Kan Kanserli Hastalara Kan Yapıcı Kök Hücre Nakli İçin Hangi Kaynak En İyisi

Cochrane derleme özeti

Kök hücre nakli

Kök hücre nakli kan kanserli hastalar için önemli bir tedavi seçeneğidir. Bu uygulamada; sağlıklı bir bağışçının kemik iliği veya göbek kordonu kanından sağlanan kan yapıcı kök hücreler hastaya nakledilir. Hedef, alıcının vücudunu, kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavilerinden sonra sağlıklı hücrelerle yenilemektir. Erişkinlerde kullanılan standart kök hücre kaynakları periferik kan ve kemik iliğindeki kök hücrelerdir. En başarılı nakiller, kök hücreler alıcının dokularıyla genetik olarak uyumlu bağışçıdan sağlanarak yapılır (uygun akraba verici). Uygun verici bulunamadığında uygun akraba olmayan vericiden veya belirli uyumsuzluklar taşıyan vericilerden nakil mümkündür. Prensip olarak genetik uyumsuzluk düzeyi arttıkça nakille ilişkili komplikasyonların, özellikle graft versus host hastalığının (GVHH) görülme riski artar. GVHH’de bağışçının T-hücreleri alıcının sağlıklı dokularına saldırır.

Kemik iliğine karşı periferik kan kök hücreleri

Periferik kan kök hücreleri bağışçıya, kök hücrelerini kemik iliğinden periferik kana çıkaran bir ilaç verildikten sonra yapılır. Kemik iliği kök hücre bağışı ise, vericiden genel anestezi altında pelvis kemiğinden alır. Bağışçının rahatlığının yanı sıra lojistik nedenler de periferik kök hücre bağışından yanadır.

Bu derlemede kök hücre nakli olan hastalar için, periferik kan veya kemik iliği kaynaklarından hangisinin en uygun olduğu sorusuna cevap arandı.

Kan kanseri olan hastalarda, kemik iliği ya da periferik kan kök hücrelerinin kullanımını kıyaslayan birkaç klinik araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Bu araştırmaların çoğunda, periferik kan kök hücresi naklinde (PKKHN) verilen kök hücrelerin çoğalmaya başlama ve yeni kan hücresi yapma (engrafman) hızının, kemik iliği kök hücresi nakline (KİKHN) göre arttığı gösterildi. Bazı araştırmalarda PKKHN’ni GVHH gelişme ihtimalinin KİKHN’ye göre daha fazla olduğunu bildirildi.

GVHH ile birlikte nüks riski düşüktür, bu da simültane olarak habis hücrelere saldıran bağışıklık cevabı verme yetisini yansıtır (konuk hücreler kansere karşı). Öte yandan GVHH, nakille ilişkili morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Olağanda hastalıksız sürvi ve genel sürvinin PKKHN ile KİKHN arasında fark göstermediği bildirilmiş bulunuyor. Ferdi alıcılara ait verilere dayanan, 2005 yılına ait bir sistematik derlemede tercihe edilecek bir kök hücre kaynağı belirlenemedi ancak dayandığı veriler büyük ölçüde 1990’ların sonuna kadar günceldi. O zamanlardan bu yana nakil endikasyonları ve stratejileri ve destekleyici bakım önlemleri önemli derecede değişti

Meta analiz sonuçları

Bu sistematik derlemeye toplam 1521 hastayla yapılan 9 randomize kontrollü araştırma dâhil ettik. Esas seçim kriteri olarak periferik kan ya da kemik iliğinden sağlanan kan nakli yapılan erişkinler alındı. Katılımcılar 1994 – 2009 yılları arasında tedavi edildi. Kanıtlar 2014 Şubatına kadar güncel.

Özet olarak, PKKHN ile KİKHN arasında genel sürvi ve hastalıksız sürvinin kıyaslanabilir olduğunu bulduk.

Akrabadan sağlanan kemik iliği kök hücresi alıcılarının, akrabadan sağlanan periferik kök hücre alıcılarına göre nüks gösterme ihtimali daha fazlaydı. Ancak bu fark, akraba olmayan vericilerden sağlanan kök hücre alanlarda görülmedi.

PKKHN ve KİKHN arasında GVHH insidensi kıyaslanabilirdi; ancak PKKHN’de GVHH daha şiddetli olma eğilimi gösterdi. PKKHN ile birlikte kronik GVHH oranları daha yüksekti. PKKHN ile engrafman zamanı daha kısaydı. Kanıtların kalitesine ortayla yüksek değer biçildi.

Sonuç

Arka plandaki değişen klinik stratejilere karşı bu sonuçlar, kan kanseri olan erişkinlerde kök hücre nakli için kaynak olarak, kemik iliğinden çok periferik kanı tercih eden güncel uygulamaları destekliyor ve genel sürviye zararı olmadığını gösteriyor.

Kaynak

Holtick U, Albrecht M, Chemnitz JM, Theurich S, Skoetz N, Scheid C, von Bergwelt-Baildon M. Bone marrow versus peripheral blood allogeneic haematopoietic stem cell transplantation for haematological malignancies in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD010189. DOI: 10.1002/14651858.CD010189.pub2

Orijinal özet için: Periferik Kandan Kök Hücre

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv