Kesikli Topallamada Egzersiz

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Kesikli topallamada (KT), yürürken gelişen ve istirahatle geçen kramp tarzında ağrı görülür. Ağrının nedeni bacak damarlarındaki ateroskleroza bağlı olarak kan dolaşımının yetersiz kalmasıdır. Hafif ya da orta derecede topallaması olanlara yürüyüş yapmak, sigarayı bırakmak ve kardiyovasküler risk faktörlerini azaltmak önerilir. Başka tedavi olarak antiplatelet tedavi, pentoksifilin veya silostazol, anjiyoplasti ve baypas ameliyatına başvurulabilir.

Çalışma özellikleri

Derlememize stabil bacak ağrısı olan toplam 1835 erişkinde egzersizi olağan balkıma, plaseboya veya başka müdahalelere karşı kıyaslayan 32 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. Sonuç ölçütleri 2 haftayla 2 yıl arası değişen zamanlarda değerlendirildi. Genel olarak haftada en az 2 defa denetimli seanslar şeklinde yapılan egzersizin tipi, kuvvet antrenmanından batonlu yürümeye kadar ve üst ya da alt ekstremite egzersizleri şeklinde değişkendi. Derlenen araştırmaların kalitesi, genellikle yeterli bilgi verilmemesi nedeniyle ortaydı.

Anahtar sonuçlar

10 araştırmada egzersiz gruplarında ağrısız yürüme mesafesi ve maksimum yürüme mesafesinin arttığı bildirildi. İyileşmelerin 2 yıla kadar sürdüğü görüldü.

Egzersiz bacak kol kan basıncı indeksini (KBİ) iyileştirmedi.

Sınırlı veriler nedeniyle egzersizin ölüm veya amputasyonlara etkisi görülmedi.

Araştırmacılar yaşam kalitesini, 3 ve 6 ayda, SF-36 Sorgulaması kullanarak değerlendirdi. 3 ayda yaşam kalitesi göstergelerinin tümü egzersizle iyileşti ancak bu veriler de sınırlı olup sadece 2 araştırmada raporlandı. 5 araştırmada egzersizi izleyen 6 ayda “özet fiziksel skor” ve 4 araştırmada “ruh sağlığı skoru”nda iyileşme bildirildi, 2 araştırma da fiziksel işlevde ve genel sağlıkta iyileşme raporlandı. Tüm diğer alanlarda egzersiz sonrası 6 ayda iyileşme olmadığı bildirildi.

Egzersiz ve antiplatelet tedavi, pentoksifilin, iloprost, E vitamini ve pnömatik kompresyon kıyaslamaları, araştırma ve katılımcı sayılarının küçük olması nedeniyle kısıtlı kaldı.

Kanıt kalitesi

Derlememiz egzersize uygun bulunan hastalarda egzersiz programlarının yürüme mesafesini iyileştirdiğini gösteriyor. Bu fayda iki yıldan fazla sürer görünüyor. Sunduğumuz kanıtların kalitesi ortayla yüksek arasında değişiyor. Araştırmalar arasındaki farklar açıkça görülmekle beraber genel olarak popülasyonlar ve sonuç ölçütleri kıyaslanabilir durumda ve bulguları kesikli topallaması olan hastaları ilgilendiriyor. Kombine sonuçlar, çoğu sonuç ölçütü için 300 katılımcı üzerindeki büyük örneklerden tutarlı metotlar kullanılarak sağlandı.

Yazarların Kararı

Yüksek kalitede kanıtlar egzersiz programlarının, bu müdahaleye uygun bulunan KT hastalarında hem ağrısız ve hem de maksimum yürüme mesafelerini iyileştirmede, plaseboya ya da olağan bakıma kıyasla önemli faydalar sağladığını gösteriyor.

Egzersiz KBİ’yi iyileştirmedi ve amputasyonlar ve mortaliteye bir etki kanıtı bulunmadı.

Egzersiz plasebo ya da olağan bakıma kıyasla yaşam kalitesini iyileştirebiliyor. Zaman ilerledikçe yapılan araştırmalar egzersize karşı egzersiz veya başka modaliteler içermeye başladı, bu nedenle bu derlemeye yeni araştırmaların daha azını alabildik.

Bilimsel Özet

Arka plan

Yürürken ortaya çıkan bacak ağrılarına (kesikli topallama-KT) karşı egzersiz programları, başka daha invazif tedavilere kıyasla nispeten ucuz, düşük riskli bir seçenek oluşturuyor. Bu çalışmamız, ilkin 1998 yılında yayınlanan derlememizi 4. defa güncelliyor.

Amaç

Kesikli topallaması olan hastalarda, bir egzersiz programının belirtileri iyileştirme ve koşu bandında yürüme mesafesi ve zamanını artırmada etkili olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. İkincil amaç olarak egzersizin altta yatan hastalığın kötüleşmesini önlemede, kardiyovasküler olayları azaltmada ve yaşam kalitesini iyileştirmede etkili olup olmadığını belirlemeye çalıştık.

Metot

Bu derleme için Cochrane Uzmanlık Kayıtları ve CENTRAL ve araştırma kayıtları 2016 Kasımına kadar tarandı.

Seçim kriterleri

Periferik arter hastalığına (PAH) bağlı KT olan hastalarda bir egzersiz programını kontrole veya ilaç tedavisine karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar seçildi. KT tedavisinde kullanılan yürüme, zıplama ve koşma gibi herhangi bir egzersiz programını dâhil ettik. Araştırma seçiminde egzersizin süresi, sıklığı ya da şiddetine bakılmadı. Sonuç ölçütü olarak koşu bandında ağrısız yürüme mesafesi, maksimal yürüme süresi ve mesafesi, kol bacak indeksi (KBİ), yaşam kalitesi, morbidite ve amputasyonlara bakıldı, bunları raporlamayan araştırmalar derlemeye alınmadı.

Veri toplama ve analiz

Bu güncelleme için bulunan araştırmaları iki yazar bağımsız olarak seçti ve verilerini çıkardı. Çalışma kalitesine Cochrane “Kayırma Hatası Riski” aracı kullanarak değer biçtik. Sürekli verileri ortalama fark (OF) ve %95 güven aralıklarıyla (%95 GA) ve iki uçlu verileri risk oranları (RO) ve %95 güven aralıklarıyla ifade ettik. Önemli heterojenite görmedikçe verileri sabit etki modeliyle, aksi halde rastgele etki modeliyle birleştirdik. Değerlendirilen sonuç ölçütlerini destekleyen kanıtların toplam kalitesini değerlendirmek için GRADE yaklaşımını kullandık.

Ana sonuçlar

Bu güncellemeye 2 yeni araştırma dahil edildi ve daha önce derlenen araştırmalarla ilgili yeni yayınlar belirledik ve derleme kriterlerine uyan araştırma sayısı 32’ye, katılımcı sayısı da stabil bacak ağrısı olan 1835 hastaya ulaştı. İzlem süreleri 2 haftayla 2 yıl arasındaydı. Genel olarak haftada en az 2 defa denetimli seanslar şeklinde yapılan egzersizin tipleri, kuvvet antrenmanından batonlu yürümeye kadar ve üst ya da alt ekstremite egzersizleri şeklinde değişkendi. Araştırmaların çoğunda primer sonuç ölçütlerinden biri olarak koşu bandı üzerinde yürüme testi kullanıldı. Derlenen araştırmaların metodolojik kalitesine genellikle bilgi eksikliğine bağlı olarak orta değer biçildi. Çoğu araştırma küçük olup 20 – 49 arası katılımcı alındı. 27 araştırmada egzersiz olağan bakıma ya da plaseboya karşı, kalan 5’inde de pentoksifilin, iloprost, antiplatelet ilaçlar ve E vitamini gibi ilaçlara ve pnömatik bacak kompresyonuna karşı kıyaslandı. Genel olarak çeşitli tıbbi durumları ya da egzersiz kapastitelerini sınırlayan önceden mevcut başka durumları olan katılımcılar dışlandı.

391 katılımcıyla yapılan 9 araştırmanın meta analizi, egzersiz grubunda ağrısız yürüme mesafesinde egzersiz yapmayan gruba göre genel bir iyileşme olduğunu gösterdi (OF 82.11 metre, %95 GA 71.73 - 92.48, P < 0.00001, yüksek kalitede kanıt).

Veriler maksimum yürüme mesafesinde de egzersizden fayda gösterdi (OF 120.36 metre, %95 GA 50.79 - 189.92, P < 0.0007, yüksek kalitede kanıt). Bu sonuç da 500 katılımcılı 10 araştırmadan sağlanan verilerin birleştirilmesiyle bulundu. Görülen iyileşmeler iki yıla yakın sürdü.

Egzersiz KBİ’yi iyileştirmedi (OF 0.04, %95 GA 0.00 - 0.08, 13 araştırma, 570 katılımcı, orta kalitede kanıt).

Mortalite ve amputasyonlarla ilgili sınırlı veri sağlandı; araştırmalar plaseboya veya olağan bakıma kıyasla egzersizin mortaliteye bir etkisi (RO 0.92, %95 GA 0.39 - 2.17, 5 araştırma, 540 katılımcı, orta kalitede kanıt) veya amputasyonlara bir etkisi olduğuna dair kanıt sağlamadı (RO 0.20, %95 GA 0.01 - 4.15, 1 araştırma, 177 katılımcı, düşük kalitede kanıt).

Araştırmalarda 3 ve 6 ayda SF-36 sorgulamasıyla yaşam kalitesi ölçüldü. 3 ayda bazı alanlarda egzersizle iyileşme bulundu ancak bu kısıtlı bir bulgu olup sadece 2 araştırmada raporlandı. 6 ayda, meta analiz “özet fiziksel skorlarda” (OF 2.15, %95 GA 1.26 - 3.04, P = 0.02, 5 araştırma, 429 katılımcı, orta kalitede kanıt) ve “özet mental skorlarda” egzersize bağlı iyileşme gösterdi (OF 3.76, %95 GA 2.70 - 4.82, P < 0.01, 4 araştırma, 343 katılımcı, orta kalitede kanıt). İki araştırmada SF-36’nın diğer alanları da raporlandı. Veriler “fiziksel işlev” ve “genel sağlık” alanlarında 6 ayda egzersize sekonder iyileşme gösterdi. Diğer alanlarda iyileşme göstermedi.

Egzersizi antiplatelet tedavi, pentoksifilin, iloprost, E vitamini ve pnömatik bacak kompresyonuna karşı kıyaslayan araştırtmalarda kanıtlar, araştırma ve katılımcı sayısı azlığı nedeniyle genel olarak sınırlıydı.

Derlememizde sunulan kanıtları GRADE ile değerlendirdik ve kanıt kalitesine ortadan yükseğe değer biçtik. Sonuçlar araştırmalar arasında önemli heterojenite gösterse de genel olarak popülasyonlar ve kullanılan sonuç ölçütleri kıyaslanabilir olup bulgular KT popülasyonunu ilgilendiriyor. 300 katılımcı üzerindeki büyük örneklere ait sonuçlar tutarlı metotlar kullanılarak birleştirildi.

Kaynak

Lane R, Harwood A, Watson L, Leng GC. Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD000990. DOI: 10.1002/14651858.CD000990.pub4.

Orijinal özet ve tüm metin için: Kesikli Topallama Tedavisinde Egzersiz

2013 versiyonu Lane R ve ark.

Cochrane derleme özeti

Kesikli topallama yürürken gelen ve istirahatle iyileşen kramp tarzında bacak ağrısıdır. Nedeni atardamarlardaki ateroskleroza bağlı olarak bacak kaslarına yetersiz kan gitmesi. Hafif ve orta topallaması olan hastalara yürümeye devam etmek, sigarayı bırakmak ve kardiyovasküler risk faktörlerini azaltmak önerilir. Başka tedavileri arasında antiplatelet tedavisi, pentoksifilin veya silostazol, anjiyoplasti ve baypas ameliyatı yer alır.

Bu derleme çalışmasında, egzersizde bacak ağrısı olan toplam 1816 erişkinde egzersizi; olağan bakıma, plaseboya ya da diğer müdahalelere karşı kıyaslayan 30 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Sonuç ölçütleri 2 haftayla iki yıl arasında değişen sürelerde değerlendirildi. Egzersiz tipi olarak kuvvet antrenmanı, çift batonla yürüme, üst ve alt ekstremite egzersizleri genellikle denetim altında ve haftada en az 2 defa yapıldı.

Derlenen çalışmaların kalitesi temel olarak alakalı bilgi sağlamamaları nedeniyle ortaydı. Olağan bakıma kıyasla egzersiz tedavisi yürüme bandında maksimal yürüme mesafesini 5 dakikaya yakın (4.51; 3 – 5.9 arası) iyileştirdi. 6 araştırmada ağrısız yürüme mesafesi toplam 82.29 metre (71.86 – 97.72 arası), maksimum yürüme mesafesi 108.99 metre (38.20 – 179.78 arası) arttı. 2 yıla kadar süren iyileşmeler görüldü. Egzersiz ayak bileği-kol kan basıncı indeksini iyileştirmedi. Öldürücü olmayan kardiyovasküler olaylar hakkında veri sağlanmadı; ölümler ve amputasyon ihtiyacıyla ilgili veriler sınırlı olduğundan karar verdirici değildi.

Egzersizin antiplatelet tedavisi, pentoksifilin, iloprost, E vitamini ve pnömatik basınçlı tedaviyle kıyaslamaları, araştırma ve katılımcı sayısı azlığı nedeniyle sınırlıydı.

Derlememiz egzersiz programlarının, egzersize uygun olduğu düşünülen hastalarda yürüme süresi ve mesafesini net olarak artırdığını gösteriyor. Fayda iki yıl kadar sürer görünüyor.

Kaynak

Lane R, Ellis B, Watson L, Leng GC. Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD000990. DOI: 10.1002/14651858.CD000990.pub3

Orijinal özet için: Kesikli Topallamada Egzersiz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar