Kronik C Hepatitinde Başka Antiviral İlaçlara Karşı Aminoadamantanlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatit C virüsü başlıca enfekte kanla temas yoluyla bulaşır. Kronik C hepatiti dünya nüfusunun %3 kadarını etkiler ve yavaş ilerler. Çoğu hasta belirti göstermez ya da yorgunluk veya karaciğer hastalığı belirtileri gösterir. Tanı sıklıkla anormal laboratuar sonuçlarına bağlı olarak tesadüfen konur. Tüm enfekte hastaların %5-40 kadarında şiddetli karaciğer hastalığı ve sonunda ölüme neden olan şiddetli karaciğer hasarı gelişir. Güncel tedavi pegil interferon alfa +ribavirindir ve bazı alt gruplar için bunlar telapevir veya boseprevir le ya da diğer doğrudan etkili antivirallerle kombine edilir. Kronik hepatit C’li hastaların %70 kadarında virüsün kandan giderilmesi mümkündür ancak klinik etkiler bilinmiyor. Aminoadamantanlar, en çok da amantadin birkaç klinik araştırmada denendi. Daha önce plasebo ya da müdahale yapılmamasına karşı amantadini sistematik olarak derledik ve anlamlı bir etkisini bulamadık.

Derleme sorusu ve çalışma özellikleri

Kronik C hepatitli hastalarda yapılan randomize kontrollü araştırmalarda sadece amantadin test edildi. Bu çalışmaların ana amacı başka antiviral tedavilerle kombine ya da tek başına amantadinin plaseboya ya da müdahale yapılmamasına kıyasla kanından virüs kaybolan hasta oranını yükseltip yükseltmediğini araştırmaktı. Bu derlemede başka antiviral ilaçlara karşı amantadinin kronik heptit C’li hastalarda faydalı ya da zararlı bir etkisi olup olmadığı değerlendirildi. Araştırmalarda amantadin ribavirinle, mikofenolat mofetille, interferon alfayla veya gama interferonla kıyaslandı. Primer sonuç ölçütü olarak tüm nedenlerden ölümler veya karaciğerle ilişkili morbidite ve ters olaylar seçildi. Bu derlemeye toplam 581 katılımcı ile yürütülen 6 RKA dâhil edildi.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların tümünde kayırma hatası riski yüksekti. Bu derleme amantadinin tüm nedenlerden ölümler veya karaciğerle ilişkili morbidite ve ters olaylar üzerinde bir fayda ya da zararını göstermedi, ancak eldeki veriler kıttı.

Ribarivine kıyasla amantadin, uzamış virolojik cevap (tedavi bitiminden 6 ay sonra hassasiyet testleriyle serumda hepatit C virüs DNA’sı bulunamaması) sağlamakta başarısız olan hasta sayısını artırdı. Araştırma sekansiyel analizi sonucu konfirme ettiğinden bu bulgu, gerçek ya da kayırma hatasına bağlı (sistematik hata) olabilir ancak tesadüfe bağlı (rastgele hata) değildir.

Mikofeolat mofetile kıyasla amantadin tedavi sonu virolojik cevap sağlamada daha az etkili göründü. İnterferon alfa ve gamaya kıyasla fayda sağlar görünmedi. Bunlara uygun olarak bu derlemeden sağlanan kanıtlar amantadinin rutin klinik kullanımını desteklemiyor. Bu nedenle de belki hepatit C alanında amantadinle daha fazla randomize kontrollü araştırma yapmak yerine başka direk etkili antivirallerin etkilerini araştırmak daha iyi olur. Rimantadin gibi başka aminoadamantanlarla yapılan RK araştırma bulamadık.

Kaynak

Lamers MH, Broekman M, Drenth JPH, Gluud C. Aminoadamantanes versus other antiviral drugs for chronic hepatitis C. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD011132. DOI: 10.1002/14651858.CD011132.pub2

Orijinal özet için: Hepatit C Ve Aminoadamantanlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv