmada aşağıdaki ilaçlar değerlendirildi. Amifostin (7 çalışma); kalsiyum ve magnezyum (4 çalışma); glutatyon (7 çalışma); Org 2766 (4 çalışma) ve E vitamini (3 çalışma). Birer çalışmada da asetilsistein, dietilditiyokarbamat (DDTC), okskarbazepin ve retinoik asit değerlendirildi.

Tedavinin duyu hissine etkisini ölçmek ve raporlamak için bir objektif klinik test seçtik. Derlenen çalışmaların sadece 7’sinde bu sonuç ölçütü raporlandı. 9 çalışmada sinir işlevinin bir diğer objektif ölçütü olan sinirde ileti ölçümü çalışmaları raporlandı. Çoğu çalışmada, Ulusal Kanser Enstitüsü Olağan Toksisite Kriterleri (NCI-CTC) nöropati derecelendirme skalası gibi nöropatinin subjektif bir değerlendirilmesi kullanıldı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Bilgi alabildiğimiz kadarıyla derlenen çalışmaların çoğu oldukça iyi yürütüldü.

Genel olarak NCI-CTC nöropati derecelendirme skalası gibi sekonder ve kantitatif olmayan ölçütleri bildiren sonuçların kombinasyonuna dayanarak elde edilen mütevazi (istatistik olarak sınırda anlamlı) ancak umut veren sonuçlar; cisplatin ve ilişkili kemoterapilerin nörotoksisitesini azaltmada amifostin, kalsiyum ve magnezyum ve glutatyondan yanaydı.

Üç E vitamini çalışması tek tek değerlendirilebildi ancak her birinin sonuçları biraz hafif faydayı işaret etti.

Bununla beraber çalışmaların katılımcı azlığı, nöropatinin objektif ölçülmemesi ve benzer çalışmalarda sonuçların farklılığı gibi kısıtlamalarına bağlı olarak veriler, test edilen nöroprotektif ilaçlardan herhangi birinin platin nörotoksisitesini önlediği ya da sınırladığı sonucuna varmak için yetersiz kalıyor. Çoğu tedaviyle birlikte ters olay görülmedi. Amifostin infüzyonlarıyla birlikte önemli sayıda hastada geçici tansiyon düşmesi ve retinoik asitle birlikte kanda kalsiyum düşmesi oldu. DDTC ile tedavi edilen hastaların 1/5 kadarı zararlı etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktı.

Etkili olup olmadıklarının netleştirmek için amifostin, kalsiyum ve magnezyum, E vitamini ve gluyatyon’un iyi tasarımlı çalışmalar yapılması gerekiyor.

Bu derleme 4 Mart 2013 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Albers JW, Chaudhry V, Cavaletti G, Donehower RC. Interventions for preventing neuropathy caused by cisplatin and related compounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD005228. DOI: 10.1002/14651858.CD005228.pub4

Orijinal özet için: Platin Nöropatisinde Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv