Erişkinde Akut Kırıklarda Ultrason Ve Şok Dalgası Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Erişkinde kemik kırılması büyük malûliyet nedenleri arasında. Kırık kemiğin iyileşme süresi toparlanmayı belirleyen önemli bir faktör. Kırıkların küçük bir kısmı ya iyileşmiyor ya da iyileşmesi beklenenden çok daha uzun zaman alıyor. Bu derleme çeşitli formlarda ultrasonla tedavinin yeni kırıklarda iyileşmeyi hızlandırıp hızlandırmadığı ya da komplikasyonları azaltıp azaltmadığını anlamak için yapıldı. Bununla ilişkili bir başka müdahale olan şok dalgası da araştırıldı. Tipik bir ultrason tedavisi kırık üzerindeki cilde günde 20 dakika kadar özel bir cihaz yerleştirilerek yapılır.

Bu derlemede 2012 Şubatında yayınlanan versiyonun güncelleniyor. 2 Haziran 2014 tarihine kadar literatür taraması yapıldı ve yeni bir araştırma bulunmadı. Halen derlememizde toplam 648 kırığı bulunan 622 katılımcıyla yürütülen 12 çalışma yer alıyor. Derlenen tüm çalışmalarda katılımcılar ultrason tedavisine karşı tedavi almayan ya da sahte tedavi yapılan gruplara rastgele ayrıldı.

Çoğu katılımcıda yeni tek kırık vardı. İki çalışmanın katılımcılarında ağır egzersizden kaynaklanan 110 eksik kırık ya da stres kırığı mevcuttu. Dört araştırmada ultrasonun 203 üst ekstremite kırığında kalanlarında 130 alt ekstremite kırığında iyileşmeye etkisi araştırıldı. 11 araştırmada düşük yoğunlukta pulsatil ultrason birinde de 59 kırıkta şok dalgası tedavisi araştırıldı.

Çoğu araştırmada çalışan bir ultrason cihazı taklit yapan bir cihazla kıyaslanarak plasebo etkisi önlendi. Plasebo etkisi hastanın objektif olarak tedavinin kendisine atfedilemeyen bir tedavi etkisi etki görmesidir. Ancak çalışmalar kalite ve kayırma hatası riski açısından ciddi derecede değişkendi. Çoğunda raporlama kalitesi düşük olup her bir çalışmayı etkilemiş olabilecek kayırma hatalarını belirlemeyi güçleştirdi. Bu yüzden birçok potansiyel hata alanında kayırma hatası riskinin belirsiz olduğu yargısına varıldı. Birçok çalışmada birkaç katılımcıya ait veriler eksik olduğundan muhtemelen kayırma hatası vardı. Bunun yanında çalışmalar birbirinden çok farklıydı; bunlar örneğin kırılan kemik, kemiğe ameliyat da yapılıp yapılmadığı gibi durumlardı.

Eksik veriler için ayarlanan analizlere dayanarak sağlanabilen kanıtlar ultrasonun kemik iyileşmesi için geçen zamanı kısalttığı ya da kemiğin hiç iyileşmemesi problemini önlediğini onaylamıyor (8 çalışma 333 kırık). Şok dalgası tedavisini test eden bir düşük kaliteli çalışmadan (59 kırık) sağlanan sonuçlar verdirici değildi.

Çalışmalarda az sayıda komplikasyon bildirildi ve ultrason ve şok dalgası tedavisiyle ilişkili değildi.

Erişkin akut kırıklarında ultrason tedavisinin potansiyel bir faydası dışlanamamakla beraber, oldukça farklı 12 araştırmadan sağlanan eldeki kanıtlar ultrasonun klinik pratikte rutin kullanımını desteklemek için yetersiz. Gelecekte yapılacak çalışmalarda tam işleve ve normal aktiviteye dönüş süresinin ölçülmesi ve tüm katılımcıların izleminin garantiye alınması gerekiyor.

Kaynak

Griffin XL, Parsons N, Costa ML, Metcalfe D. Ultrasound and shockwave therapy for acute fractures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD008579. DOI: 10.1002/14651858.CD008579.pub3

Orijinal özet için: Kırıkta Ultrason Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar