Yüksek Kan Basıncı Tedavisinde Tiyazid Diüretikler

Cochrane derleme özeti

Tiyazid diüretikler, ölümler, felçler ve kalp krizlerini anlamlı derecede azalttıkları için yüksek tansiyonda birinci seçenek tedavi olarak sıklıkla önerilir. Bu sınıfa bendrofluazid, klortalidon, siklopentiyazid, hidroklorotiyazid, indapamid ve metolazon dâhildir. Bu sınıf ilaçların kan basıncını ne kadar azalttığı ve bu ilaçlar arasında farklar olup olmadığını sorguladık. Bu soruyu cevaplamaya yönelik tüm araştırmaları bulmak için mevcut bilimsel literatürü taradık. Bu derlemeye alınan veriler 2014 Şubatına kadar günceldir.

Ortalama yaşları 55, %53’ü erkek %47’si kadın, kan basıncı 140/90 mm Hg üzerinde (ortalaması158/99 mm Hg) ve ortalama 8 hafta süreyle altı tiyazid diüretikten birini ya da plasebo almaya randomize edilen toplam 11 282 katılımcıyla yürütülmüş 60 araştırma bulundu. Bu çalışmaların çoğu (%82) 2000 yılından önce yayınlandı ve çoğunun ters etki verilerinde kayırma hatası riski yüksek bulundu. Yine çoğunda komorbiditeler raporlanmadı. Kan basıncını düşürücü etki mütevazıydı. Tiyazid diüretikler sistolik kan basıncını 9 puan ve diyastolik basıncı 4 puan düşürdü. Bu etki farklı tiyazidler arasında benzer ve tiyazidler sistolik kan basıncını başka sınıf antihipertansif ilaçlardan daha fazla düşürüyor.

Bu derleme, metbolik etkilerin (serum potasyumu, ürik asit, kreatinin, glukoz, total kolesterol, düşük-dansiteli kolesterol ve trigliseridler) ve ters etkiler nedeniyle çalışmadan düşen hasta sayısının eksik raporlanmasından dolayı tüm tiyazidlerin kısa vadeli zararları hakkında güvenilir bir tahmini hesap sağlayamıyor.

Kaynak

Musini VM, Nazer M, Bassett K, Wright JM. Blood pressure-lowering efficacy of monotherapy with thiazide diuretics for primary hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD003824. DOI: 10.1002/14651858.CD003824.pub2

Orijinal özet için: HT’de Tiyazid Diüretikler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv