Granüloza Hücreli Yumurtalık Kanseri İçin Etkili Tedavi Seçenekleri var mı?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Granüloza hücreli tümörleri (GHT) yumurtalığın nadir tümörlerindendir (tümünün %2-5’i). Çoğu kanser yumurtalığın dış tabakasından çıkarken, GHT’ler içerdeki östreojen üreten granüloza hücrelerinden çıkar. Bu tümörler nispeten yavaş büyür ve primer tedaviden 10 – 15 yıl sonra nüks edebilir. Bu tümörü olan kadınlar çocuk sahibi olmak isterse cerrah sadece hasta yumurtalığı çıkarır. Aslında standart tedavide, GCT gelişen kadınlar menapoza yakın yaşlarda olup doğurganlık sorun olmadığından; yumurtalıklar, tüpler ve uterus çıkarılır.

Derleme sorusu

Daha öne yapılan çalışmalarda ameliyattan sonra radyoterapiyle birlikte ya da olmadan kemoterapi değerlendirildi. Bu derleme, doğurganlığı koruyan ameliyat dâhil olmak üzere, GCT olan kadınlarda çeşitli tedavi yöntemlerinin sürviye etkisini değerlendirmeyi hedefliyor.

Ana bulgular

Toplam 535 kadınla yapılan 5 retrospektif çalışma derleme kriterlerimizi karşıladı.

2 araştırma, genel sürvi (GS) anlamında daha iyi sonuçlarla ilişkili faktörleri belirlemeye çalıştı. Araştırmalar, açık ya da laparoskopik ameliyat yaklaşımları arasında, hastaya lenfadenektomi yapılıp yapılmadığında veya yardımcı kemoterapi ya da radyoterapi alıp almadığında, GS’de bir fark olduğuna dair açık bir kanıt olmadığını gösterdi. İki araştırmada kombine tüm kadınlar için sadece sürvi yüzdesi raporlandı, bir çalışmada hiç raporlanmadı.

Bir araştırma, postoperatif radyoterapi alan kadınlarda hastalık nüks riskinin, sade ameliyat olanlara kıyasla daha düşük olduğunu gösterdi.

3 araştırmada, hastalık nüksünün, yardımcı kemoterapi tipi veya ameliyat tipiyle ilişkili olduğunu gösteren açık kanıt bulunmadı, ancak cerrahi evreleme önemli olabilir.

1 araştırmada, sadece etkilenen fallop tüpünün çıkarıldığı doğurganlık koruyucu ameliyat yapılan veya her iki yumurtalık ve tüpleri çıkarılan hastalar arasında, hastalık nüksünün farklı olduğu görülmedi. Yüksek sürvi oranı göz önüne alındığında, çocuk sahibi olmak isteyen genç hastalarda doğurganlık koruyucu ameliyat önemli bir seçenek olabilir. Bir araştırmada nükssüz sürvi raporlanmadı.

Tüm araştırmalarda toksisite ve ters olay verileri eksik raporlandı, yaşam kalitesi raporlanmadı. Tüm araştırmalarda kayırma hatası riski çok yüksekti (düşük kalite).

Kanıt kalitesi

Tüm araştırmalar da retrospektifti ve kayırma hatası riski çok yüksekti; bu nedenle gelecekte güncel randomize kontrollü araştırma (RKA) kanıtlarına bakılması gerekiyor. Kemoterapiyi kıyaslayan 3 RKA sürüyor. Granüloza hücreli tümörlerde en iyi kemoterapi seçimiyle ilgili soruya cevap verebilecek sürmekte olan çalışmada iki ilacın (karboplatin ve paklitaksel) etkinliğini, standart BEP kemoterapisine (bleomisin, etoposid, cisplatin) karşı kıyaslanıyor.

Genel olarak derlememizin sağladığı kanıtlar düşük kalitede olup sonuçlara olan güvenimizi ciddi ölçüde düşürüyor. Gelecekte yapılacak çalışmaların bu sonuçlara önemli bir etki yapması çok muhtemel.

Erişkin başlangıçlı granüloza hücreli yumurtalık tümörü olan hastaların tedavisinde, farklı yolların etkinlik ve güvenliği, henüz yüksek kalitede araştırmalarla değerlendirilmedi. Farklı tedavilerle birlikte görülen toksisite ve yaşam kalitesini ve kullanılan ameliyat tiplerinin güvenliğini değerlendirmek için böylesi araştırmalar yapılması gerekiyor. Genel olarak güncel kanıtlar klinik uygulamada bir değişim önermeye izin verecek güçte değil.

Kaynak

Gurumurthy M, Bryant A, Shanbhag S. Effectiveness of different treatment modalities for the management of adult-onset granulosa cell tumours of the ovary (primary and recurrent). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD006912. DOI: 10.1002/14651858.CD006912.pub2

Orijinal özet için: Granüloza Hücreli Over Tümörü Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar