Üreter Taşlarının Tıbbi Tedaviyle Atılması İçin Alfa Blokerler

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Üreter taşı olan erişkinlerde alfa-blokerlerle tedavi sonuçları iyileştirir mi?

Arka plan

Üreter taşları sıklıkla ağrı yapar ve hastanın hekim aramasına neden olur. Taş, büyüklüğüne ve nerede takıldığına bağlı olarak genellikle haftalar içinde kendi kendine mesaneye düşer. Taş kendiliğinden düşmediğinde genellikle hastanın taşı gidermek için yapılacak bir prosedüre girmesi gerekir.

Alfa blokerler idrar yolundaki kasları gevşeten ilaçlar olup taşların mesaneye düşmesini hızlandırabilir. Ancak istenmeyen etkileri vardır. Bu derleme 2014 yılında yayınlanan versiyonu güncelliyor.

Çalışma özellikleri

Kasım 2017 tarihinde yaptığımız son literatür taramasından sonra derlememiz toplam 10 509 katılımcıyla yapılmış 64 araştırmayı içeriyor. Bunlardan 15’inda alfa blokerler toplam 5787 katılımcıda plaseboyla kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Plasebo kontrollü çalışmalar temel alındığında alfa blokerler muhtemelen daha fazla hastada taşın mesaneye düşmesini sağladı. Ancak bu hastalarda ilacın istenmeyen ciddi yan etkileri de daha fazla oldu.

Alfa bloker alan hastalar taşları daha kısa sürede düşürebilir, daha az diklofenak kullanabilir ve hastaneye yatış ihtimali daha az. Ancak taş için cerrahiye başvurma ihtiyacı benzer bulundu.

Başka analizler de yaptık ve alfa blokerlerin etkisinin taşları küçük (5 mm ve altında) olan hastalarda, büyük olanlara göre farklı olabileceğini bulduk. İlaç tedavisi taşı büyük olan hastalarda daha fazla işe yarar görünüyor. Bunun taşın nerede takıldığıyla ya da kullanılan alfa bloker tipiyle ilgisi bulunmuyor.

Sonuç

Üreterinde taş olan hastalarda alfa blokerlerin taşın daha kolay düşmesini sağlama ihtimali var ancak biraz daha fazla sayıda istenmeyen etkiye de neden olabiliyor. Alfa blokerler, taşı 5 mm’den büyük hastalarda, taşı 5 mm altında olanlara göre daha iyi işe yarar görünüyor.

Kanıt kalitesi

Sonuç ölçütlerinin çoğu için kanıt kalitesi orta veya düşük, bu da raporlanan çoğuna olan güvenimizin orta ya da düşük olduğu anlamına geliyor.

Yazarların Kararı

Üreter taşı olan hastalarda alfa blokerlerin taşın düşme ihtimalini artırması muhtemel ancak büyük ters olay riskini artırması da mümkün. Alt grup analizleri,alfa blokerlerin etkisinin 5 mm altındaki küçük taşlarda daha az olabileceğini gösterdi.

Bilimsel Özet

Arka plan

Üreter koliği hastanın hekim aramasının olağan nedenleri arasındadır. Taşların düşüşünü sağlamak için alfa blokerler sık kullanılır ancak etkileri tartışma konusu. Bu derleme 2014 yılında yapılan eskisini güncelliyor ve birkaç büyük RKA daha eklendi.

Amaç

Üreter taşı belirtileriyle gelen ve teşhisi görüntülemeyle konfirme edilmiş 1 cm ve altında taşı olan hastalarda standart tedaviye kıyasla alfa blokerlerin etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

CENTRAL, MEDLINE Ovid ve Embase 18 Kasım 2017 tarihinde tarandı. Ayrıca ClinicalTrials.gov ve the WHO Portal/ICTRP veri tabanlarını tarayarak yayınlanmış, yayınlanmamış ve süren çalışmaları aradık. Bulunana makaleler ve derlemelerin referans listeleri ve konferans kitaplarını taradık. Yayınlanmamış ya da bitmemiş çalışmalar hakkında bilgi almak için yazarlara mektup gönderdik.

Seçim kriterleri

Erişkinlerde üreter taşlarını düşürmek için alfa blokerleri standart tedaviye karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak araştırmaları seçti ve standart yöntemlerle verileri çıkardı. Rastgele etki modeliyle meta analiz yaptık. Primer sonuç ölçütü olarak taşın kaybolması ve büyük ters olaylar seçildi; ikincil ölçüt olarak taşın atılma süresi, ağrı ataklarının sayısı, diklofenak kullanımı, yatış ve cerrahi müdahaleler seçildi. Tüm sonuç ölçütleri için kanıt kalitesini GRADE ile değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Toplam 10 509 katılımcıyla yapılan 67 araştırmayı derledik. 5857 katılımcılı 15 çalışmada plaseboyla kıyaslama yapıldı.

Taş giderme

Genel analiz esas alındığında, alfa blokerle tedavi taşın kaybolmasında büyük bir artış sağlıyor (risk oranı (RO) 1.45, %95 güven aralığı (GA) 1.36 - 1.55; düşük kalitede kanıt).

Daha yüksek kalitedeki plasebo kontrollü araştırmanın alt grupları, muhtemel etkinin daha küçük olabileceğini gösteriyor ( RO 1.16, 95% GA 1.07 - 1.25; orta kalitede kanıt), bu da 100 katılımcıda 116 adet (95% GA 51 daha fazla ile 182 daha fazla arası) daha fazla taşın kaybolmasına denk düşüyor.

Büyük yan etkiler

Analizimize göre alfa bloker tedavisinin büyük ters olaylara küçük bir etkisi olabiliyor (RO 1.25, %95 GA 0.80 - 1.96; düşük kalitede kanıt). Daha yüksek kalitedeki plasebo kontrollü araştırma alt grubu alfa blokerlerin büyük ters olay riskini artırma ihtimali olduğunu gösteriyor ( RO 2.09, %95 GA 1.13 - 3.86), bu da 1000 katılımcı başına 29 adet (95% GA 3 daha fazla ile 75 daha fazla arasında) daha fazla büyük ters olaya denk düşüyor.

Alfa bloker tedavisi alanlarda taşın atılma süresi daha kısa olabilir (ortalama fark (OF) -3.40 gün, %95 GA -4.17 ile -2.63 arasında; düşük kalitede kanıt), daha az diklofenak kullanabilirler (OF -82.41, %95 GA -122.51 ile -42.31 arası; düşük kalitede kanıt) ve daha az hastaneye yatış gerekebilir (RO 0.51, %95 GA 0.34 - 0.77; orta kalitede kanıt). Yatışlarda azalma için bulunan risk oranı 1000 katılımcı başına 69 daha az (95% GA 93 daha az ile 32 daha az arasında) yatışa denk düşüyor. Bunların yanında, cerrahi girişim gereksinimi benzer sayıda ( RO 0.74, %95 GA 0.53 - 1.02; düşük kalitede kanıt) olup 1000 katılımcı başına 28 daha az (95% GA 51 daha az ile 2 daha fazla arası) cerrahi girişime denk düşüyor.

Önceden belirlenen bir alt grup analizi (P = 0.002) alfa blokerlerin etkisinin taş büyüklüğüne göre değişebildiğini gösteriyor. 5 mm ve altındaki, taşlar için risk oranı 1.06 (95% GA 0.98 - 1.15; P = 0.16; I² = 62%), buna karşın daha büyükler için 1.45 bulundu 45 (95% GA 1.22 - 1.72; P < 0.0001; I² = 59%).

Alt gruplarda, taş yerleşimine ya da kullanılan alfa bloker tipine göre bir etki gösteren kanıt bulunmadı.

Kaynak

Campschroer T, Zhu X, Vernooij RWM, Lock M. Alpha-blockers as medical expulsive therapy for ureteral stones. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD008509. DOI: 10.1002/14651858.CD008509.pub3

Orijinal özet için: Üreter Taşı Düşürme İçin Alfa Bloker

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2012 versiyonu Campschroer T ve ark. / Güncellik: Temmuz 2012

Cochrane derleme özeti

İdrar yolu taşları üroloji pratiğinde sık görülür. Belirtileri böğür ya da karında kasıklara ya da cinsel organlara yayılan sancıdır. Üreter taşı olan bazı hastalar belirti vermese de birçoğunda sancı olur ve sıklıkla tıbbi bakıma başvururlar. Akut kolik sancısı, taşın üretere girmesi ve pyelokalisiyel sistemde aralıklı basınç artışlarına neden olmasının sonucudur. Bu taşların çoğu kendiliğinden üreterden geçer. Bu derleme, belirti veren 10 mm’den küçük üreter taşıyla gelen erişkin hastalarda alfa blokerlerle yapılan tıbbi tedavinin başka ilaçlara kıyasla taşların atılmasına fayda sağlayıp sağlamadığını belirlemeyi amaçlıyor.

Toplam 5864 katılımcıyla yürütülen 32 çalışma belirlendi. Üreter taşı olan hastalarda alfa bloker kullanımı taştan kurtulan hasta oranını yükseltti, atılış süresini kısalttı ve bunlara bağlı olarak belirtilerin devam süresi ve komplikasyon oranını (İYE, hidronefroz ve böbrek işlevinde bozulma) düşürdü. Alfa bloker kullanan hastalarda ters etki (sersemlik, çarpıntı, baş ağrısı, nezle, ters ejekülasyon, yorgunluk ve güçsüzlük, deri reaksiyonları ve postüral hipotansiyon) görülme ihtimali standart tedavi ya da plaseboya kıyasla daha fazlaydı. Ters etkilerin çoğu hafif olup tedavinin kesilmesine yol açmadı ve bazı çalışmalarda tedavi ya da kontrol gruplarında ters olay olmadığı bildirildi.

Alfa blokerler idrar yolu taşıyla gelen hastalarda birinci seçenek tedavi olarak düşünülebilir.

Kaynak

Campschroer T, Zhu Y, Duijvesz D, Grobbee DE, Lock M. Alpha-blockers as medical expulsive therapy for ureteral stones. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD008509. DOI: 10.1002/14651858.CD008509.pub2

Orijinal özet için: Üreter, Taş ve Alfa Bloker

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar